Банкеръ Daily

Общество и политика

До 10 март партиите трябва да декларират даренията си

Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), който се поддържа от Сметната палата, е отворен за подаване на информация от участниците в изборите за народни представители. 

До 10 март 2021 г. участниците в предстоящия вот трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването ѝ в ЕРИК. Информацията е както следва:
- трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
- наименование на юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
- трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърля една минимална работна заплата;
- декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;
- наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл.171, ал. 2 от Изборния кодекс, за включване в ЕРИК. Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала подробни указания, както и образци на писма, заявления, декларации и отчети, които участниците в изборите трябва да подават в хода на кампанията и след приключването й. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на институцията на адрес: www.bulnao.government.bg в раздел „Контрол - избори“, както и в ЕРИК, в раздел „Подаване на документи към Регистъра“.

С цел да улесни участниците в изборите, Сметната палата е подготвила и им е изпратила информационна брошура. Брошурата е издадена с подкрепата на Фондация „Български институт за правни инициативи“ по международния проект „Ефективна борба с корупцията“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във