Банкеръ Weekly

Общество и политика

Цацаров ще иска депутатски имунитети

Глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров ре­а­ги­ра по по­вод на ня­кол­ко­то прек­ра­те­ни де­ла сре­щу пол­з­ва­щи се с пар­ла­мен­та­рен иму­ни­тет пар­тий­ни ли­де­ри със за­ка­на­та да ис­ка той да бъ­де сва­лен. По от­но­ше­ние на Цве­тан Цве­та­нов и Во­лен Си­де­ров то­ва ще ста­не след ка­то 43-о­то На­род­но съб­ра­ние за­поч­не ра­бо­та, а въп­ро­сът за иму­ни­те­та на Сер­гей Ста­ни­шев ще бъ­де от­п­ра­вен до Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент. Спо­ред глав­ния про­ку­рор за­дъл­жи­тел­но тряб­ва да има но­во ис­ка­не за сва­ля­не на спе­ци­ал­на­та за­щи­та от на­ка­за­тел­но прес­лед­ва­не, тъй ка­то тя е от­пад­на­ла с раз­ту­ря­не­то на пре­диш­ния пар­ла­мент.

“Има­ме сва­лен иму­ни­тет, след то­ва има­ме за­губ­ва­не на ка­чес­т­во­то на­ро­ден пред­с­та­ви­тел, за­що­то ман­да­тът на На­род­но­то съб­ра­ние е прек­ра­тен. От­там на­сет­не ста­ваш чо­век без иму­ни­тет. В един мо­мент при­до­би­ваш иму­ни­тет от­но­во. Не е мно­го раз­би­ра­е­мо, но та­ка­ва е юри­ди­чес­ка­та кон­с­т­рук­ция”, за­я­ви Ца­ца­ров пред жур­на­лис­ти в пе­тък (17 ок­том­в­ри). Той по­яс­ни, че на­ме­ре­ни­е­то на Цве­та­нов да му из­п­ра­ти дек­ла­ра­ция за от­каз от на­ка­за­тел­на неп­ри­кос­но­ве­ност във връз­ка със спря­но­то пре­ди ден де­ло за не­уп­раж­нен кон­т­рол над мо­бил­но­то под­с­луш­ва­не в МВР ня­ма да му пос­лу­жи за ни­що, тъй ка­то про­це­ду­ра­та по сва­ля­не на де­пу­тат­с­ки иму­ни­тет мо­же да за­поч­не ед­ва след ка­то бъ­де сви­кан но­ви­ят пар­ла­мент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във