Банкеръ Daily

Общество и политика

Държавата дава над 28 млн. лв. за обезщетения в сферата на образованието

Министерският съвет одобри отпускането на 28 038 780 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2020 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2020 г. поради промяна в структурата и състава на образователни институции, и прекратяване на трудови правоотношения на друго основание.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2020 година.

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за финансиране на образователните институции, 

за да се синхронизира държавният образователен стандарт за финансиране на институциите в системата на образованието с последните приети изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и да се въведат разпоредби, които да уредят тяхното прилагане. 

С предложените промени ще бъдат подобрени възможностите на училищното образование да осъществява ефективно обучение на учениците от разстояние в електронна среда, ще се предотврати пропускането на учебен материал при настъпили форсмажорни обстоятелства. Ще бъде регулиран механизмът за прехвърляне на бюджетни средства между училищата, когато обучението в дистанционна форма или синхронното обучение от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, различно от това, в което е записан.

Освен това се създава и норматив за брой ученици в група за дистанционна форма на обучение или обучение от разстояние в електронна среда, както и регламент за финансирането на децата на 4 години, записани в детски градини в общини, които са взели решение за задължително предучилищно образование на тези деца, преди началото на учебната 2023-2024 година.

Днес кабинетът прие и промени в Наредбата за приобщаващото образование. 

По този начин допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни, или за компенсиране за ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда. 

Според промените допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда най-малко 10 учебни часа месечно.

Създава се възможност дейности за подкрепа на личностното развитие от разстояние в електронна среда да се осъществяват и от центровете за специална образователна подкрепа. Те включват индивидуална и групова терапевтична работа, педагогическа подкрепа и консултиране, както и занимания по интереси.

В центровете ще се извършва обучение на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение със средствата на информационните и комуникационните технологии. В тях ще може да се осъществява и педагогическо взаимодействие с деца в подготвителните групи, когато поради извънредни обстоятелства присъствието е преустановено.

Извън дейностите за допълнителна подкрепа за личностно развитие регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще провеждат индивидуални или групови терапевтични дейности и консултации от разстояние в електронна среда на деца и ученици със специални образователни потребности.

Дейностите ще може да се извършват от разстояние в електронна среда след представено заявление от родителя на детето или ученика до директора на детската градина или училището. За децата и учениците със специални образователни потребности, деца в риск, с изявени дарби или с хронични заболявания дейностите за подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда може да бъдат по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във