Банкеръ Daily

Общество и политика

ЕК ще спасява образованието с повече инвестиции и нови инициативи

Европейската комисията прие днес две инициативи, които ще увеличат приноса на образованието и обучението към възстановяването на Европейския съюз от коронавирусната криза и ще спомогнат за изграждането на зелена и цифрова Европа.

Първата инициатива 

Определя визията за европейското пространство за образование, което да бъде постигнато до 2025 г., като за целта комисията предлага нови инициативи, повече инвестиции и по-силно сътрудничество на държавите членки, за да се помогне на всички европейци, които да се възползват от богатите възможности за образование и обучение, предлагани от ЕС.

Европейското пространство за обучение се основава на шест измерения: качество, приобщаване и равенство между половете, екологичен и цифров преход, преподаватели, висше образование и по-силна позиция на Европа в света. Инициативите ще се стремят, наред с другото, да повишат качеството, особено по отношение на основните и цифровите умения, да направят училищното образование по-приобщаващо и отчитащо в по-голяма степен аспектите, свързани с пола, както и да подобрят успеваемостта в училище. Те ще спомогнат да се подобри разбирането на изменението на климата и устойчивостта, да се насърчи екологизирането на образователната инфраструктура, да се подпомогнат преподавателите, да се доразвие мрежата от европейски университети и да се подобрят връзките между институциите за образование и обучение.

Втората инициатива

Еврокомисията прие нов план за действие в областта на цифровото образование, който отразява поуките, извлечени от коронавирусната криза, и полага основите на високоефективна екосистема за цифрово образование, позволяваща да се придобият по-добри цифрови умения, необходими за цифровата трансформация.

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) предлага набор от инициативи за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа. Той представлява призив да се предприемат действия за по-тясно сътрудничество между държавите членки на европейско равнище. 

От комисията допълват, че вследствие на коронавирусната криза дистанционното учене зае централно място в образователните практики. Това разкри неотложната нужда да се подобри цифровото образование като основна стратегическа цел за постигането на висококачествено преподаване и учене в цифровата ера. С излизането от извънредното положение, наложено от избухването на пандемията, имаме нужда от стратегически и по-дългосрочен подход към цифровото образование и обучение.

Освен това ще създаден Европейски център за цифрово образование, който ще насърчава съвместните действия и постигането на синергичен ефект между областите на политиката, свързани с цифровото образование, ще създаде мрежа от национални консултантски услуги и ще задълбочи диалога между заинтересованите страни от публичния и частния сектор.

"И европейското пространство за образование, и Планът за действие в областта на цифровото образование са от основно значение за възстановяването и бъдещия растеж в Европа. С тях се определя обща визия за бъдещето на образованието, свързана с нашите ангажименти по отношение на цифровия и екологичния преход. Сега трябва да се съсредоточим върху изпълнението и върху постигането на синергичен ефект между тях", заяви  комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. 

Тя изтъкна, че през последните 20 години европейското научноизследователско пространство е насърчило държавите членки да работят съвместно, като са създадени 37 световно признати научноизследователски инфраструктури и са мобилизирани инвестиции в размер на 20 милиарда евро.

Двете инициативи също така ще допринесат за дискусиите на третата Европейска среща на върха по въпросите на образованието, която комисията ще организира онлайн на 10 декември.

Предвижда се мобилизиране на програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ в синергия със структурните фондове, инструмента „Next Generation EU“ и други финансови инструменти за подкрепа на пакета инициативите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във