Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДЕФИЦИТЪТ НА ЛЕВОВЕ НЕ ПОВИШИ ДОХОДНОСТТА ОТ ДЦК

През изминалата седмица свободните левове на междубанковия паричен пазар намаляха драстично. Някои отдават този ефект на големи покупки на ДЦК, други - на валута. Но най-вероятна причина за големия превес на търсенето над предлагането на свободен левов ресурс е, че от 4 май досега повечето търговски банки не са поддържали салдата по сметките в Централната банка, съгласно изискванията за минималните задължителни резерви. Това е акумулирало огромен паричен дефицит, който до 3 юни трябва да бъде компенсиран. Вследствие на това банките, желаейки да запазят придобитите от тях ценни книжа и валута, излязоха на междубанковия левов пазар с оферти за покупка на ресурс.


Във всеки от работните дни на изминалата седмица имаше незадоволено търсене. Това естествено предизвика ескалация на цената както на предоставения необезпечен ресурс - под формата на депозити, така и на обезпечения под формата на репо-сделки. Депозити със срок на връщане до два дни се предоставяха в началото на седмицата срещу 2.8% годишна доходност, а в петък цената на този ресурс достигна до 3.5 процента. Банките предпочитаха да привличат левове за по-дълъг период от време - по възможност с падеж след 3 юни. Трудно се намираше свободен левов ресурс за срок до една седмица. Наближаващият край на периода, в който наличностите по сметките на банките при БНБ трябва да се приведат в съответствие с изискванията на Наредба N21, принуди ресурсните банки да бъдат по-предпазливи, тъй като оборотите от сетълмента можеха да изненадат всеки. Струпаните петъчни падежи и стремежът на търговците да ги предоговорят през последния работен ден тласнаха лихвите нагоре.


През цялата седмица бяха сключени 51 репо-сделки, при които притежателя си смени левов ресурс на обща стойност 45 млрд. лева. За разлика от предишни седмици, когато се сключваха предимно репо-сделки, при които обратният вальор е договорен за след около двадесет дни, сега репо-сделките бяха сключвани предимно за срок от един до седем дни. За левовете, получени срещу продадените за срок до два дни ДЦК, се заплащаше цена 2.3% в началото на седмицата, докато в петък те вече се разменяха за 3.6 процента. Цената на дългосрочните репа, със срок на връщане до седем дни, в понеделник беше около 2.7%, а в края на седмицата достигна 3.6% проста годишна доходност.


Цената на продадените на аукциона от 25 май държавни ценни книжа не беше повлияна от отсъствието на много свободни левове на междубанковия пазар, защото поръчките се предаваха в БНБ от срядата (20 май), предхождаща събитията от описаната седмица, до 10 часа в понеделник (25 май), за когато беше обявен аукционът. Доколко цените на книжата, придобивани от първичния пазар, се влияят от цената на левовия ресурс, разменян на междубанковия пазар, ще разберем днес следобед, когато ще станат известни резултатите от проведените от БНБ аукциони за продажба на тримесечни и дванадесетмесечни сконтови ДЦК


На 25 май Централната банка проведе търгове за продажба на три- и шестмесечни безналични безлихвени държавни ценни книжа. Прави впечатление, че се стопи разликата в достигнатата средна годишна доходност на продадените ценни книжа с различен срок до падежа. За тримесечните книжа тя бе - 5.12%, най-ниска за тази година, а за шестмесечните - 5.61 процента. Разликата между двете стойности е само половин пункт. За сравнение - доходностите на шест- и дванадесетмесечните ценни книжа се разминават с над 1.2 процента.


Първичните дилъри поръчаха тримесечни ценни книжа за 8.7 млрд. лева. Предложените за продажба 5 млрд. лв. бяха продадени при средна цена от 98.74 лв. за 100 лв. номинал. Те поскъпнаха спрямо продадените книжа от предходната седмица само с една стотинка.


Рекордно ниска бе доходността на шестмесечните ценни книжа - 5.61% - съобщи финансовото министерство. Годишната доходност, отговаряща на цена 97.28 лв. за 100 лв. номинал, е най-ниската, достигана досега. Интересът на участниците на първичния пазар, към този тип ценни книжа е много голям. Потвърждават го получените поръчки за 24.6 млрд. лв., състезаващи се за книжа с номинал 10 млрд. лева. Нека да си припомним, че само три месеца по-рано, на 18 февруари, срещу същата цена се продадоха тримесечни ценни книжа. От началото на годината до сега Министерството на финансите е пласирало шестмесечни сконтови книжа с номинал 145 млрд. лева. За тях са се състезавали 358 млрд. лв., т.е. заявените покупки надхвърлят близо 2.5 пъти предложеното количество ДЦК.


На вторичния пазар първичните дилъри сключиха само две окончателни сделки с книжа от редовните емисии. Участник в аукциона, организиран от БНБ, продаде в сряда купените от него същия ден книжа. Ликвидни затруднения явно са го принудили да се раздели с тримесечни ДЦК с номинал 500 млн. лв. още в деня на придобиването им. В другата сделка, сключена в петък, се продадоха ценни книжа с номинал 658 450 000 лв., с остатъчен срок до падежа от 68 дни. Те осигуряват на купувача им 3.68% годишна доходност.


Цените на целевите държавни спестовни бонове и облигации, предназначени за продажба само на физически лица, запазват стойностите си от предходния период. Финансовото министерство гарантира запазване на по-високата доходност на книжата, закупени от 27 май до 9 юни, в сравнение с цените на ДЦК, закупени от проведените от Централната банка аукциони. За шестмесечните, независимо кога са закупени, ефективната годишна доходност е 6%, а за дванадесетмесечните - 7 процента. Въпреки това разликата в продажната цена между шестмесечните целеви спестовни книжа (97.14 лв. за 100 лв. номинал в сряда) и цената на закупените от аукционите в БНБ (97.38 лв. за 100 лв. номинал) би донесла на евентуалния инвеститор само 1400 лв. повече за всеки закупен номинал от 1 млн. лева.


Българските брейди облигации поевтиняха на международните пазари. В сряда цената им рязко падна, след което до петък леко възвърна отново позиции. Оформилата се финансова нестабилност в Русия и геополитическата ни близост повлия и на нашите дългови книжа. Сътресенията, обхванали икономиките в Латинска Америка в началото на годината, подбиха цената на техните книжа, а източноевропейските им аналози поскъпнаха.

Facebook logo
Бъдете с нас и във