Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДОХОДНОСТТА НА ДЦК ПАДА

Петър Драмов, левов дилър


Доходността на държавните ценни книжа, продавани чрез организираните от БНБ аукциони, спада. Началото на тази тенденция може да се потърси още в януари. Тогава годишната доходност на тримесечните сконтови книжа беше цели 4.42 процента. Основният лихвен процент, който е равен на тази доходност в първия работен ден от октомври, достигна едва 3.97 процента.


Още по-ясно изразен и праволинеен е спадът на доходността при двегодишните лихвоносни, гарантирани от държавата книжа. В началото на годината те стартираха от ниво 8.14 процента. Инвестициите в тях имаха най-ниска възвръщаемост на последния, проведен на 2 октомври аукцион. Тогава годишната им доходност падна до 6.33 процента.


В първите дни на януари участниците на първичния пазар на ДЦК успяха да се сдобият с книжа със срочност една година при проста годишна доходност от 6.15 процента. Осем месеца по-късно същите инвеститори можеха да си купят същите облигации, но вече при доходност едва 5.2 процента.


Основен принос за задълбочаващата се тенденция към понижаване на доходността на държавните ценни книжа имат участниците на пазара. Става дума за Министерството на финансите в ролята на продавач и за купувачите - първичните дилъри и техните клиенти. Емитентът още в края на миналата година даде ясен знак, че през изминаващата календарна 2000 г. нашето правителство не се нуждае така остро от левове, както преди година-две. Това стана ясно след оповестяването в края на 1999 г. на първия годишен емисионен календар. Залегналото в него нулево нетно финансиране още в началото на сегашната година беше променено в полза на дефицита на новоемитирани ДЦК. Свивайки обема на новите облигации с около 150 млн. лв. в рамките на 12 месеца, министерството искаше да наложи тенденция на удължаване на матуритета на емитирания от правителството вътрешен дълг. Прекратени бяха шестмесечните емисии и драстично намаляха обемите на едногодишните емисии книжа. На тяхно място се пускат за продажба две- и тригодишни лихвоносни облигации.


Инвестициите в ДЦК правят най-вече първичните дилъри. Другите крайни покупки се осъществяват от застрахователни дружества, от пенсионни и осигурителни фондове. Всички те по силата на различни държавни нормативни актове са длъжни да поддържат постоянна наличност от достатъчен по обем портфейл ДЦК. Алтернативите за влагане на свободните им средства се изчерпват с тези книжа.


Познавайки отлично пазара и участниците в него, Министерството на финансите предприе една по-смела стъпка - да изтегли напред във времето крайната дата, на която се издължава по емитирани книжа.


На 9 октомври ще се проведе извънреден аукцион за продажбата на част от петгодишна лихвоносна емисия държавни ценни книжа. Общото й количество ще бъде в размер на 40 млн. лева. За продажба в понеделник ще се пуснат само 10 млн. лева. От тях 95% са предвидени за продажба чрез състезателни поръчки, като един първичен дилър може да придобие до 50% от номинала. Това означава, че почти цялата емисия може да се изкупи от най-малко двама участника. Останалото количество ще се продаде също чрез аукцион, съответно на 6 ноември и 11 декември. Лихвеният процент е 9% на годишна база. Плащанията ще бъдат на всеки шест месеца, като с последното ще се издължи и главницата.


Другият провеждан в същия ден аукцион е за пласирането на тримесечна безлихвена емисия книжа с номинал от 5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във