Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА Е ВРЕМЕННА МЯРКА

Г-жо Станчева, коя е причината
за това комисията да иска приватизационните фондове и произлезлите
от тях инвестиционни дружества и холдинги, както и дружествата
от масовата приватизация, да се търгуват само на фондовата борса?


- Идеята за централизация
на търговията на фондовата борса е, че приватизационните фондове
са възникнали като дружества чрез публична подписка, т.е. обърнали
са се към публиката с предложение да се запишат техни акции, срещу
което са набрали инвестиционни бонове и парични средства. Ето
защо може да се приеме, че приватизационните фондове, както впрочем
и дружествата от масовата приватизация, чиито акции бяха предложени
на публиката на централизираните търгове, представляват публични
акционерни дружества. Те не престават да бъдат такива и след преуреждането
си като холдинги или инвестиционни дружества. В този смисъл акционерите
им имат легитимен интерес да разполагат с възможност да прехвърлят
придобитите от тях акции на организиран пазар на ценни книжа,
какъвто е фондовата борса, при условията на прозрачност.


Как ще отговорите на обвиненията,
които комисията вероятно ще получи, че по този начин се убива
извънборсовият пазар на ценни книжа?


- Не мисля, че подобно
обвинение би било основателно. Винаги съм смятала, че не е правилно
законодателно да се прегражда или ограничава възможността за създаването
на алтернативни организирани пазари. За съжаление обаче организиран
извънборсов пазар на ценни книжа в момента няма, а и действащият
Закон за ценните книжа не съдържа правила за функционирането му
и контрола върху него. В този междинен период от време - до приемането
на съответните поправки в закона и действителното възникване на
такъв пазар, централизирането на търговията с акциите на единствените
де факто публични акционерни дружества на фондовата
борса може да осигури така необходимата прозрачност и така да
се преодолеят недостатъците на нерегулирания извънборсов пазар,
който сега се осъществява. Но в момента, в който Законът за ценните
книжа бъде надлежно допълнен, следва да отпаднат и пречките пред
търговията на организиран извънборсов пазар. За по-малките дружества
той даже може да предложи предимства, свързани с по-голяма ликвидност.
Дотогава търговията с акциите, издадени от предприятията от масовата
приватизация, ще се търгуват преимуществено на т.нар. свободен
пазар на борсата, който беше създаден основно с тази цел. Никой
не очаква, че всички тези дружества ще останат да се търгуват
на фондовата борса, но един известен период на установяване на
собствеността чрез предлагане на пакети от акции на пазара ще
бъде необходим и идеята е това да става при условията на прозрачност.


Може ли да се каже, че
в момента най-големият проблем на комисията е липсата на валидна
цена, която да се покаже на инвеститорите?


- Не става дума само за
цената, а въобще за предимствата на един организиран пазар. В
момента сме в обстановка, при която многобройните участници в
масовата приватизация станаха инвеститори за много кратко време.
В този смисъл държавата, чрез своите институции, дължи на тези
хора по-висока степен на защита и това може да стане чрез една
по-интензивна законодателна и административна намеса.


В развитите пазари всеки
сам решава дали да инвестира и при какви условия, като се информира
надлежно за съществуващите възможности и поема съответния риск.
Не че у нас рискът може да бъде елиминиран, но инвеститорите очакват
по-голяма защита.


С други думи, ограниченията
ще действат до приемането на промените в Закона за ценните книжа?


- Определено това може
да се очаква, ако текстът бъде приет във вида, в който се предлага,
както и ако се разгледат предложенията за изменение и допълнение
на Закона за ценните книжа. За мен това е едно временно разрешение,
което цели да осигури именно междинния период, за който стана
дума.


Ще съдържа ли предложението
на комисията и текст, който да забранява блоковата търговия?


- Въпросът за блоковата
търговия се обсъжда в комисията. Блокова търговия има на всяка
фондова борса, не може да няма и на нашата. Въпросът е при какви
условия тя се осъществява. Важно е такава търговия да става на
базата на ясни правила, установени в борсовия правилник. Затова
и обсъжданията са доколко блоковата търговия следва да продължи
в досегашния си вид.

Facebook logo
Бъдете с нас и във