Банкеръ Daily

Общество и политика

Ето под какво се подписаха ГЕРБ и Реформаторите

Публикуваме пълния текст на коалиционното споразумение, което подписаха ГЕРБ и Реформаторският блок:

    НИЕ,
    ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ
    И
    ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК И ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ ОТ КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

    ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
    ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
    СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
    НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
    БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
    БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

    КАТО ВЗЕХМЕ ПРЕДВИД:
    Трудната икономическа ситуация в страната, кризата в публичните финанси и банковия сектор, дефицитите в енергийния сектор;

    Блокираното финансиране по ключови оперативни програми и забавеното начало на програмния период (2014-2020);
    Тежките социални проблеми на голяма част от българските граждани;

    Необходимостта от решителни реформи в редица сектори: образование, здравеопазване, правосъдие, публични администрации;

    Накърненото доверие към държавата от страна на основните партньори в ЕС

    ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА:

    Споделената визия за развитие на България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условие за достоен живот и личностно развитие;

    Вярата в евроатлантическите ценности и принадлежността на двете формации към Европейската народна партия;

    Сходството в програмите, с които формациите участваха в парламентарните избори през 2014 г.

    Проведените консултации и преговори, на които беше постигнато съгласие по приоритетите и намеренията, където бяха налице различия в програмите

    ОТЧИТАМЕ С ОТГОВОРНОСТ:

    Очакванията на българските граждани за стабилно и предвидимо управление, което да работи в техен интерес;

    Необходимостта България да бъде стабилен партньор на европейските институции и да може адекватно да участва в процеса на вземане на решения на европейско ниво

    СМЕ УВЕРЕНИ В:

    Това, че една значителна част от българските граждани на парламентарните избори дадоха подкрепата си за проевропейско управление с мандат за извършване на реформи;

    Възможността за формиране на дясно-центристко правителство с широка парламентарна подкрепа

    СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА СЛЕДВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

    Върховенство на закона;

    Добро управление;

    Демократичност;

    Честност и отговорност към гражданите;

    Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на гражданите;

    Съхраняване и развитие на националната идентичност;

    Споделена отговорност;

    Прозрачност;

    Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция;

    Противопоставяне на езика на омразата и национал-популизма.

    ПРИЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА ОБЕДИНИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА:

    Да дадем сигурност за функционирането на държавата като стабилизираме институциите, предотвратим срастването на икономическа, политическа и съдебна власт против интереса на гражданите и следваме посоката на европейското ни развитие.

    Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния и частния сектор, на гражданската енергия, за определяне на верните решения за реформиране на държавата.

    Да очертаем ясна перспектива на гражданите и бизнеса за развитието им в по-дълъг хоризонт до 2030 година.

    Да направим България добро място за живеене и да я превърнем в стабилна и силна държава. Държавната и политическа системи да се реформират, за да преустановим опитите демокрацията да бъде подменяна.

    Да модернизираме управлението и държавата, за да бъдат в крак с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. През образованието на младите българи да формираме поколения, способни да модернизират държавата.

    Да създадем условия за развитие на страната и да постигнем значим и бърз растеж. Да увеличаваме доходите на базата на напредък в икономиката. Всяко самоцелно решение извън обективните възможности на приходите в бюджета крие опасност от нестабилност и несигурност.

    Да използваме средствата от европейската солидарност по най-ефективния начин като ги разпределяме честно и прозрачно. Да засилим ефекта от вложените европейски средства в проекти, които подобряват публичната, бизнес- и инвестиционната среда и съхраняват природата на България.

    Да гарантираме национална и енергийната независимост на страната.

    Да гарантираме социалните права на гражданите и достигнатите нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване. Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните. Да им дава участие в пазара на труда, да се образоват и квалифицират постоянно, за да имат основа за добра реализация.

    Да спазваме върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда.

    ***
    II. ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок обединяват своите усилия за създаване на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България и за осигуряване на парламентарно мнозинство, което да подкрепя политиките, провеждани от това правителство.

    III. ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

    Управленските приоритети на коалиционното правителство са отразени в Програмна декларация, приложена към настоящото споразумение.

    На основата на Програмната декларация коалиционното правителство изготвя в едномесечен срок Програма за управление, която представя на Народното събрание.

    Реализирането на Програмата за управление на проевропейското реформаторско правителство ще се основава и на обща законодателна програма за изпълнение на основните приоритети в нея.

    Програмната декларация е основа на сключеното коалиционно споразумение. Тя е подкрепена и от други политически сили, формиращи парламентарно мнозинство, които удостоверяват едностранно своята подкрепа. Подкрепата за програмната декларация означава подкрепа за управленските и законодателни мерки, с които тя се реализира.

    Програмната декларация може да бъде допълвана от политическите сили, които я подкрепят, при запазване на първоначалния текст.

    Допълнения и промени в програмната декларация се правят с взаимното съгласие и след одобрение на двете политически сили, които са я съставили и приели – ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок.

    IV. ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕТО

    МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

    ПП ГЕРБ посочва министър-председател и предлага правителство в съответствие с чл. 99 (1) от Конституцията на Република България;

    Съставът на правителството се определя в режим на консултации между двете политически сили ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок;

    Членове на правителството са предложените от всяка една от двете политически сили в съотношение пропорционално на тяхното парламентарно представителство;

    Членове на правителството могат да бъдат и кандидати, които не принадлежат към някоя от двете политически сили, но предложени от тях, и при взаимното съгласие на партньорите;

    Заместник-министри, членове на политически кабинети и други се определят от ресорните министри в процедура на съгласуване с министър-председателя;

    Промените в състава на правителството се правят по реда, установен в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при предварително съгласуване с коалиционния партньор;

    Право на окончателно решение при персоналните назначения в правителството и органите на изпълнителната власт принадлежи на министър-председателя;

    При оставка на някой заместник-министър председател или някой от министрите, посочилата го политическа сила излъчва нов кандидат за същата позиция. След одобрение от министър-председателя, същият се предлага за одобрение в Народното събрание;

    Ако партньорът в коалицията не излъчи друг представител, той се посочва от министър-председателя;
    Структура и състав на министерския съвет:

    министър-председател;

    заместник министър-председател по коалиционна и административна политика;

    заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;

    заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;

    заместник министър-председател по демографската и социалната политика;

    министър на финансите;

    министър на вътрешните работи;

    министър на регионалното развитие и благоустройството;

    министър на труда и социалната политика;

    министър на отбраната;

    министър на външните работи;

    министър на правосъдието;

    министър на образованието, младежта и науката;

    министър на здравеопазването;

    министър на културата;

    министър на околната среда и водите;

    министър на земеделието и храните;

    министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

    министър на икономиката;

    министър на енергетиката;

    министър на туризма;

    министър на физическото възпитание и спорта;

    МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

    2.1. Решенията между партньорите се взимат с консенсус. Този принцип важи за решенията на Правителството, както и за решенията в парламентарната дейност;

    2.2. При взети решения партньорите се ангажират с безусловна подкрепа в рамките на коалицията;

    2.3. Когато консенсусът по т.2.1 не е постигнат, се използват всички възможни парламентарни механизми за консултации, диалог, преговори между партньорите до намиране на общо решение;

    2.4. След подкрепата си за общото решение и при съществуване на различни аргументи или съображения по взетото решение, те могат да бъдат разяснени като „особено мнение“;

    2.5. Право да изразява позиция от името на двата политически партньора може да бъде делегирано на определено от тях лице.

    ОРГАНИ НА КОАЛИЦИЯТА

    Органите на коалицията имат само консултативен характер и не могат да предопределят решенията на институциите, определени с Конституцията и законите на страната.

    МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

    Като консултативен орган за формиране на политически решения се използва Съвета за развитие (Създаден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет);

    Съветът за Развитие към Министерски съвет се ръководи от министър-председателя. В него участват министрите от кабинета. С оглед по-добрата връзка между законодателна и изпълнителна власт, в заседанията на съвета за развитие могат да участват и представители на парламентарните групи на ПП ГЕРБ и КП РБ, както и политическите сили, формиращи парламентарното мнозинство;

    В Съвета за развитие се обсъждат въпроси в правомощията на правителството: актуални въпроси, конкретни секторни политики, стратегически въпроси, както и провежданите реформи;

    Решенията на Съвета за развитие се отнасят до дейността на изпълнителната власт и се изпълняват от нейните представители.

    НАРОДНО СЪБРАНИЕ

    Съвместните заседания на ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на КП Реформаторски блок, заедно с политическите сили, формиращи парламентарно мнозинство, се провеждат всяка седмица преди началото на пленарната сесия;

    На съвместните заседания участват и лидерите на политическите сили;

    На съвместните заседания се разглеждат общи политически въпроси, както и такива по законодателната дейност;

    Решенията от съвместните заседания на парламентарните групи се вземат с консенсус и се изпълняват от парламентарните групи;

    Режим на консултации относно законодателни инициативи на отделни или група народни представители от съответните парламентарни групи:

    Съответната законодателна инициатива на народен представител или група народни представители се представя на вниманието на ръководствата на парламентарните групи, подкрепящи коалицията, като се търси принципна подкрепа;

    Законодателната инициатива от съществено значение се представя на вниманието на съответния министър за съгласувателно становище, в което изрично се посочва дали инициативата отговаря на програмната декларация на МС и заложените конкретни мерки в програмата на министерството;

    При наличие на принципна подкрепа от страна на ръководствата на парламентарните групи и съответния министър, конкретните предложения по одобрения на първо гласуване законопроект се съгласуват между ръководствата на парламентарните групи, народните представители от ПП ГЕРБ и КП РБ, участващи в ръководството на съответната постоянна парламентарна комисия и съответния заместник-министър, отговарящ за законодателната дейност, който е длъжен да информира министъра за постигнатия консенсус.

    V. СРОК
    Срок на настоящото коалиционно споразумение е срокът на мандата 2014-2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във