Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДСК Е ХЕДЖИРАЛА КРЕДИТНИТЕ РИСКОВЕ, НО ДЪЖДОВЕТЕ СА ACT OF GOD

Асен Друмев - заместник-председател на ДСК, пред

в. БАНКЕРЪ

Г-н Друмев, успя ли ДСК да разпредели 150-те млрд.

лв. кредити за изкупуване на житото?

- По решение на правителството, съобразено с вот

на Народното събрание, на ДСК е заделена капиталова квота от 150

млрд. лв. с държавна гаранция чрез ДФРР. Към нас бяха насочени

най-големите купувачи като Зърнени храни. Квотата

на държавното дружество е 407 000 тона, за което договорихме кредит

от 117 млрд. лева. Миналата седмица обаче две от териториалните

поделения на Зърнени храни излязоха от нашата кредитна

схема и занапред ще се финансират от ХЕБРОСБАНК. Причината за

този ход се крие в настоятелното лобиране на пловдивската банка.

Поделенията на Зърнени храни в Попово и в Разград

винаги са били нейни клиенти и дори са имали предварителна подготовка

за финансиране.

Извън Зърнени храни ДСК кредитира няколко

по-малки фирми с общ ресурс от 7.4 млрд. лева. Засега не сме разпределили

30 млрд. лв. от капиталовата квота.

По устно споразумение с правителството ще насочим

тези пари за финансиране на житните покупки, необходими за попълване

на държавния резерв. Очаквам обаче кабинетът да приеме едно вече

подготвено решение, с което да включи държавния резерв в групата

на търговските дружества, върху които се разпростира държавната

гаранция чрез ДФРР.

Според вас достатъчна ли са гаранциите, която предоставя

ДФРР?

- В интерес на истината ще спомена, че ангажирането

на държавата чрез ДФРР с кредитното гарантиране е повече резултат

на изискванията на чл. 29 от Закона за банките. На практика това

е единственият начин да се преодолеят ограниченията за големи

кредити, каквито наистина са необходими за изкупуване на зърното

Активите, което ДФРР притежава, са напълно достатъчни

за покриване на ангажимента. Друг е въпросът, че евентуалното

ефективно реализиране на държавната гаранция ще се отрази върху

функционирането на Валутния борд. Затова както в правителственото

решение, така и в тристранните договори, подписвани между кредитора,

длъжника и ДФРР, са предвидени и достатъчно други гаранции и обезпечения.

Ние особено акцентираме върху залога, който се формира от изкупеното

зърно. Неговата пазарна цена се формира от високата защитна цена,

която кабинетът определи за зърното, плюс включените в нея транспортни

разходи и подлежащия за плащане ДДС. Това е втората по ред гаранция,

която ние сами ще управляваме.

Като обезпечение обаче ще служат и всички производни

на изкупеното зърно. Ето защо правителството предприе мерки за

оставането на събраното хлебно зърно в България. Целта е не само

да се гарантира изхранването на населението, но и да се защитят

интересите на кредиторите.

Извън това обезпечение ние учредихме и ипотека върху

дълготрайните материални активи на кредитираните дружества.

Откъде ДСК намери толкова налични пари? Известно

е, че почти целият ресурс, привлечен от касата, е инвестиран в

ДЦК. Да не би правителството да е изкупило обратно своите бонове?

- Не, не изцяло! Доскоро над 70 на сто от активите

на ДСК бяха инвестирани в ДЦК, но тази пролет - и до средата на

лятото, бяха емитирани главно краткосрочни емисии - 7- и 28-дневни

бонове. Според петото стенд-бай споразумение с МВФ правителството

пое ангажимент да съкрати емисиите от ДЦК до средата на годината.

Това освободи част от разполагаемия левов ресурс, който не можеше

да бъде повторно реинвестиран, защото се засили и конкуренцията.

През юни и началото на юли се наблюдаваше силен инвестиционен

натиск на чуждестранни капитали. И третата причина е, че през

последните месеци се наблюдава неотклонен ръст на привлечения

от ДСК левов ресурс.

Хеджирането на риска при кредитирането предполага

и достатъчна рентабилност по активните операции. Осигурихте ли

си нормална пазарна лихва?

- Зависи от какъв ъгъл ще измерваме доходността.

Едно от условията за държавна гаранция чрез ДФРР е ограниченото

равнище на лихвите. Правителствените гаранции се ползват при цена,

равна на ОЛП, плюс надбавка до половината от действащата основна

лихва. Таванът на лихвата е ограничен заради възникването на непредвидени

промени - например скок на ОЛП. Затова цената на тези кредити

следва да се сравнява с дохода по алтернативните вложения - в

ДЦК или в депозити на междубанковия левов пазар. Други възможности

няма - капиталовият пазар е неразвит, а чисто пазарното кредитиране

прави първите си крачки. В този смисъл доходността е добра. Но

ако я оценим от гледна точка на достатъчно ефективното управление

на активите, което дава ясна преценка на поетия риск, тя не е

висока.

Смятате ли, че ликвидността на обезпечението е достатъчно

добра и при необходимост може бързо да се реализира?

- Ликвидността може да се оценява в две посоки. Дали

при наша намеса учреденият залог ще се продаде и дали ще покрие

размера на вземането. Реализацията на зърното е възможна само

с наше участие и само ако постъпленията от продажбата минават

по сметки, разкрити при нас. Ето защо тук моят отговор е категорично

да. Но и по втората част от въпроса отговорът ми е

положителен, защото наличното зърно е предназначено за хляб и

хлебни изделия.

Колкото до реализацията на ипотеките, засега не е

ясно каква част от дълга може да остане реално необслужена, за

да се прибегне до тях. А и малко ли неща могат да се случат. Вижте

времето например. То силно ни тревожи, защото увеличава кредитния

риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във