Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОЙДЕ ЛИ ВРЕМЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ?

Близо 70 молби на кандидати
за инвестиционни посредници чакат в момента одобрението на Комисията
по ценните книжа и фондовите борси. Каквито и анализи за перспективите
на нашия пазар да се правят, надеждите на толкова много посредници,
че и за тях има място под слънцето, са просто без всякакво покритие.
Досега с лиценз за посредници са почти всички банки и много други
дружества с дългогодишен опит. Имайки предвид сложността на материята,
свързана с капиталовия пазар, може със сигурност да се твърди,
че у нас няма достатъчно подготвени специалисти, които да работят
в толкова много фирми.


Напливът от кандидати


за инвестиционни посредници
пролича най-ясно преди повече от месец, когато броят на посещаващите
регистъра на комисията нарасна, а най-търсените материали бяха
одобрените документи на вече лицензирани посредници. Големият
брой кандидати бе и причината Комисията по ценните книжа да приеме
правила за разглеждането на молбите, според които документите
на един посредник да се разглеждат най-много на две заседания
- на първото се правят забележки, а на второто се взема окончателно
решение.


Една от сериозните причини
за наличието на толкова кандидати за лиценз са и предстоящите
промени в Закона за приватизация в частта му за инвестиционните
бонове. Според предложените от Министерския съвет текстове гражданите
ще могат да дадат своите бонове за управление на инвестиционни
посредници. Както се разбра,


емитирането на новите
бонове ще започне през април


Предполага се, че през
втората вълна на масовата приватизация ще се приватизират между
5-10% от държавната собственост. Много от шефовете на приватизационните
фондове, участвали в първата вълна, смятат, че за приватизация
са останали най-вече малки и средни предприятия, към повечето
от които няма сериозен инвеститорски интерес, защото са в много
лошо икономическо и технологично състояние. Потенциалът на българския
капиталов пазар е в големите предприятия и холдинги, като Нефтохим,
Булгаргаз, НЕК, Булгартабак холдинг и
т.н. Други ликвидни акции биха били тези на банките, ако се преодолеят
проблемите за листирането им на борсата.


Проблеми на инвестиционните
посредници


освен слабия пазар създава
и прилагането на изискванията на закона и на наредбите, издадени
от Комисията за ценните книжа и фондовите борси. Наредбата за
капиталовата адекватност например предизвика много отрицателни
коментари още с приемането си. Някои от посредниците твърдяха,
че за да извършват изискваните в нея операции, ще е нужно да назначат
допълнително поне трима души, които да се занимават всекидневно
със счетоводството.


До 24-и този месец би
трябвало да се реши и въпросът с одобряването на единен счетоводен
софтуер, въпреки че при последното обсъждане на проблема посредниците
заявиха, че не могат да представят готови програмни продукти до
определения срок.


Най-сериозни реакции обаче
ще предизвика прилагането на наредбата за изискванията към дейността
на инвестиционните посредници, която беше приета в средата на
октомври миналата година. Указанията за нейното прилагане обаче
са два пъти по-големи като обем. До момента не са правени проверки
за спазването на тази наредба заради липсата на указания. Но е
почти сигурно, че засега едва ли има инвестиционен посредник или
банка, които да отговарят напълно на изискванията. По тази причина
проверките ще започнат едва след като се изяснят многобройните
проблеми между посредниците и комисията, за да има съгласие по
тълкуването както на наредбата, така и на указанията.


Задължение на инвестиционния
посредник е винаги да предпочита интереса на клиента пред своя
собствен и да сключва сделките при най-добрите възможни условия.
Брокерът не може да предлага съвети на инвеститори, които не са
поискали това, или консултации по въпроси, които не са били поставяни.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси прикани Българската
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници да се заеме
с изготвянето на етичен кодекс, който още по-подробно да урежда
отношенията с клиентите. Разменената информация между посредника
и инвеститора в техния разговор е изключително важна, защото тя
предопределя взетото инвестиционно решение. За да се намали рискът,
брокерът е задължен да изисква от клиентите си данни за финансовите
им възможности, инвестиционните им цели, опита им и готовността
да рискуват. Ако клиентът откаже да даде такава информация, посредникът
изготвя специално писмо в което се отразява отказът и се предупреждава
за рисковете и възможните последици от факта, че посредникът разполага
с недостатъчна информация. Писмото трябва да се запази, най-малкото
защото е възможно при сделки, които са поставили клиента в затруднено
финансово положение, той да реши да хвърли вината върху посредника,
който не го е информирал за съществуващите рискове. Това е ситуация,
която доста често се случва в Германия, където има и сериозна
съдебна практика по подобни случаи. Материята е много сложна,
защото обикновено клиентите твърдят, че посредникът е предложил
дадена операция само въз основа на стремежа си да получи комисионата
си.


За да се предпазят инвеститорите


Комисията по ценните книжа
и фондовите борси е задължила посредниците при публикуване на
реклами да включват в тях не само номера и датата на разрешението,
което притежават, но и подходящи предупреждения за рисковете
във връзка с конкретни инвестиции в ценни книжа или предлагани
услуги. Този текст много напомня на ограничението, което
бяха принудени да спазват приватизационните фондове при тяхната
реклама, а именно навсякъде да е записано, че цените на акциите
могат да се понижат и не се гарантират печалби. При рекламата
в пресата подобно изискване е лесноизпълнимо. В радиорекламата
изчитането на този текст отнемаше доста време. Най-лесно беше
в телевизията, където изречението бе изписано с малки нечетливи
букви, колкото да се спази изискването на закона. В случая с посредниците
няма общовалиден текст, но се говори за предупреждения
в множествено число, което би трябвало да означава повече от едно.
Явно и сега ще трябва да се потърсят компромиси между защитата
на инвеститора и възможностите на различните медии. Иначе една
радиореклама би загубила своя смисъл, ако преди или след рекламното
изречение трябва да се излъчи една минута с предупреждения.


Друго изискване, което
ще бъде трудно за проследяване, е това, че


брокерът не може да прави
симулативни предложения


за сключване на сделки,
да разпространява неверни слухове, както и да извършва други заблуждаващи
действия във връзка с цената или обема на сделките с ценни книжа.
За да установи подобни факти, полицията явно ще трябва да създаде
специална служба. В САЩ при разследването на подобни случаи обикновено
участват и агенти от ФБР.


Важно изискване към посредниците
е да сключват договорите си с клиентите при общи условия, които
трябва да бъдат одобрени от комисията. Условията трябва да са
поставени на видно място в помещението, където се извършват сделките.
От всичко казано дотук става ясно, че най-големият проблем за
посредниците ще бъде


конфликтът на интереси


Основните типове конфликти
са четири:


- между интересите на
отделни клиенти на инвестиционния посредник;


- между интересите на
клиентите и на инвестиционния посредник;


- между интересите на
клиентите на инвестиционния посредник и интересите на сътрудниците,
които работят за инвестиционния посредник;


- между интересите на
различни отдели в рамките на инвестиционния посредник.


В дружеството на посредника
съществуват информации, които се знаят от едни служители, а не
се знаят от други. В същото време служителят, даващ съвети на
даден клиент, може също да не му даде цялата информация, която
притежава. За да се спазят тези изисквания, в западните инвестиционни
банки се спазва т.нар. правило на китайската стена. В управлението
на конфликтите на интереси винаги трябва да се дава предимство
на интереса на клиента пред този на посредника. В указанията на
комисията е записано, че във всеки инвестиционен посредник ще
трябва да се създаде отдел Правила на поведение, който
да се занимава с вътрешния контрол. Това включва следенето на
всички сделки, при които може да възникне конфликт на интереси,
или където има възможност да се използва вътрешна информация.
Ако не съществува начин да се спазят условията на наредбата, брокерът
може да реши да откаже да обслужи някой клиент.


Условия за конфликти на
интереси


има например в случая
с ФБК Елана и БРИБ - те пласират книжата на Елкабел
- Бургас, но вероятно имат и клиенти, които искат да закупят от
тези книжа и брокерите на двете дружества трябва да им дадат съвет
за това кога да се появят на пазара със своите оферти. Подобен
конфликт на интереси би възникнал и ако даден посредник прави
сделки с дадени книжа за своя сметка и в същото време дава препоръки
на клиенти за същите книжа - тук примерите са доста.


За да се изпълнят всички
изисквания, трябва да има ясни граници между различните отдели,
занимаващи се с емисии на ценни книжа, търговия и продажба за
сметка на инвеститори, търговия за собствена сметка, инвестиционни
съвети и анализи и проучвания. Според указанията на комисията
при изграждането на вътрешната организация трябва да се обособят
четири отдела:


- фронт офис - това е
мястото, където се провеждат срещите с клиентите и се сключват
договорите;


- бек офис - там се попълват
документите, свързани с изпълнението на сключените сделки, счетоводство
и юридически отдел.


Какъв съвет може да се
даде на инвеститорите след всичко, изречено дотук? Имайки предвид
изискванията, при наличието на строг контрол от страна на Комисията
по ценните книжа и фондовите борси, е сигурно, че съвсем малка
част от всички играчи на пазара ще успеят да се справят със задълженията
към дейността. Едва ли е по силата на външен човек за някое дружество
да си състави точно мнение за това, дали то работи според правилата.
Но все пак, ако имате индивидуален портфейл от ценни книжа вашият
посредник ще е длъжен на всеки три месеца да ви изпраща отчет,
описващ състоянието на вашите инвестиции. На тази база по-лесно
би могло да се прецени доколко професионално работи даден брокер.
Естествено най-важното ще бъдат резултатите - печалбата или загубата.
Ако всичко върви добре, едва ли някой би се вглеждал в отчетите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във