Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОХОДНОСТТА НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ ДЦК БЕЛЕЖИ РЕКОРДНО НИСКО НИВО, НА ДВЕГОДИШНИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВА

Интересът на участниците към провежданите от БНБ аукциони за продажба на ДЦК бележи траен спад. Втора поредна седмица заявките за покупка на ценни книжа надминават едва само с 25 % количеството на предлаганите за продажба.


На 2 септември Министерство на финансите предложи за продажба ценни книжа с обща номинална стойност от 20 млрд.лева. Заявеното участие от страна на първичните дилъри за придобиването им възлизаше само на 26 млрд. лева.


Въпреки слабият интерес към покупката им и противно на повечето очаквания за понижаване на цената на придобиваенто им, средно достигнатата доходност от реализацията им отбелязва рекордно ниски стойности.


Постъпилите в централната банка заявки за покупката на тримесечни ДЦК за аукциона проведен в понеделник 7 септември бяха за сумата от 7,62 млрд.лева. Така предложените за продажба 5 млрд лева номинал безлихвени книжа се реализираха изцяло. Достигнатата средна продажна цена е 98,75 лева за 100 лева номинал, по висока с една стотинка спрямо достигнатата от предишния проведен аукцион. Съответстващата и средна годишна доходност се понижи от 5,12 % на 5,08 процента. Така Основният лихвен процент определян на база достигната от първичния пазар средна годишна доходност от продажбата на ДЦК със срочност от 3 месеца влизащ в сила от 9 септември ще бъде 5.08 процента. Толкова ниска стойност ОЛП отбелязва за първи път.


Другият аукцион проведен от БНБ на 7 септември беше за продажба на 15 млрд. лева номинал едногодишни също сконтови ДЦК. За покупката им в централната банка се получиха заявки за 18,37 млрд.лева. Минималната, средната и максималната цена, на които Министерство на финансите е одобрило поръчки са съответно 93.65, 93.67 и 93.70 лева за 100 лева номинал. Годишна доходност от 6.78 % отговаря на средно достигнатата продажна цена.


На 11 септември петък БНБ проведе аукцион за продажба на двегодишни държавни ценни книжа / съкровищни облигации / с фиксирани шест процентни шест месечни лихвени плащания. За обявеният за продажба номинал от 5 млрд.лева се състезаваха 6.64 млрд. лева. Слабият интерес на участниците към закупуването на дългосрочните облигации естествено доведе до намаляване на цената им, т.е. до повишаване на доходността, която те ще носят на притежателите си. Минималната, средната и максималната цени, на които Министерство на финансите е одобрявало поръчки са съответно 91.23, 92.45 и 93.10. Съответстващите им ефективни годишни доходности са 11.32 %, 10.55 % и 10.14 процента.


На вторичният пазар на ДЦК за трета поредна седмица най-много сделки бяха сключвани с ЗУНК облигациите деноминирани в щатски долари. През цялата седмица цената им на междубанковия пазар стоеше стабилно в тесни граници между 50 - 52 щатски долара за 100 щ.дол.номинал. В петък цената им рязко спадна и се установи на нива около 49 щ.долара за 100 щ.долара номинал. Цената на ЗУНК-овете при продажбата им на крайни клиенти,/физически и юридически лица/в зависимост от сумата на търгувания номинал варираше в широк диапазон. При цена 52 щ. долара за 100 номинал се реализираха покупко/продажби на номинали от около 50,000 щ.долара. Продажбите на номинали от 1,000 щ.долара се осоъществяваха при 70 щ.долара за 100 долара номинал.


На междубанковият паричен пазар предлагането на левове надвишаваше търсенето. Това естествено доведе до понижаване на лихвените нива на предоставения ресурс под формата на депозити или репо-сделки. Депозитни сделки със срокове до два работни дни се сключваха на нива между 2-2.5 процента. За срокове до една седмица лихвените равнища се установиха на 2.5 процента. Дължимите данъци от юридическите лица ДОО и данък печалба, чиито отчисления се правят ежемесечно към 10-то и 14-то число, този път не успяха да повишат цената на левовия ресурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във