Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЧАКА СЕ ФИНАЛЕН СЪДЕБЕН ГОНГ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ

Две дела срещу Черноморски солници ЕАД отвориха работа на магистратите
от Бургаския окръжен съд. На 10 февруари тази година едното мина на първо
четене, а второто е насрочено за 16 февруари. Това е ехото от едногодишното
съществувание на учреденото в началото на 1997 г. по повелята на експромишления
министър Любомир Дачев смесено дружество между бургаската солница и частните
фирми Мартимор и Ди енд Ем Импорт Експорт. Затова през същата година
в директорския борд на Черноморски солници са включени българските граждани
Андреан Лучев и Митко Митков, който пък заедно с Кирил Лучев и днес управлява
американската си фирма Ди енд Ем Импорт Експорт. Явно произвежданата
в Бургас медицинска луга е съблазнила регистрираната зад океана фирма,
която освен всичко друго пласира и продуктите на столичното предприятие
Софарма в САЩ, да се запише сред собствениците на солницата. Опитът за
евтината й приватизация обаче се оказа неуспешен, учредяването на джойнтвенчъра
бе отменено от съда като незаконно, а фирмите Мартимор и Ди енд Ем Импорт
Експорт - извадени от сладкия-солен бизнес. Без отговор останаха само
злонамерените твърдения, че собствениците на частните дружества Мартимор
и Ди енд Ем Импорт Експорт са свързани с бившите политически дейци Нора
Ананиева, Румен Гечев, с покойния Николай Добрев и с дъщерята на бившия
министър на промишлеността Любомир Дачев.
Ищец и по двете съдебни дела е управителят на Мартимор ЕООД Манол
Велев. Предмет на първия спор са 843 088 855 стари лева. Тях г-н Велев
смята, че трябва да получи заради паричните си и апортни вноски в капитала
на ликвидираното през 1998 г. съвместно предприятие. Освен това солницата
трябвало да му издължи дивиденти и мораторни лихви. Вторият иск на Мартимор,
към който се присъединява и кипърската фирма Арбитрейдж, е за обявяване
на Черноморски солници в несъстоятелност. Каквото и да решат бургаските
магистрати обаче, е ясно, че съдебните рундове тепърва ще се разиграват
по апелативни и касационни инстанции. Междувременно участниците в осемте
управленски екипа, въртели на щафетен принцип кормилото на солницата от
1995 г. насам, дочакаха приключването на деветмесечната финансова ревизия
на дружеството. В обемистия 40-страничен документ, както и в заповедта,
подписана на 27 декември миналата година от г-н Жеков, началник на териториалното
управление Държавен финансов контрол - Бургас, всички бивши и настоящи
шефове на Черноморски солници могат да открият

последствията от своето кадърно мениджиране

Те са резюмирани от ревизорите в следния ред:
Нарушения, свързани с неотразена в баланса на дружеството собственост.
Нанесени вреди от непотърсени и нефактурирани количества сол, предадени
за преработка на външни фирми.
Нецелесъобразно сключени договори за ишлеме.
Продадена морска кристална сол по цена с 25% по-ниска от продажната.
Приетата на отговорно пазене сол, собственост на държавния резерв,
не е заведена задбалансово.
Лоша организация за отчитане на приетите количества и движението на
продукцията.
Неоснователно завишена себестойност на готовата продукция.
Нецелесъобразно сключени граждански договори.
Неправомерно изплатени суми за реконструкция и модернизация, отчетени
като текущи разходи, които не са намерили отражение във финансовия резултат
за облагане.
В заключение шефът на бургаското поделение на Държавен финансов контрол
е дал десетина указания на изпълнителната директорка и на главната счетоводителка
на Черноморски солници със съответните срокове за изпълнение. На първо
място е посочено, че до 31 януари 2000 г. дружеството е задължено да предприеме
необходимите мерки за узаконяване на земите, които ползва - общо 6 743.207
декара. В същия срок ръководството на предприятието е трябвало да оформи
като вземане непотърсените и нефактурирани 436 тона сол, както и получените
в

по-малко приходи в размер на 2 218 227 нови лв.

от Халургия 94 ООД. До 21 януари 2000 г. шефовете на дружеството е
трябвало да внесат в националния бюджет 64 878 нови лв. за неиздължени
данъци, лихви и други държавни вземания. Естествено финансовите ревизори
не са забравили и себе си. Както е записано в указанията , Черноморски
солници ЕАД са задължени да преведат по сметките на териториално управление
Държавен финансов контрол - Бургас, в БУЛБАНК дължимите 5% върху стойността
на констатираните в ревизионния акт вреди, нарушения и прочие. За заприходените
по времето на ревизията дълготрайни материални активи на стойност 287 994
нови лв. управлението очаква да получи 14 814 лв. и още 3 415 лв. за други
по-дребни констатации.
Според ревизорите от всички досегашни директори на солницата с най-много
прегрешения се е проявила инж. Ганка Овчарова, изпълнителна директорка
на предприятието и в момента. Тя обаче оспорва констатациите в акта и не
приема ревизорското становище, че е трябвало да вкара в капитала на дружеството

земята от т.нар. буферна зона

която опасва солните полета, но е неразделна част от Атанасовското езеро,
което е природен резерват и без тази площ не би могъл да се запази. Подобна
позиция е изразена през миналата година и от бившето промишлено министерство,
което заявява официално, че статутът на спорната земя трябва да се уреди
в съответствие със Закона за защитените територии. Любопитното е, че в
съставения на инж. Овчарова акт за административно нарушение се казва,
че веднъж е нарушила закона, като не е предприела необходимите мерки да
включи тази земя в капитала на дружеството, и втори път е сторила нарушение,
като е предложила неоснователно да се увеличи капиталът с: установен
от ревизията излишък на дълготрайни материални активи, вместо същият да
бъде осчетоводен като приход по сметка излишъци на активи. Всъщност става
въпрос за 70 150 кв. м земя в административно-производствената част на
Черноморски солници ЕАД, оценена през февруари миналата година от лицензираната
бургаска фирма Униметалтест - ДЖ на 282 844 000 стари лв., или по 4032
лв. за кв. метър. Същата фирма е оценила и всички дълготрайни материални
активи на дружеството по поръчка на бургаското управление Държавен финансов
контрол. Експертите са пресметнали, че справедливата пазарна цена на солницата
възлиза на 218 674 000 стари лева. При това положение тежко и горко на
дружеството, ако в крайна сметка съдът уважи претенциите на споменатия
вече шеф на Мартимор ЕООД Манол Велев и задължи бургаските солници да
му наброят исканите над 800 млн. стари лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във