Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕДНО ПЛЮС ЕДНО И ЕДНО НАУМ

Сметната палата е внесла в прокуратурата от началото на 1998 г. до момента 18 акта за констатации с данни за престъпления. Най-много нарушения са регистрирани във висшите училища, общините, системата на отбраната и въоръжените сили и в системата на външното министерство, особено в посолствата и консулствата ни в чужбина.


Приоритет са проверките за планомерното постъпване на приходите в съответните бюджети, включително и изпълнението на задълженията към бюджета от новите собственици на приватизираните обекти. Контролират се също набирането и разходването на средства със социално предназначение, общественото осигуряване. Палатата започва и проверка за законосъобразното и целесъобразното използване на предоставените бюджетни средства за осъществяване на охрана на труда и трудовите правоотношения. Практиката показва, че много фирми договарят работна заплата, близка до минималната, и правят осигурителни вноски върху нея. В същото време под различни форми се изплаща допълнително възнаграждение. По този начин се избягва плащането на данък върху общия доход и на по-големи осигурителни вноски.


Друг сериозен проблем, по който ще работи Сметната палата, е състоянието на счетоводната отчетност в бюджетната сфера. Заверката на годишните счетоводни отчети на бюджетните организации за 1997 г. се окачествява от председателя на палатата Георги Николов като изпитание. Въпреки сравнително добрия Закон за счетоводството, отчетността в бюджетната сфера е на много ниско равнище, казва той. Звучи парадоксално, но е факт, че някои счетоводители водят счетоводството си на тефтер. Недопустима е практиката, наложила се през последните години, Министерството на финансите няколко дни преди предвидения краен срок за предаване на отчетите да изпраща на подконтролните си обекти писма-указания как да изготвят отчета си. Необходимо е да се разработят специални стандарти за отчетността в бюджетната сфера, за одит и заверка на годишните счетоводни документи, констатира Георги Николов. По-доброто взаимодействие между отделните контролни и правораздавателни органи ще допринесе за повишаването на ефективността на контролната система. Сметната палата е постигнала такова взаимодействие с прокуратурата. Двете институции са подписали специална инструкция, с което отговорността по констатираните нарушения и престъпления се засилва, а сроковете за съдопроизводство ще се съкратят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във