Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧИЕ ПРИЯТЕЛСТВО ПОДСЛАДИХА БУРГАСКИТЕ СОЛНИЦИ?

Утре, 20 януари 1998 г., магистратите от пето гражданско отделение на Върховния касационен съд ще се събират за четвърти път, за да разплетат един казус, забъркан в последните управленски дни на експромишления министър Любомир Дачев. По този повод миналия петък вицепремиерът и министър на промишлеността Александър Божков изрази от парламентарната трибуна надеждата си, че въпреки нежеланието на узорпаторите на Черноморски солници съдът най-сетне ще прекрати безобразията там, като обяви за незаконна приватизацията на предприятието чрез увеличаване на капитала. Подробностите около криминалното раздържавяване на бургаското дружество, огласени от г-н Божков на 16 януари тази година в пленарната зала на Народното събрание, бяха публикувани на страниците на в. БАНКЕРЪ на 12 май миналата година. Дадено бе пълно описание на съмнителната операция, стартирала в края на 1996 година. В периода от 2 септември 1996 г. до 4 февруари 1997 г. тогавашният министър на промишлеността на Любомир Дачев издава серия от противоречиви заповеди за назначението и уволнението на инж. Васил Иванов, изпълнителен директор на все още държавното по това време предприятие Черноморски солници ЕАД - Бургас. Формално административните актове на министъра са свързани със следственото дело, образувано през юли 1996 г. срещу инж. Иванов за престъпления по служба. Както съобщи в. БАНКЕРЪ обаче, зад този управленски цирк фактически се крият други мераци. Васил Иванов е противник на идеята на промишленото министерство за учредяване на смесено дружество, в което на държавните солници в Бургас е отредено 33-процентно акционерно присъствие. Така още в края на 1996 г. Министерството на промишлеността се подготвя да заобиколи Закона за концесиите.


Бургаското дружество едновременно добива и преработва сол. Първата производствена дейност подлежи на концесиониране, а втората - не. И ведомството, ръководено от министър Дачев, решава хитро да се възползва точно от втората възможност - да увеличи капитала на Черноморски солници ЕАД, давайки нова пазарна цена само на онези активи на дружеството, свързани с преработката на солта, и на базата на увеличението да направи смесено дружество. Неговият тогавашен изпълнителен директор Васил Иванов обаче, вместо да изръкопляска с въодушевление, започва да обяснява, че технологично е невъзможно отделянето на добива от преработката и е по-правилно да се актуализира цената на цялото предприятие и едва тогава да се правят


каквито и да било джойнтвенчъри


Но при подобно решение би трябвало да се изпълнят и изискванията на концесионния закон, да се правят конкурси и прочие и затова Васил Иванов се оказва неудобен ръководител - на 4 януари 1997 г. той е отстранен от длъжност, а на 4 февруари отново е назначен за изпълнителен директор. През изминалия месец обаче постът е поверен на Константин Буковинов, който услужливо депозира в промишленото министерство необходимите документи за учредяването на замисленото смесено дружество. Министър Дачев реагира светкавично - на 31 януари 1997 г. издава следната заповед:


Черноморски солници ЕАД - Бургас, представлявано от изпълнителния директор, да увеличи капитала си от 82 135 000 лв. на 249 000 000 лв., като се издадат нови 166 865 броя акции по 1000 лв. номинална стойност всяка една. Пазарната цена на една акция е 3302 лв., определена въз основа на извършена пазарна оценка на стойност 271 156 000 лв., равностойна към 30 септември 1996 г. на 1 180 000 щ. долара, и е утвърдена от Министерството на промишлеността. Новите 166 865 акции по 1000 лв. всяка една се придобиват, както следва:


Мартимор ЕООД придобива 84 978 акции срещу парична вноска от 20 млн. лв. и непарична под формата на машини и съоръжения на стойност 260 млн. лева. Мартимор ЕООД да направи паричната вноска до датата на подаване на заявлението за вписването на новите обстоятелства по фирменото дело в съда.


Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - САЩ, придобива 81 887 акции срещу непарична вноска от машини и съоръжения на стойност 270 388 000 лева. Вноската на специализираната машина или нейната парична равностойност да се извърши от Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - САЩ, в срок от 30 календарни дни от вписването на новите обстоятелства в търговския регистър.


Българската държава притежава 82 135 акции на обща стойност 82 135 000 лв., представляващи 33% от капитала на дружеството.


На 12 февруари 1997 г. министерската заповед е легализирана от Бургаския окръжен съд, който регистрира извършените промени. В търговския регистър освен преобразуването на Черноморски солници от ЕАД в АД са вписани и новите членове на съвета на директорите на фирмата: инж. Иван Стоянов Камбалов, инж. Васил Василев Иванов, инж. Митко Живков Атанасов, Игнат Симеонов Нанков и Иван Георгиев Станев. Това съдебно решение обаче предизвиква протеста на окръжния прокурор на Бургас Радия Танев


На 7 март 1997 г. той сезира официално Върховния касационен съд за следното:


Считам решението на Бургаския окръжен съд, постановено на 12 февруари 1997 г., за незаконосъобразно. То противоречи на закона и е налице основание за неговата отмяна по чл. 207, б. а от ГПК. Видно от заповедта на министъра на промишлеността от 31 януари 1997 г., капиталът на едноличното акционерно дружество Черноморски солници със 100% държавно участие е увеличен от 82 135 000 лв. на 249 млн. лева. Със същата заповед се определят и новите приобретатели на новите 166 865 броя акции. Фирмите Мартимор ЕООД и Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ придобиват общо 67% от целия увеличен капитал. С други думи, в техни ръце влиза контролният пакет акции, с което те получават възможност да диктуват вземането на каквито и да е решения единствено в своя полза и в ущърб на държавните интереси, като се има предвид монополното положение на Черноморски солници в производството на една стратегическа суровина, каквато е солта.


От изложеното става ясно, че всъщност е извършена скрита приватизация на бургаското дружество, като две трети от акциите му са предоставени от министъра на промишлеността на горепосочените две фирми. Тази скрита приватизация е извършена под формата на увеличаване на капитала и промяна в регистрацията. С посочената заповед министърът е нарушил императивната разпоредба на чл. 3 от ЗППДОбП. Това нарушение е санирано от Окръжния съд в гр. Бургас, който е допуснал регистрацията на посочените промени. Според текста на чл. 3 от приватизационния закон, когато балансовата стойност на дълготрайните активи на едно държавно предприятие надхвърля 70 млн. лв., решението за неговото приватизиране се приема само от Агенцията за приватизация. А в настоящия случай дълготрайните активи на Черноморски солници са били 82 135 000 лв. и следователно съдът би могъл да регистрира посочените промени само, ако АП е взела това решение, но не и министърът на промишлеността еднолично.


Освен това съдът не е изпълнил задължението си и не е изискал двете фирми - Мартимор ЕООД и Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - САЩ, да му предоставят оригинални документи за регистрацията им като юридически лица. Представени са само незаверени копия.


Според заповедта на министъра на промишлеността Мартимор ЕООД следва да внесе непарична вноска в размер на 260 600 000 лв., а Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - в размер на 270 388 000 лева. От материалите по делото обаче не се вижда съдът да е изпълнил задълженията си по назначаването на три вещи лица за оценка на непаричните вноски, каквото е изискването на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.


В нарушение на чл. 189, ал. I от ГПК в решението на Бургаския окръжен съд не са посочени и имената на тримата съдии, които са го постановили.


В заключение окръжният прокурор на Бургас предлага на върховните съдии да отменят решението по регистрацията на промените в Черноморски солници, тъй като в противен случай съществува реална опасност от настъпването на труднопоправими или непоправими вреди за държавното предприятие.


На 31 март миналата година работещите в Черноморски солници


изпращат на промишления министър Александър Божков декларация, в която между другото се казва:


По непроверени данни зад двете частни търговски дружества Мартимор и Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ - САЩ, стоят лицата Нора Ананиева, Румен Гечев и дъщерята на бившия министър Любомир Дачев. Дружествата не са представили в съда оригиналната си съдебна регистрация, което ни навежда на мисълта, че именно тези лица са искали да останат в сянка. Категорично е мнението ни, че всичките отстранявания от поста на инж. Васил Иванов са свързани с умишленото му отдалечаване от територията на предприятието с цел да се улесни процедурата по незаконната му приватизация.


Сега, почти година след изредените мътни събития около Черноморски солници,


Александър Божков поясни пред депутатите:


Полетата за добив на морска сол заемат почти половината терени на предприятието, 16 хил. от общо 36 хил. декара. Но точно най-ценното на дружеството - солниците - изобщо не влизат в оценката. Ето какво обясняват оценителите в специална записка: земята, върху която са разположени солниците, полетата за добив, не е оценявана, тъй като тя е извън номенклатурата на оценяваните видове земя съгласно правилника. Тези земи се явяват като част от производствени съоръжения, земи за добив. До настоящия момент оценка на подобен род терени за добив на полезни изкопаеми у нас не е извършвана. Те са предмет на концесиониране. Тяхната оценка би могла да се извърши, след като се определи начина на концесиониране и се приеме Наредбата за приложение на Закона за концесиите.


Надявам се е ясно защо Любомир Дачев и подчинените му са си затворили очите пред тази записка и не са се погрижили за държавните интереси. Вместо това те светкавично бързо разглежадат и одобряват оценката, според която справедливата пазарна цена на Черноморски солници ЕАД е ни повече, ни по-малко от скромните 271 156 000. лв., при което цената на една акция с номинал от 1000 лв. излиза 3302 лева.


Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ изобщо не внася апортните вноски и тихичко излиза от играта. В края на краищата Мартимор се превръща в притежател на 67% от Черноморски солници, и то само срещу внесените 20 млн. лв. и един багер втора употреба. Останалите машини и съоръжения, посочени като апортни вноски, изобщо не пристигат в Бургас и до момента.


На 27 февруари 1997 г. в Окръжната прокуратура на град Бургас се получава следното обяснение от Черноморски солници АД в отговор на писмото на окръжния прокурор: Посочените машини, съоръжения и инсталации като непарични вноски към момента не са необходими на дружеството ни. Отдолу са подписите на изпълнителния директор и на главния счетоводител.


Искам да ви представя с няколко думи двете дружества, на които Дачев е решил на подари Черноморски солници. Мартимор ЕООД е регистрирано на 22 април 1992 г. в София. Капиталът на дружеството е един камион - 68 хил. лв., левовата равностойност на автомобил ЗИЛ, модел 130, бордови. Предметът на фирмата е широк - от търговия със спортни и ловно-рибарски артикули до валутни операции и търговия с оръжие и боеприпаси. Управител и собственик е Манол Йорданов Велев. Той е съпруг на олимпийската ни шампионка по стрелба и рекламно предизборно лице на БСП Весела Лечева и близък приятел на тогавашния министър на вътрешните работи, а сега депутат от ПГДЛ, Николай Добрев.


Към момента, когато Дачев разрешава скритата приватизация на Черноморски солници ЕАД, фирма Мартимор дължи на държавното предприятие близо 6 млн. лв. за доставена още през 1996 г., но неплатена и досега сол. Другият несъстоял се инвеститор - Д енд М ИМПОРТ -ЕКСПОРТ е регистриран на 25 октомври 1990 г. в Лос Анжелис, Калифорния. Американското дружество всъщност е на българи. То се представлява от Димитри Митроф. Според документите от 1993 г. Митроф вече е Митко Митов - президент, а Васил Луджев, вицепрезидент, секретар на калифорнийската фирма. Президентът Митов по-късно става член на съвета на директорите Черноморски солници ЕАД. По данни на икономическата полиция при РДВР Бургас Мартимор и Д енд М ИМПОРТ-ЕКСПОРТ през 1996 г. са ощетили с огромни суми Черноморски солници при неизгодни договори. Цял криминален роман може да се напише по данни и сигнали на граждани за реализирането на печалби за сметка на държавния резерв.


За престъпления по служба през август 1996 г. е отстранен от длъжност изпълнителният директор на дружеството Васил Иванов. Следствието още продължава. За представител на държавата там се води Иван Станев. Станев е определен със заповед на Дачев. Досега по протеста на окръжния прокурор на Бургас са насрочвани три пъти дела - на 19 юни 1997 г., през септември и през ноември 1997 г. и три пъти се отлагат - един път поради нередовно призоваване на една от страните и два пъти поради неявяване на адвокатите на Черноморски солници АД.


Според г-н Божков това дружество е нагледен пример за приватизация под масата, за приятелско-политическа приватизация чрез явно погазване на законите.


Депутатът от Демократичната левица Николай Добрев пък заяви, че приятелството му със собственика на Мартимор ЕООД Манол Велев не е от вчера, не почива на икономически интереси и пожела всекиму такива чисти лични връзки. И наистина какво е виновен г-н Добрев, че като бивш кмет на софийската община Надежда, приютила на своя територия една от основните промишлени зони на столицата, има доста подобни връзки в многобройните предприятия от общината, включително и в приватизираната Арома, прекръстена вече на Астера. А що се отнася до водещата сега фигура в Черноморски солници АД - Манол Велев, който навремето бе и един от първите арендатори в кв. Надежда, разработил най-хубавото заведение Никея, построено с общински пари, г-н Добрев може да бъде доволен, че приятелят му търпи такова положително бизнесразвитие - от барманството до мениджмънт на предприятие, произвеждащо стратегическа хранителна суровина.


От своя страна обаче министър Божков едва ли има кой знае какви основания да е доволен от своите сътрудници в управление Смесени дружества. През май миналата година представители на това управление заявиха пред в. БАНКЕРЪ, че по принцип промишленото министерство не е в състояние да прави проверки дали в една, или друга приватизационна сделка, участват подставени лица - това, уточниха те, би могъл да направи единствено съдът. Засега обаче и той не се е произнесъл по случая с подарената бургаска сол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във