Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕНЕРГЕТИКАТА ОБЪРНА ГРЪБ НА КОНЦЕСИИТЕ

Дейностите в енергетиката се извършват ... само въз основа на разрешения и лицензии... Това гласи чл. 27, ал. 1 от проектозакона за енергетиката и енергийната ефективност. Документът беше одобрен с Решение N 536 на Министерския съвет и подписан на 6 октомври от премиера Иван Костов. Същия ден проектът прекрачи и прага на Народното събрание.


Цитираният текст противоречи напълно на чл. 4, ал. 1, т. 9 и чл. 5, т. 1 от Закона за концесиите, както и на чл. 70 т. 2 от Закона за общинската собственост. За да бъде избягнато несъответствието, параграфи 7 и 8 от преходните и заключителните разпоредби на проекта отменят споменатите членове от въпросните закони.


На практика предвиденият разрешителен и лицензионен режим напълно обезсмисля и целогодишния труд на експерти, юристи и общинари, подготвили вече почти пълния комплект документи за предоставяне на концесии за газификация на жилищни и промишлени зони в някои от големите населени места. Така например английската фирма АМЕС трябваше още през септември да получи първата в страната концесия за газификация - в Пловдив. В напреднала фаза бе изготвянето на документите за предоставяне на концесии и за газифициране на Ст. Загора, Ямбол, Монтана, Първомай, Хасково, Добрич и др. съответно от фирмите Овергаз, Газагротерм и Черноморската технологична групировка.


Проектозаконът предвижда създаването на специален правителствен орган на бюджетна издръжка - Държавна комисия за енергийно регулиране, която ще издава разрешенията и лицензите. Това ще става по ред, определен от наредба, която трябва да е готова до девет месеца след влизането на закона в сила. Разрешенията ще се издават само за изграждане или извеждане от експлоатация на енергийни съоръжения и мощности, а лицензиите - за производство, пренос и съхранение на енергия.


Комисията ще разрешава изграждането на нови и разширение на съществуващи електропроизводствени съоръжения с мощност над 5 МВт и на топлоцентрали с мощност над 1 МВт; на нови топлопреносни, газопреносни и газоразпределителни системи; на обекти за съхраненине на природен газ, както и на преки електропроводи и газопроводи.


Проектозаконът предвижда провеждането на конкурси само за определяне на инвестирори за изграждане на по-големи съоръжения: нови производства с мощност над 25 МВт, нови топлопреносни и газоразпределителни системи и газохранилища.


Лицензи ще се издават за производство и пренос на електрическа и топлинна енергия, а също и за пренос, разпределение и съхранение на природен газ. Те ще са за срок до 35 години с право за продължаване на дейността за още толкова време.


Проектът определя и сроковете за преустановяване на пряката намеса на държавата при определянето на цените на енергоносителите: до 31 декември 2001 г. за цените на електрическата, топлинната енергия и природния газ, до 30 юни 1999 г. - за въглищата и брикетите, използвани за стопански нужди, и до 31 декември 2001 г. - за брикетите за битови нужди.


След посочените дати цените на тока, парното и газа ще се регулират от държавата чрез задължителни правила, които тепърва ще се разработват от Министеския съвет. Член 22-ри от проекта посочва и принципите, които ще бъдат водещи при изработването на тези правила: равнопоставеност на производители и потребители, съобразяване с икономически обоснованите разходи и с икономически обоснована печалба, забрана за кръстосано субсидиране... Специален текст предвижда продажбата на електро- и топлоенергия от възобновяеми енергийни източници да става по преференциална цена, определена при условия и ред, установени с наредба, приета от Министерския съвет.


Проектът изправя и една несправедливост, за която отдавна настояват и метролози, и граждани: Средствата за търговско измерване, които към момента на влизането в сила на този закон са собственост на потребителите, ще се изкупуват от енергийните предприятия по пазарни цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във