Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ КМЕТА ПЛАЧАТ ЗА ЗАТВОР СПОРЕД ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Докладът на Сметната палата за неразплатените разходи в общините като нищо може да вкара 29 кмета в затвора, след като последните поправки в Наказателния кодекс влязат в сила. Миналата седмица, след бурни разправии, парламентарното мнозинство реши, че всички кметове, министри и други длъжностни лица ще влизат зад решетките, ако изразходват бюджетните и целевите средства не по предназначение. А от доклада на Сметната палата става ясно, че в 29 общини определените със закон приоритети са били нарушени.


Нещо повече, 95 общини са увеличили неприоритетните си разходи (текущи ремонти, външни услуги, командировки и други) за сметка както на собствените си средства, така и на субсидии от републиканския бюджет.


Общинските съвети на 27 общини пък са предоставили над 800 хил. лв. финансова помощ на общински предприятия и субекти, без да се съобразят със сметки, които е необходимо да изплатят. В седем от случаите общинските съвети са подпомогнали футболни и други спортни клубове, като за целта са похарчили над 200 хиляди лева.


В доклада на Сметната палата са включени данни за 106 общини, в които неразплатените разходи са над средното ниво, а именно над 8% спрямо уточнените бюджети към 31 декември 1999 година. Проверени са 19 от общо 28 общини в градовете - административни центрове на области.


По-интересното е, че според приключилата проверка, в сравнение с края на миналата година, през първото тримесечие на тази неразплатените разходи са нараснали с над 10 млн. лева. Ако този темп се запази, е възможно проверените общини да приключат бюджетната година с над 170 млн. лв. неразплатени разходи, се казва в доклада на палатата.


В края на март неизплатените пари за заплати, медикаменти, социални помощи, отопление, осветление и др. са достигнали малко над 99 млн. лева. Най-много са дължимите средства по перата за здравеопазване, за образование и за социално осигуряване. За да могат общините да покрият дефицита само в тези три сфери, ще са им необходими 24.1% повече от всички постъпили бюджетни приходи.


Членовете на Сметната палата са извели четири основни причини, довели до неразплатени разходи на общините в такива размери. Първата е неизпълнението на приходната част на общинските бюджети. В случая става дума както за данъчни, така и за неданъчни проходи.


Размерът на първите е резултат от обективни, външни за общините фактори и зависи от икономическите и демографските условия, както и от методиката за определянето на съотношенията републикански бюджет - общински бюджети. Според Сметната палата обаче неданъчните приходи в значителна степен зависят от това, кой как управлява и се разпорежда с имуществото си. Като пропуски и нарушения са посочени отдаването на имоти под наем без търг, замразяването на наемите, отдаването на общинска собственост за безвъзмездно ползване, определянето на ниски такси за технически, административни и други услуги.


Втората причина за неразплатените разходи е, че при определянето на субсидиите от републиканския бюджет не е взето под внимание обстоятелството, че в различните общини издръжката на едно лице в болниците, училищата, социалните домове е различна. Третата причина палатата вижда в неефективното финансово управление на бюджетните средства през последното тримесечие на миналата година. А четвъртата - в задлъжнялостта от предишни години.


За да се подобри финансовото състояние на общините, Сметната палата смята, че е необходимо да се ускори изграждането на звена за вътрешен финансов контрол. Освен това тя предлага по законодателен път да им бъдат дадени по-големи възможности при определянето на размера на местните данъци и такси, а също да се редуцира броят и да се определи поредността на приоритети, които общините са длъжни да следват.


В края на този месец Националното сдружение на общините ще се събере в София. Една от основните цели, които си е поставило то, е да провокира първата публична дискусия именно за по-големи правомощия при определянето на местните такси и данъци, дори и това да е свързано с промяна в конституцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във