Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОХОДНОСТТА НА ДЦК ЗАСЕДНА В ПЛИТЧИНИТЕ

Световната тенденция към намаляване на лихвените нива не отмина и доходността на държавните ценни книжа, придобивани на първичния пазар. Тя запазва рекордно ниските си стойности: за тримесечните книжа - 5.08%, и за шестмесечните - 5.50 процента.


През изминалата седмица БНБ проведе три аукциона за продажба на ДЦК с обща номинална стойност 27 млрд. лева. В понеделник бяха предложени 3- и 6-месечни сконтови книжа, а в петък се проведе търг за продажбата на двегодишни лихвоносни държавни ценни книжа.


В понеделник за продажба бяха предложени тримесечни безлихвени съкровищни бонове. За покупката на 5 млрд. лв. номинал в БНБ се получиха поръчки за 8.53 млрд. лева. Минималната и средната продажна цена запазиха стойностите си от предходния аукцион - съответно 98.74 и 98.75 лв. за 100 лв. номинал. Имаше и покупка на цена 98.77 лв. за 100 лв. номинал - най-високата цена, предлагана досега на първичния пазар за покупка на сконтови тримесечни ДЦК. Средната годишна доходност, а следователно и ОЛП остават непроменени за пета поредна седмица (от 9 септември насам) и поне до 14 октомври те ще бъдат 5.08 процента.


И шестмесечните сконтови ДЦК бяха продавани на аукциона в понеделник. За покупката на 17 млрд. лв. номинал участниците се явиха със заявки за 25.9 млрд. лева. Минималната цена, на която бяха одобрени поръчките, се покачи с една стотинка в сравнение с минималната цена, достигната на предишния търг за продажба на книжа с такава срочност. Новата й стойност е 97.32 лв. за 100 лв. номинал. Средната и максимална цена остават без промяна и са 97.33 и 97.35 лв. за 100 лв. номинал. И тук достигнатата годишна доходност остава непроменена за втори пореден път и това е най-ниската й досегашна стойност - 5.50 процента.


Двегодишни лихвоносни ДЦК с обща номинална стойност от 5 млрд. лв. бяха предложени за продажба чрез аукцион от БНБ в петък, 9 октомври. Купонните плащания по тях ще се извършват на всеки шест месеца в размер на 6% върху номиналната стойност. За отбелязване е, че размерът на купонните плащания по пласираните от централната банка на първичния пазар ценни книжа с такава срочност системно намалява. Докато изтъргуваните през януари и февруари книжа бяха с равни полугодишни лихвени плащания от 8%, продадените през март и в началото на април бяха с купони от 7.5 процента. На продадените в края на април книжа и на тези през май процентът вече бе седем. През второто полугодие на тази година Министерството на финансите продължава да предлага двегодишни книжа, но вече с намалена стойност на купонните плащания - 6 процента. Въпреки че лихвените плащания по двегодишните ДЦК постоянно намаляват, ефективната годишна доходност от тях се запазва относително стабилна. Средното й ниво от една година насам е 10.45 процента. От май месец, когато тя беше 9.78% - най-ниската, достигана за тази година досега, тя постепенно нараства, за да достигне 11.02% на последния аукцион от 9 октомври. За предложения там номинал се състезаваха 7.9 млрд. лева. Цените, на които бяха одобрени поръчките, варираха в много широк диапазон: от 90.58 до 92.52 лв. за 100 лв. номинал. Ефективната годишна доходност, която им съответства, е 11.74 и 10.5 процента. Среднодостигнатата продажна цена е 91.71 лв. за 100 лв. номинал.


Няколко седмици поред на вторичния пазар на ДЦК най-търгувани бяха ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари. През изминалата работна седмица те отстъпиха първенството на редовните емисии от ДЦК. На междубанковия пазар в понеделник беше сключена една сделка със ЗУНК-ове за 150.000 щ. долара номинал (при 57.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал) и четири сделки с книжа от редовните емисии, при които ДЦК с над 3 млрд. лв. номинална стойност смениха собственика си. Нова сделка във вторник смени собственика на ЗУНК-облигации за 150.000 щ. долара номинал (при 57 щ. долара за 100 щ. долара номинал), а с други две бяха изтъргувани държавни ценни книжа с обща номинална стойност 2 млрд. лева. В сряда на междубанковия пазар не бе регистрирана сделка със ЗУНК-облигации, но бяха сключени пет сделки, при които ДЦК за 2.3 млрд. лв. номинал преминаха в ръцете на друг собственик. В четвъртък с три сделки бяха изтъргувани ЗУНК-ове с номинална стойност 393 000 щ. долара при цена 57 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Сключените през този ден сделки с ценни книжа от редовните емисии бяха четири. Размененият номинал възлизаше на близо 2.5 млрд. лева. Прави впечатление, че повечето от сделките през седмицата бяха за размяна на ценни книжа, емитирани предимно през юли, август и септември тази година.


Изминалата седмица беше и първата от новия регулационен период за задължителните минимални резерви, които банките трябва да поoдържат по сметките си при БНБ. Банките спокойно можеха да управляват паричните си потоци в левове. Този факт допринесе най-много за спокойната и балансирана търговия с левов ресурс през седмицата. Изключение беше пазарът в петък. Предстоящото плащане на данъци от юридическите лица (към 10-о и 14-о число на месеца) и фактът, че някои банки предпочитаха да финансират валутните си операциите чрез заемни левове от междубанковия пазар, все пак нарушиха спокойната атмосфера на паричния междубанков пазар. Като цяло сделките, при които левове под формата на депозити или репосделки сменяха притежателя си за срок от една седмица, бяха предпочитани пред тези със срок до два дни. В зависимост от сумата и контрагентите левове се предоставяха при 2.6-3% за срок до два дни и при 3-3.5% за срок до една седмица. Единствено големите размери на данъчните плащания от страна на банките и техни корпоративни клиенти ги принуди в края на седмицата по-усилено да търсят левов ресурс и цената му се оскъпи. В петък на междубанковия пазар левове със срок на възстановяване в понеделник можеха да се пласират и на 3.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във