Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДО 20 ХИЛ. МАРКИ ЩЕ ИЗНАСЯМЕ СВОБОДНО В ЧУЖБИНА

Нов валутен закон разработват експертите на БНБ, който да замени тотално остарелия Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, приет още през 1966 година. За времето на своето съществувание той бе променян шест пъти. Последните корекции в него бяха нанесени в началото на 1993 г., но очевидно и законът, и съпътстващите го ПМС N15 и Наредба N4 за износ и внос на валутни ценности са трудноприложими и не отговарят на днешните намерения на правителството за либерализиране на валутния режим. Намерения, потвърдени преди месеци с приемането на чл. 8 от устава на МВФ.


Новият нормативен документ ще даде възможност на всеки български гражданин да изнася до 20 хил. г. марки (около 12.2 хил. щ. долара по сегашния курс) в наличност, като ги декларира. За средствата над тази сума ще се иска разрешение от БНБ. В момента през границата може свободно да се минава с не повече от 1000 щ. долара в портфейла. Ако се изнасят до 10 хил. щ. долара, е необходимо бордеро, а за по-дебели пачки - разрешение от БНБ. Що се отнася до вноса на валута в страната - банкноти, монети и чекове, гражданите могат да правят това независимо от количеството й, стига да го декларират.


Чужденците ще имат право да напускат страната и с над 20 хил. г. марки в наличност без разрешение от Централната банка, но при условие, че изнасяната валута не е повече от тази, която са внесли и декларирали в България. Вносът и износът на валута чрез пощенски пратки ще бъде забранен. Изключение ще са само ценните пратки на банките и БНБ.


На българи и чужденци ще бъде разрешено да внасят и да изнасят български монети и банкноти, чиято обща стойност не надвишава 20 млн. лева.


Разбира се, посочените условия ще залегнат и в Наредба N4.


Новият закон ще гарантира


пълна свобода при сключване на капиталови и текущи сделки и плащания


между местни и чуждестранни физически и юридически лица, на сделки с чуждестранна валута по занятие и при презграничните плащания по банков път. Направено е уточнението, че капиталови сделки са преките инвестиции, покупката на недвижими имоти, сделки с ценни книжа, кредитни сделки, влогове и сметки в банки и застраховки живот. За пряка инвестиция ще се смята придобиване на не по-малко от 20% от капитала на фирма в България или ако наша фирма получи заем от чужбина, който трябва да върне не по-рано от пет години. Текущи сделки са всички плащания, свързани с външната търговия, лихвени плащания по кредити и доходи от инвестиции, плащания, свързани с амортизация на кредити и на преки инвестиции. Според сега действащия Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол за всички тези операции се изисква разрешение от Министерството на финансите. След приемането на новия нормативен документ


специално разрешение от БНБ


ще е необходимо единствено за сделки над 2 млн. лв. с чужестранни ценни книжа и дялови участия във фирми, регистрирани извън България. Същото изискване ще важи и когато български физически или юридически лица предоставят заем, гаранция или поръчителство на чуждестранни фирми или граждани, или пък разкриват депозит в чужбина.


С промените в Наредба N4 ще се уреди и срокът, в който БНБ е длъжна да разрешава определени операции, свързани с износ на валута. В зависимост от вида им той ще е от 10 до 20 дни. Най-бързо ще се издават разрешения за плащане на издръжка на член от семейството в чужбина, за туристически разходи и за консултантски и правни услуги. До 15 дни БНБ ще трябва да отговори при искането на разрешение за инвестиция в чужбина. Когато подобна молба е отправена от държавно предприятие, срокът за отговор от страна на Централната банка ще се удължава с още пет дни.


Регистрацията ще е задължителна


за всички видове валутни сделки и операции с ценни книжа над 2 млн. лева. В зависимост от вида им това ще правят търговските банки, митническите органи, централният депозитар и фондовата борса, градският и окръжният съд или БНБ. Придобиването на недвижими имоти в България от чуждестранни фирми и граждани ще се регистрира от нотариусите. До десет дни след осъществяването на подобни сделки регистраторите ще са задължени да представят събраната информация единствено на БНБ. Тя ще поддържа два специални регистъра. Първият - за преките чуждестранни инвестиции у нас и за българските инвестиции зад граница. Вторият ще е за имотите, които чужестранни фирми и граждани са придобили у нас, и за българските имоти в чужбина. Цялостният валутен контрол в страната ще се осъществява от Централната банка с помощта на митническите и данъчните органи и на пощенските служби


Извънредни валутни ограничения


ще се въвеждат с решение на управителния съвет на БНБ при възникване на опасност за платежния баланс на страната и след получено становище на министъра на финансите. БНБ ще може да забранява покупката на чуждестранна валута, извършването на преводи и плащания от и към чужбина, включително и от банки, продажбата на български ценни книжа на чуждестранни фирми и граждани, получаването на кредити от чужбина, разкриването на влогове и сметки извън България. Тези ограничения ще влизат в сила от момента на публикуването им в Държавен вестник и ще бъдат прекратявани отново с решение на УС на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във