Банкеръ Daily

Общество и политика

ЦИК назначава секционните избирателни комисии извън страната

Централната избирателна комисия прие решение за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли.

Секциите в чужбина се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България и при спазване на законодателството на съответната държава. Те определят местоположението на секциите въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.

При изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка секциите извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (28 юни 2021 г.).

Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

- за секции с до 500 избиратели, включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

- за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

При определяне състава и ръководствата на СИК се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. То се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Секционните избирателни комисии извън страната се назначават от ЦИК след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на ЦИК не по-късно от три дни преди провеждането им.

Централната избирателна комисия назначава СИК по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции. В случай че тези партии и коалиции не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия назначава във всяка СИК по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър. Това предложение може да е направено въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден (28 юни 2021 г.), назначава за членове на СИК лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Те може да правят предложения въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

 

Разходите

по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.

Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във