Банкеръ Daily

Общество и политика

Еднократната помощ за първокласници е 250 лева

Заявленията – декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019-2020 г. се приемат до 15 октомври в дирекциите за социално подпомагане в страната. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Според последните данни от Агенцията за социално подпомагане към 27.09.2019 г. са подадени 30 230 декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта са 25 912 и се отнасят за 26 492 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1 362. Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас в държавни или общински училища. Задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето, помощта се отпуска без условия за доход. Заявлението се подава в съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Към него се прилагат удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас в държавно или общинско училище.

От тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти - 50% след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а другата половина - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Родителите ще връщат помощта, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Ако в рамките на един месец от учебната година ученикът има допуснати 5 неизвинени отсъствия, родителите също трябва да възстановят помощите.  През миналата учебна 2018-2019 г. еднократна целева помощ са получили семействата на 35 550 първокласници. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във