Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧЕРНА КОТКА В ТЪМНА СТАЯ

Ако искате да хванете черна котка в тъмна стая, обърнете се към Центъра за масова приватизация, там сигурно знаят как.


Първият централизиран търг от втората вълна на масовата приватизация трябваше да стартира на 7 септември тази година. По-късно се разбра, че срокът няма да бъде спазен и вероятно дългоочакваният първи търг ще се проведе най-рано през октомври. Аргументите в случая са, че все още в Държавен вестник не е обнародвана наредбата, която ще регламентира провеждането на централизираните търгове, въпреки че бе приета от правителството още на 17 август. Излиза, че ако до края на октомври не се проведе първият търг, то краят му ще бъде през следващата година, тъй като технологичните срокове, залегнали в наредбата, предвиждат продължителността на един търг да бъде около 55 дни.


Според изпълнителния директор на Центъра за масова приватизация (ЦМП) Любомир Георгиев в едномесечен срок от обнародването на наредбата дружествата, определени за втората вълна, ще бъдат сложени на приватизационния тезгях. Предварителният списък съдържаше 96 дружества, но вероятно и при него ще настъпят известни рокади. За момента обаче той с нищо не помага на и без това незаинтересованите от втората вълна български граждани. В списъка все още липсват основни данни за предприятията, които ще бъдат предложени на търговете, но ако се съди по обещанията на г-н Георгиев, до месец ЦМП ще има необходимата информация. Наредбата предвижда съответните предприятия сами да подават изискуемата от ЦМП информация. Тя ще включва размера на капитала, който ще бъде предложен на търговете, акционерното участие на други лица, балансови и отчетни стойности за последните години, включително и за шестмесечието на 1998 година. За дружествата, участващи във втория търг, ще се изискват и деветмесечни балансови резултати. Предвижда се още предприятията да подадат информация за взетите кредити, издадените обезпечения, както и за акционерното участие на свързани лица, които държат над 10% от капитала им. Така синтезираните данни ще носят подписа на изпълнителния директор на съответното дружество, който в случая се явява и гарант за достоверността на подадената информация. За спазването на едномесечния срок ще се разчита единствено на доброжелателността на междуведомствената работна група, която се е нагърбила с ускоряването на процеса.


Изготвеният проспект вероятно ще покаже зелена улица на потенциалните инвеститори, само че не е ясно дали всички те ще имат време да се запознаят подробно с нея. Предвижда се поне две седмици преди първия централизиран търг инвеститорите да получат дългоочакваните данни. Този срок обаче е твърде ограничен, имайки предвид сегашната активност на гражданите. Желание за закупуване на новите бонове засега са изявили малко повече от 100 000 души, от които малко над 60 000 са пенсионери. За сравнение по време на първата вълна на масова приватизация участие взеха над 3 млн. души.


Центърът за масова приватизация няма да санкционира предприятия, просрочили едномесечния срок за подаване на информация за състоянието им. Това ще остане единствено в компетентността на органите по чл. 3 от ЗППДОбП. Те ще решават и акциите на кои от дружествата, сложени на приватизационния тезгях, да бъдат пуснати впоследствие на фондовата борса. Според Лучия Христова, шеф на отдел листване на дружества на БФБ, ако дадено предприятие отговаря на изискванията за продажба на някои от сегментите на официалния пазар, то няма пречки акциите да бъдат предложени. Съдбата на дружествата, които няма да отговарят на изискванията за допускане до официалния пазар, е в компетентността на органите по чл. 3 (Министерският съвет и отделните министерства, Агенцията за приватизация и общинските съвети). Възможно обаче те да бъдат предложени за търговия на свободния пазар, смята още г-жа Христова. Допускането на тези предприятия до борсата е повече от необходимо най-вече за дребните играчи, които ще бъдат затруднени при определянето на реалната цена на акция от дружеството, за което ще участват на търговете. Сигнал в тази посока бе даден неотдавна от експерти, които алармираха, че възприетата методика на среднопретеглената цена, по която ще се класират офертите, ще доведе до манипулирането на търговете от големите фондове. Според методиката, по която ще се класират офертите, гражданинът, предложил най-ниска цена, ще заеме последното място сред останалите кандидати и ще може да се класира, ако заявилите акции на по-висока цена не изкупят предложените дялове от съответното предприятие. Но както се казва - всяко зло за добро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във