Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕДИН И СЪЩИ ДЪЛГ ВЕСЛЕЦ 91 ЩЕ ПЛАЩА ДВА ПЪТИ

Кредиторите на Веслец 91 ЕАД вече могат да подготвят писмата, с които да уведомят бъдещите синдици на предприятието за размера на своите претенции. На 14 юли 1998 г. министърът на финансите Муравей Радев заповядва на съвета на директорите на въпросното дружество да предяви пред Врачанския окръжен съд молба за обявяване в несъстоятелност. Решението си министърът е взел, след като се е запознал с доклада на мениджърите на Веслец 91. На 8 юли те го уведомяват, че предприятието, което е в група Б на списъка за изолация, не изпълнява оздравителната програма и е изпаднало в изключително тежко финансово състояние. Според мениджърите задълженията на Веслец 91 ЕАД са 6 млрд. в левове и валута, а дълготрайните му материални активи са 11 млрд. лева. Загубата му към края на март е 725.4 млн. лева.


Врачанското дружество има неплатени дългове към НЕК и Националния осигурителен институт и не може да изплати дори заплатите на работещите в него 803 човека. Но големият проблем е задължението му към ДФРР, чиято главница е 2.5 млн. г. марки. Всъщност има и още един скрит кредитор, който след обявяването на Веслец 91 в несъстоятелност би трябвало да предяви своите права. Това е ДСК, която притежава полици, издадени от предприятието, с които то се задължава да плати 2.5 млн. г. марки. Касата обаче никога не му е предоставяла кредит.


Историята започва през 1995 г., когато ДФРР отпуска целево финансиране на ТСБанк от 2.5 млн. г. марки, с които тя да кредитира Веслец 91 ЕАД. Предприятието обезпечава задължението си към банката със записи на заповед (полици). ТСБанк от своя страна гарантира дълга си към фонда, издавайки в негова полза свои записи на заповед. Въпреки че би трябвало да му авалира тези, които получава от Веслец 91. Тази операция обаче не се вписва в намеренията на шефовете на ТСБанк. Те ползват полиците на предприятието, за да обезпечат с тях рефинансирането, което получават от ДСК.


След като на 23 септември 1996 г. БНБ поставя ТСБанк под особен надзор, взаимоотношенията между банката, Веслец 91, ДФРР и ДСК придобиват доста сложен характер. В края на 1996 г. между ТСБанк, ДФРР и врачанското предприятие се подписва споразумение, според което банката прехвърля вземанията си от Веслец 91 на фонда, а той от своя страна декларира, че няма претенции към нея по отпуснатото рефинансиране. Дългът на Веслец 91 към ДФРР е разсрочен до юли 2000 г. и обезпечен с нови полици, издадени от предприятието в полза на фонда. Но пък старите полици, джиросани от ТСБанк в полза на ДСК, не са унищожени и сега тя може да предяви по тях претенциите си към врачанското дружество за 2.5 млн. г. марки плюс дължимите лихви. С други думи, нищо чудно на Веслец 91 да му се наложи да плати два пъти по един и същи дълг.


Този случай не е изключение за ДСК. По същия начин към нея са задлъжнели няколко държавни фирми. Касата притежава полици на авиокомпания Балкан, на Стомана, на Антибиотик, на Балканкар и на БДЖ. Между тях са и полиците, издадени от Плама. Всички те са предоставени на ДСК през 1995 г. от ТСБанк като обезпечение по рефинансиране за 13.3 млрд. лева. Касата едва ли може да разчита да си върне парите и натрупалите се по тях лихви от осребряването на имуществото на фалиралата банка. За разлика от ТСБанк обаче повечето от издателите на полиците са действащи предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във