Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОХОДНОСТТА НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ ДЦК Е РЕКОРДНО НИСКА

Петър Драмов, левов дилър


Интересът на участниците към провежданите от БНБ аукциони за продажба на ДЦК бележи траен спад. Втора поредна седмица заявките за покупка надминават едва с 25% предлаганото количество.


На 2 септември Министерството на финансите предложи ценни книжа с обща номинална стойност от 20 млрд. лева. Заявеното участие от страна на първичните дилъри за придобиването им възлизаше само на 26 млрд. лева. Но въпреки слабия интерес и противно на повечето очаквания за понижаване на цената средно достигнатата доходност от реализацията на книжата отбелязва рекордно ниски стойности.


Постъпилите в централната банка заявки за покупката на тримесечни ДЦК за аукциона, проведен в понеделник, 7 септември, бяха за сумата от 7.62 млрд. лева. Така предложените за продажба 5 млрд лв. номинал безлихвени книжа се реализираха изцяло. Достигнатата средна продажна цена е 98.75 лв. за 100 лв. номинал. Тя е по-висока с една стотинка от достигнатата на предишния аукцион. Съответстващата й средна годишна доходност се понижи от 5.12 на 5.08 процента. Така ОЛП, определян на базата на достигнатата от първичния пазар средна годишна доходност от продажбата на ДЦК със срочност от три месеца (в сила от 9 септември), ще е 5.08 процента. Толкова ниска стойност ОЛП отбелязва за първи път.


Другият аукцион, проведен от БНБ на 7 септември, бе за продажбата на едногодишни, също сконтови ДЦК, с общ номинал от 15 млрд. лева. За покупката им в Централната банка се получиха заявки за 18.37 млрд. лева. Минималната, средната и максималната цена, на които Министерството на финансите е одобрило поръчки, са съответно 93.65, 93.67 и 93.70 лв. за 100 лв. номинал. Годишна доходност от 6.78% отговаря на средно достигнатата продажна цена.


На 11 септември (петък) БНБ проведе аукцион за продажба на двегодишни държавни ценни книжа (съкровищни облигации) с фиксирани шестпроцентни шестмесечни лихвени плащания. За обявения за продажба номинал от 5 млрд. лв. се състезаваха 6.64 млрд. лева. Слабият интерес на участниците към закупуването на дългосрочните облигации естествено доведе до намаляване на цената им, т.е. до повишаване на доходността, която те ще носят на притежателите си. Минималната, средната и максималната цени, на които Министерство на финансите е одобрявало поръчки, са съответно 91.23, 92.45 и 93.10 лева. Съответстващата им ефективна годишна доходност е 11.32%, 10.55% и 10.14 процента.


На вторичния пазар на ДЦК за трета поредна седмица най-много сделки бяха сключвани със ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари. През изминалите седем дни цената им на междубанковия пазар стоеше стабилно в тесни граници между 50-52 долара за 100 щ. долара номинал. В петък тя рязко спадна и се установи на нива около 49 щ. долара. В зависимост от сумата на търгувания номинал цената на ЗУНК-овете при продажбата им на крайни клиенти варираше в широк диапазон. При цена 52 щ. долара за 100 номинал се реализираха покупко-продажби на номинали от около 50 000 щ. долара. Продажбите на номинали от 1000 щ. долара се осъществяваха при 70 щ. долара.


На междубанковия паричен пазар предлагането на левове надвишаваше търсенето. Това естествено доведе до понижаване на лихвените нива на предоставения ресурс под формата на депозити или репо сделки. Депозитни сделки със срокове до два работни дни се сключваха на нива между 2-2.5 процента. За срокове до една седмица лихвените равнища се установиха на 2.5 процента. Дължимите данъци от юридическите лица - ДОО и данък печалба, чиито отчисления се правят ежемесечно към 10-о и 14-о число, този път не успяха да повишат цената на левовия ресурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във