Банкеръ Daily

Общество и политика

Чуждите студенти се увеличават, най-много са гърците

Чужденците, които са учещи в български висши училища, стават все повече. Те са 16.7 хил., което е с 2.4% повече спрямо миналата учебна година и с 29.1% повече спрямо учебната 2016/2017 година. Студентите - български граждани, са 195.1 хил., или 92.1% от всички в университети и в сравнение с предходната година техният брой остава почти непроменен. Това се вижда от данните на Националния статистически институт.

Според разчета на института най-голям е броят на студентите от Гърция - 24.5%, следват тези от Обединеното кралство - 16.1%, Германия - 9.2%, Украйна - 7.0%, и Република Северна Македония - 6.1% от общия брой чуждестранни студенти.

Те избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 62.1% от тях се обучават в тази област, а 48.0% от всички изучават специалност „Медицина“.

През 2020 г. в университетите и специализираните висши училища в страната са се дипломирали 43.5 хил. души, от които придобилите „бакалавър“ са 23.2 хил., а „магистър“ - 20.4 хиляди. Оказва се, че броят на дипломираните е най-висок в областите на образование „Бизнес и администрация“ (25.4%), „Образование“ (13.0%) и „Науки за обществото и човешкото поведение“ (11.2%).

Към 31 декември 2020 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" у нас се обучават 6 570 души, от които 608 чужди граждани.

Според данните на НСИ общо за академичната 2020/2021 година са записани 219.8 хиляди студенти в различните степени на висшето образование ("професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър"), а преподавателите са 20.0 хил. души, от които жените са 50.9%. На основна работа са 12.6 хил., или 62.7%.

Миналата година „професионален бакалавър“ са придобили 1 712 студенти, от които жените са 60.3%. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образование:


  • „Здравеопазване“ - 655 души (38.3%);

  • „Технически науки и технически професии“ - 307 души (17.9%);

  • „Персонални услуги“ - 249 души (14.5%);

  • „Бизнес и администрация“ - 201 души (11.7%);

  • „Образование“ - 107 души (6.3%).

Предучилищно образование

В предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. деца. Също през 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици. Завършилите средно образование в гимназиите са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученици.

За предучилищно образование към 1 декември 2020 г. в страната работят 1 823 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215.7 хил. деца, от които 111.6 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2020/2021 година, е 78.1% и намалява спрямо миналата учебна година с 0.6 процентни пункта.

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям - 152, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.1 хил. и в сравнение с предходната учебна година остава почти непроменен (увеличение с 44 души). Детските учители са 18.8 хил., или 93.5% от педагогическия персонал.

През учебната 2020/2021 година в страната работят 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 874 деца, или 2.3% от записаните в детските градини.

Общо образование

Към 1 октомври 2020 г. в страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 948 общообразователни училища, от които 129 начални, 1 151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища.

В сравнение с предходната година те намаляват с 15. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565.0 хил., от които 79.6 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2019/2020 година 13.0 хил. ученици са напуснали общообразователните училища. Най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина, и на напусналите по семейни причини - по 5.4 хил., или по 41.9%, следвани от напусналите поради нежелание да учат - 1.4 хил., или 11.1% от всички напуснали.

Миналата година основно образование са завършили 59.9 хил., а средно образование - 25.5 хил. ученици.

Относителният дял на децата изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 92.4%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 година са 55.6 хиляди. От тях 95.0% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4.2% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.8% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените - 85.2% от общия брой на учителите.

Към 1.10.2020 г. в страната функционират 97 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, или 2.1% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 138.7 хиляди.

преобладават момчетата, които са 60.3% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19.6 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита, както следва:


  • първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки - 390 ученици;

  • втора и трета степен професионална квалификация - съответно 2.3 и 11.9 хил. ученици;

  • четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование - 581 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Технически науки и технически професии“ - 27.0%, следван от този на учениците в „Стопански науки и администрация“ - 21.5%.

При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта „Сигурност и безопасност“ - 76.2%, следвана от „Стопански науки и администрация“ - 11.1%.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.6% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.9 хил., като 94.9% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10.2 хил. лица на възраст 16 и повече години.

По степени на професионална квалификация разпределението им е следното: първа степен - 3.9 хил., втора степен - 2.7 хил., трета степен - 3.6 хил., и четвърта степен - 86 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във