Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЦЕНИТЕ НА ДЦК ОТБЕЛЯЗВАТ СДЪРЖАНИ ПРОМЕНИ

На 11 май Българска народна банка организира продажбата на тримесечни безналични сконтови държавни ценни книжа. За предложените на аукциона ценни книги с номинал от 5 млрд. лв., в централната банка се получиха 11.85 млрд. лв. - своеобразен рекорд за търговията от началото на годината досега. Това предизвика ново повишение на достигнатата средна продажна цена до 98.71 лв. за 100 лв. номинал. За сравнение - на предишния аукцион тя бе 98.69 лева. Съответно простата годишна доходност се понижи от 5.32 на 5.24 процента. Това ще бъде новият основен лихвен процент, който ще бъде в сила от 13 май. От въвеждането на Валутния борд досега по-ниска доходност по тримесечните сконтови ценни книжа е достигана само в края на октомври 1997 г., когато доходът падна до 4.87 процента. Днес, след обявяване на резултатите от провеждането на поредния аукцион за тримесечни ДЦК, ще разберем дали това най-ниско ниво е достигнато отново.


Доходността на шестмесечните държавни сконтови ценни книжа отбеляза нов спад. Тя се понижи от 5.9 на 5.8% - това сочат резултатите от проведения на 11 май аукцион. Поръчките превишаваха над три пъти предложените за продажба ценни книги с общ номинал 10 млрд. лв., което естествено повиши цената с нови пет стотинки - до 97.19 лв. (за 100 лв. номинал).


Закупените на 5 януари тази година дванадесетмесечни сконтови ценни книжа по цена 91.54 лв. за 100 лв. номинал носят на притежателите си годишна доходност от 9.27 процента. Пет месеца по-късно, на 6 май, същите ценни книжа можеха да се купят на първичния пазар на ДЦК по цена 93.51 лв. - желаещият да ги притежава е трябвало да заплати близо два лева повече. Годишната доходност на тези ДЦК от 6.96% е рекордно ниска. Дали ще настъпи промяна в тази тенденция, ще се разбере днес след обявяването на резултатите от проведения в БНБ аукцион за продажба на дванадесетмесечни безналични сконтови държавни ценни книжа.


За разлика от предишната седмица, на вторичният пазар на ДЦК се реализираха предимно окончателни покупко-продажби на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК и деноминирани в щатски долари. Закупените ЗУНК-облигации най-вече се прехвърляха в полза на Министерството на финансите с цел разплащане по приватизационни сделки. Дългосрочни облигации за около 1.5 млн. щ. долара в шест сделки смениха собственика си при цена около 73.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Сделките между първични дилъри с ценни книжа от редовните емисии бяха само три и бяха закупени ДЦК с обща номинална стойност малко над 1 млрд. лева.


На репо-пазара банките сключиха сделки за близо 17 млрд. лева. Предпочитаха се сделките, при които собствениците продаваха ценните книжа с уговорка да си ги закупят отново след около 25 дни. За ползването на получения левов ресурс заплащаха около два процента.


Междубанковите депозити отбелязаха известно повишаване на лихвените нива в края на изминалата работна седмица в сравнение с предишната. Левовият ресурс със срок за обратно изкупуване до два дни се разменяше в края на седмицата при 1.6%, докато в началото на периода това ставаше при 1.4 процента. Лихвата по левовия ресурс, предоставен за срок до една седмица, се покачи от 1.6 до 2 процента. Причина за лекото поскъпване на левовия ресурс бяха авансовите вноски на данък върху печалбата и данък за общините, които трябва да се внасят в бюджета до четринадесето число на всеки месец. Само фактът, че банките имат право да ползват цялото налично салдо по сметките си при Българска народна банка, не доведе до сътресения на паричния пазар и не затруди клиентските разплащания.


От Министерството на финансите съобщиха, че първичните дилъри са продали целеви държавни съкровищни бонове и облигации, предназначени за физически лица с общ номинал 1.5 млрд. лева. Гражданите са предпочитали да инвестират левовете си най-вече в двегодишни облигации. Те са похарчили за тях над 1.2 млрд. лева. Продажбата на целевите емисии продължава без прекъсване, сменя се само номерът на емисията. Финансовото министерство не пожела да намали доходността им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във