Банкеръ Weekly

Общество и политика

Дами канят, Брюксел решава!

И то­ва до­жи­вях­ме! Но­ва­та из­пъл­ни­тел­на власт офи­ци­ал­но ще бъ­де скре­пе­на в съ­юз меж­ду две пар­ла­мен­тар­ни си­ли или до­ри от са­мо от ед­на. Ще ни уп­рав­ля­ват или ГЕРБ за­ед­но ре­фор­ма­то­ри­те, или са­мо ГЕРБ. За­то­ва пък по­не през пър­ва­та си го­ди­на но­ви­ят ка­би­нет ще бъ­де под­к­ре­пян по важ­ни за дър­жа­ва­та ни въп­ро­си от се­ри­оз­но пар­ла­мен­тар­но мно­зин­с­т­во. Та­ка, как­то ве­ро­ят­но и ще бъ­де из­б­ран.

За­що­то из­вън “Ата­ка” всич­ки ос­та­на­ли фор­ма­ции в На­род­но­то съб­ра­ние обя­ви­ха, че ще под­к­ре­пят ини­ци­а­ти­ви, свър­за­ни със ста­би­ли­за­ци­я­та на стра­на­та ни. Всич­ки твър­дят, че но­ви из­вън­ред­ни из­бо­ри се­га и вед­на­га би­ха се от­ра­зи­ли зле на Бъл­га­рия. Но ни­кой не каз­ва, че от тях би­ха пос­т­ра­да­ли мал­ки­те пар­ла­мен­тар­ни си­ли (АБВ, ББЦ и “Ата­ка”). И за­то­ва бъ­де­щи­ят пре­ми­ер ще мо­же да раз­чи­та на под­к­ре­па от те­зи фор­ма­ции в мо­мен­ти­те, ко­га­то ня­ма дос­та­тъч­но гла­со­ве, за да про­ка­ра от­дел­ни по­ли­ти­ки на пра­ви­тел­с­т­во­то. Да не заб­ра­вя­ме, че иг­ри­те с пар­ла­мен­тар­ния кво­рум са при­о­ри­тет на го­ле­ми­те пар­тии.


Как се стиг­на до­тук?


Във втор­ник, ден след офи­ци­ал­ния старт на 43-ото На­род­но съб­ра­ние, пред­се­да­те­лят Цец­ка Ца­че­ва лю­без­но пос­рещ­на на мет­ри пре­ди ка­би­не­та си ли­де­ри­те на ос­та­на­ли­те пар­ла­мен­тар­ни гру­пи, без Во­лен Си­де­ров. Мъ­же­те удоб­но се нас­та­ни­ха, же­ни­те ос­та­на­ха пра­ви. След бли­зо два ча­са пре­го­во­ри Бо­ри­сов обя­ви, че един­с­т­ве­ни­ят въз­мо­жен ва­ри­ант за ка­би­нет е ко­а­ли­ци­я­та меж­ду ГЕРБ и РБ. Учас­т­ни­ци в сре­ща­та обяс­ни­ха пред “БАН­КЕ­РЪ”, че Ку­не­ва, ко­я­то пред­с­тав­ля­ва­ше бло­ка, тъй ка­то по ду­ми­те й би­ла де­жур­на за сед­ми­ца­та, съ­що при­е­ла фор­му­ла­та. Са­мо час по-къс­но оба­че съп­ред­се­да­те­лят на РБ Ра­дан Къ­нев из­не­на­да всич­ки наб­лю­да­те­ли, ка­то по­ис­ка тро­ен уп­рав­лен­с­ки съ­юз, за­ед­но с Пат­ри­о­тич­ния фронт (НФСБ, ВМРО). То­ва спо­ред де­пу­та­ти от бло­ка сил­но при­тес­ни­ло част от ко­ле­ги­те им, тъй ка­то ня­кои от ис­ка­ни­я­та на ВМРО и НФСБ са в про­ти­во­ре­чие с прин­ци­пи­те на Ев­ро­пейс­ка­та на­род­на пар­тия (EНП), ко­я­то пък нас­ко­ро за­я­ви, че ще при­е­ме пар­ти­я­та на Мег­ле­на Ку­не­ва ДБГ в ре­ди­ци­те си.

Кои са би­ли уп­ре­ци­те към Къ­нев, свър­за­ни с евен­ту­а­лен съ­юз с пат­ри­о­ти­те?

1. Не е въз­мож­но да бъ­де при­е­то ис­ка­не­то на Ва­ле­ри Си­ме­о­нов (НФСБ) да се въз­с­та­но­вят ра­кет­ни­те ба­зи “зе­мя-зе­мя” по гра­ни­ца­та с Тур­ция с об­х­ват по­не до Ис­тан­бул, при по­ло­же­ние че ние сме стра­на член на ЕС и НА­ТО.

2. Пред­ло­же­ни­е­то на на­ци­о­на­лис­та за връ­ща­не на за­дъл­жи­тел­на­та ка­зар­ма би­ло неп­ри­ем­ли­во за всич­ки ос­та­на­ли пар­ла­мен­тар­ни си­ли.

3. Ва­ле­ри Си­ме­о­нов ис­ка за­дъл­жи­те­лен из­пит по бъл­гар­с­ки език за всич­ки де­ца в пър­ви клас и ако не го из­дър­жат, да оти­дат на бър­зи кур­со­ве за смет­ка на сво­и­те ро­ди­те­ли. В слу­чай че те ня­мат па­ри, пред­ло­же­ни­е­то на НФСБ е де­ца­та да по­ла­гат об­щес­т­ве­но­по­ле­зен труд.

4. Ни­то ед­на от ос­та­на­ли­те фор­ма­ции, пред­с­та­ве­ни на сре­ща­та на ли­де­ри­те, не би­ла съг­лас­на по­мо­щи да се из­п­ла­щат до тре­то де­те, а за ос­та­на­ли­те да се на­ма­ля­ва об­ла­га­е­ми­ят до­ход по ня­как­ва су­ма от го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция на ро­ди­те­ли­те. При­тес­не­ни­я­та в слу­чая са, че: ако то­ва ста­не, в Бъл­га­рия мо­же да въз­ник­не ис­тин­с­ко ет­ни­чес­ко нап­ре­же­ние.

 Въп­ре­ки то­ва оба­че във втор­ник след обяд де­пу­та­тът от РБ Ви­ли Лил­ков обя­ви по те­ле­ви­зия NEWS 7, че бло­кът е по­ис­кал двус­т­ран­на сре­ща с пат­ри­о­ти­те, тъй ка­то до­се­га пре­го­ва­ря­ли с тях един­с­т­ве­но чрез ГЕРБ. “Ние сме го­то­ви на ком­п­ро­ми­си, но не на ком­п­ро­ме­ти­ра­щи та­ки­ва”, за­я­ви още Лил­ков. И по­яс­ни, че в след­ва­щи­те дни ще има на­си­ща­не от съ­би­тия и раз­го­во­ри, ко­и­то съ­би­рат и не раз­де­лят.


Фор­ма­тът е из­бис­т­рен след сре­ща с Жо­зеф Дол


Фор­му­ла­та на но­ва­та из­пъл­ни­тел­на власт се по­из­бис­т­ри в сря­да, ко­га­то пред­се­да­те­лят на ЕНП Жо­зеф Дол зна­ко­во се срещ­на в сгра­да­та на На­род­но­то съб­ра­ние с ли­де­ри­те на ГЕРБ, РБ, БСП, ДПС и АБВ, ка­то на всич­ки сре­щи при­със­т­ва и Бо­ри­сов. Раз­би­ра­е­мо “Ата­ка”, ББЦ и ПФ не раз­го­ва­ря­ха с не­го. Ре­зул­та­тът не за­къс­ня, ви­со­ки­ят гост от Брюк­сел пре­по­ръ­ча пра­ви­тел­с­т­во “цен­тър - дес­ни­ца”, обя­ви, че ЕНП и той ка­то пред­се­да­тел не под­к­ре­пя Пат­ри­о­тич­ния фронт да учас­т­ва във власт­та.

А Бой­ко Бо­ри­сов пре­ве­де пос­ла­ни­е­то: “Ще пред­ло­жа от­но­во ко­а­ли­ция на мал­цин­с­т­во­то с РБ. Ако те от­но­во от­х­вър­лят то­зи ва­ри­ант, ще пред­ло­жа ка­би­нет на ГЕРБ. Ако бъ­де под­к­ре­пен, доб­ре, ако не - оти­ва­ме на из­бо­ри”.

Из­бо­ри оба­че, по­не за­се­га, не се за­да­ват. За­що­то ГЕРБ ще има под­к­ре­па­та на ДПС по­не за 300 дни нап­ред, как­то обе­ща Лют­ви Мес­тан, а об­щи­ят брой на де­пу­та­ти­те от две­те пар­тии е 122 (84 - ГЕРБ, 38 - ДПС). Ед­ва ли е слу­чай­но и твър­де­ни­е­то на Мес­тан, че Дол е го­лям де­мок­рат и пар­ти­я­та му има го­тов­ност да под­к­ре­пи ка­би­нет, пред­ло­жен са­мо от ГЕРБ, но “ва­жен е ев­ро­пейс­ки­ят про­фил”.

От слу­чи­ло­то се из­ле­зе, че да­ми ка­нят, а Брюк­сел ре­ша­ва. Въп­ро­сът е в дру­го - че са­мо с ед­на ня­кол­ко­ча­со­ва ви­зи­та в Со­фия Дол обез­с­мис­ли всич­ки уси­лия на ГЕРБ да със­та­ви ста­бил­но пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то да из­ка­ра своя ман­дат. Въп­ре­ки уточ­не­ни­е­то на гос­та, че не е бил в Бъл­га­рия, за да ка­же кой да бъ­де ми­нис­тър и кой пре­ми­ер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във