Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО - ЧЕРНА ДУПКА НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИТЕ

Над 5 пъти повече енергия изразходва България за производството на единица брутен вътрешен продукт (БВП) в сравнение със страните от Западна Европа, Япония и Северна Америка. Развитите страни инвестират не толкова в нови енергопроизводствени мощности, а стимулират въвеждането на енергоспестяващи технологии. Разработената от български специалисти национална програма за енергийна ефективност до 2010 г. предлага 205 мероприятия, които ще доведат до 1.17 млрд. щ. долара икономии годишно (над 14 млрд. долара за целия 12-годишен период за изпълнение на програмата) - сума, предостатъчна да покрие целия външен дълг на страната.


Създадената преди почти една година Национална агенция за енергийна ефективност разработи национална програма и проектозакон за енергийната ефективност. Работата по тях започна още през декември миналата година. На свой ред програмата беше изготвена като част от по-голяма разработка за оценка на влиянието на човешката дейност върху климата, правена по поръчка на ООН. И програмата, и проектозаконът бяха съгласувани с всички министерства и ведомства, но единствено Комитетът по енергетика и Националната електрическа компания (!) не дадоха своите становища. Програмата беше одобрена и от седем наши неправителствени организации и пет международни институции.


Двата документа бяха внесени преди седмица за одобрение от Министерския съвет. Преди самото заседание обаче заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгений Чачев ги изтеглил. Двете разработки ще бъдат включени като части съответно от енергийната стратегия и проектозакона за енергетиката, заяви след заседанието председателят на Комитета по енергетика Иван Шиляшки.


В Националната програма за енергийна ефективност, разработена от съответната агенция, се прави пълен анализ на макроикономическите показатели на България през периода 1988-1997 г. и на база на икономическата и финансовата политика на сегашното правителство прогнозира макроикономическото и отрасловото развитие на страната до 2010 г., а в по-общ аспект - и до 2020 година. Въз основа на тази обширна икономическа база е оценено състоянието на всеки отделен отрасъл (без селското стопанство), предложени са конкретни мероприятия за енергоспестяване и е доказан икономическият и екологическият ефект от него. (Програмата беше внесена в правителството още преди да бъде довършена екологичната оценка. Читателите на в.БАНКЕРЪ имат възможност да се запознаят с основното в нея даже преди министрите.


За промишлеността


програмата предвижда 76 мероприятия, за чието изпълнение са необходими приблизително 700 млн. щ. долара инвестиции. Това трябва да донесе годишната икономия на енергия от 1855 килотона петролен еквивалент (ktoe) - според приетата в цяла Европа единна мярка за измерване на енергията. За целия 12-годишен период на действието на програмата (1999-2010 г.) икономисаното идеално гориво ще бъде 22 260 килотона петролен еквивалент на стойност 4.02 млрд. щ. долара - т.е. инвестициите ще се възвърнат шесткратно.


Най-висока степен на възвръщаемост (32 пъти) ще имат инвестициите за пестене на електроенергия в машиностроенето и металообработването: срещу 40 млн. щ. долара икономиката ще получи 1.02 млрд. щ. долара. Най-нисък коефициент на възвръщаемост между промишлените отрасли ще имат вложенията за енергоспестяване в строителството и производството на строителни материали - под 6 пъти.


Спестената инсталирана мощност в електроенергетиката само ще е равна на 390 МВт, а спестените инвестиции за нейното изграждане (при усреднени инвестиции от 1250 долара на кВт) са 489 млн. щ. долара.


Неизмерима ще е печалбата от икономията на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата - общо 7.8 млн. тона въглероден двуокис, азотни и серни окиси и други вредни вещества.


Осъществяването на 69 енергоспестяващи програми в


битовообслужващия сектор


ще доведе до икономия на 758 ktoe годишно (9096 ktoe за целия период). Ще бъдат спестени 6.48 млрд. долара и няма да бъдат изхвърлени във въздуха 1.2 млн. тона вредни вещества.


За подобряване на енерготехнологичните характеристики на превозните средства, подмяна на транспортния парк, подобряване организацията на управлението на отрасъла, митнически и данъчни ограничения за внос на стари автомобили и пр. са предвидени 48 мероприятия. В резултат от тях се очаква средногодишна икономия на енергия, равна на 147 ktoe. Икономическият ефект от предлагането на енергийноспестяващите технологии


в транспорта


до края на 2010 г. ще възлезе на 612 млн. щ. долара, а замърсителите, които няма да отлетят във въздуха, са 484 хил. тона.


Отделна подпрограма е разработена само за спестяване на енергия от осветление. Тя обхваща осветлението във всички сфери - бит, търговия, обществен сектор, промишленост и дори уличното осветление. Предвидените мерки ще доведат до икономия на 1.56 млрд. кВт/часа годишно. Спестява се изграждане на електропроизводствени мощности с капацитет 921 МВт (малко повече от два блока на АЕЦ Козлодуй!). Необходимите инвестиции са само 60 млн. долара (50 пъти по-малко от необходимите средства за изграждане на нов 1000 МВт блок в АЕЦ).


Реализацията на


програмата за ефективно осветление


мерки ще породи икономия на 1.13 млрд. щ. долара за целия 12-годишен период.


Най-широкомащабно е разработена програмата в областта на въвеждането на енергоспестяващи технологии в самия енергиен сектор. И това е обяснимо - за закупуването на вносни енергоносители България харчи всяка година над 2 млрд. щ. долара (около 20% от БВП). Очакваният ефект от предвидените осем основни пакета мероприятия ще бъде равнозначен на 13 571 ktoe за целия период. Икономията на средства ще надхвърли 856 млн. щ. долара. Над 400 хил. т по-малко вредни вещества ще полетят над земята и ще бъдат спестени усилията за строеж на нова мощност с капацитет около 900 Мвт.


Общо за целия период програмата за енергийна ефективност ще спести на страната над 14 млрд. щ. долара срещу необходимите за реализирането й инвестиции от 2.35 млрд. щ. долара. Важно е обаче да се отбележи, че вложените първоначално инвестиции ще започнат да се възвръщат още на третата година. Изчислява се, че около 2/3 от тях ще се осигурят от самофинансиране - със средства, спестени от икономията на енергия.


Програмата трябва да донесе и енергийна независимост на страната, която внася над 75% от необходимите й енергийни ресурси.


Що се отнася до


привличането на необходимите инвестиции


- според експертите в цял свят енергоспестяващите програми и технологии винаги са били много атрактивни за инвеститорите заради бързата си възвръщаемост. Това е положението на етапа на идеите, друг е въпросът какъв ще бъде резултатът от реализацията им.


Таблица


Страни, които имат специални закони за енергийна ефективност:


Страни Закон Енергоемкост на производството им


Япония Закон N49/1979 г. 0.141


Италия Закон N308/1982 г. 0.148


Германия Закон/1990 г. 0.196


Гърция Закон N1475 0.240


България Проектозакон 1998 г. 0.750

Facebook logo
Бъдете с нас и във