Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧЕТИРИ ЧАСТНИ БАНКИ ОТНОВО ЩЕ ОБСЛУЖВАТ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

Касовото изпълнение на
бюджета за 1998 г. ще се обслужва от дванадесет банки. С решение
на управителя на БНБ Светослав Гаврийски и министъра на финансите
Муравей Радев от 26 януари тази година бюджетните сметки се поверяват
на 11 търговски банки и ДСК. По-важното обаче е, че четири от
избраниците са частни кредитни институции - Първа инвестиционна
банка, Българо-руска инвестиционна банка, ЕВРОБАНК и ЮНИОНБАНК.
Останалите са БУЛБАНК, ОББ, Пощенска банка, ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК,
БИОХИМ, Общинска банка и ДСК. На практика преди около месец всички
тези банки бяха определени за първични дилъри на държавни ценни
книжа.


За да поемат обслужването
на бюджетните сметки, определените банки трябва да изпълнят няколко
условия. Те трябва да блокират притежаваните от тях държавни ценни
книжа, които се водят по регистрите на БНБ, за да служат за обезпечение
на бюджетните средства. Размерът на блокираните ДЦК за всеки месец
трябва да бъде равен на наличностите по сметки на бюджетните организации
в банката през предходния месец.


Кредитните институции
трябва да отговорят и на допълнителното условие да поддържат портфейл
от ДЦК, равен на минимум 10% от привлечените средства, приети
при изчисляването на минималните им задължителни резерви, уточниха
от БНБ.


Освен това за обезпечаване
на бюджетните средства могат да се ползват всички видове ДЦК,
регистрирани по Наредба N5 на БНБ и МФ. Във връзка с предстоящите
промени в Закона за счетоводството от БНБ предвиждат оценката
на всички видове ДЦК да се извършва по тяхната средномесечна пазарна
цена. При отсъствието на такава техният размер ще се изчислява
по одобрена от МФ и БНБ методика. Всичко това обаче засега е само
в рамките на очакванията. Оказва се, че до получаването на указания
банките ще продължат да прилагат сега действащия метод за определяне
на държавните ценни книжа, които трябва да се блокират. А именно:


- за ДЦК, емитирани по
Наредба N5 - по тяхната номинална стойност;


- за ДЦК, емитирани за
структурната реформа - по тяхната средномесечна пазарна цена,
за която банките ще бъдат уведомявани от БНБ преди блокирането
им;


- за валутните ДЦК - изчисляването
на тяхната левова равностойност се извършва по официалния курс
на щатския долар за последния ден от месеца.


Ако някоя от бюджетните
организации реши да смени обслужващата си банка, прехвърлянето
на средствата (салдото и оборотите) може да се извърши само в
периода между 18 и 27 число на месеца. Но все пак от БНБ и МФ
поставят изискване - прехвърлянето на сметките да приключи до
края на февруари тази година. Затова старата обслужваща банката
трябва да уведоми управление Фискални услуги за прехвърлените
наличности по сметките, с които да се намали размерът на блокираните
ДЦК. Междувременно новата обслужваща банка трябва да уведоми БНБ,
че приема за обслужване сметки на разпоредители с бюджетни средства
и да изпрати искане за блокиране на ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във