Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРСКАТА СКОНТОВА БАНКА - ЕДНА ГОЛЯМА ИЗМАМА, ЗА КОЯТО ВЕЧЕ ДОРИ НЕ СЕ ГОВОРИ

Всеки може да има банка, стига да го пожелае - твърдяха познавачи на българските финансови нрави. Но всяко правило си има изключения. Иначе България щеше да бъде първата страна в света, в която една откровена пирамида, а Ийст-уест интернешънъл холдинг груп си е точно това, би се сдобила със собствена банка.


Впрочем и до днес в софийския клон Витоша на ХЕБРОСБАНК съществува набирателна сметка N426 181 400 0, по която са блокирани парите, внесени от акционерите на несъществуващата Българска сконтова банка. Опитът на репортер на в.БАНКЕРЪ да провери салдото по сметката не даде резултат, защото главната счетоводителка на клон Витоша отказа твърде красноречиво. Затова и досега не е ясно с какви реални пари са разполагали по тази сметка фараонът Иво Недялков и неговите фирми.


По най-прости пресмятания там се пазят минимум 35 млн. лева. Според Търговския закон при закупуването на акции от учредителската емисия на едно дружество неговите акционери са длъжни да внесат в определена банка по блокирана сметка най-малко 25% от тяхната цена. Учредителите на Българска сконтова банка притежават 70% от нейния капитал, или са записали акции за 140 млн. лева. Една четвърта част от тази сума представляват 35 млн. лева. Много по-вероятно е тази сума да се окаже значително по-голяма и салдото по сметката в ХЕБРОСБАНК да позволи в най-скоро време да се покрият част от задълженията на Ийст-уест интернешънал холдниг груп.


Засега обаче достъп до ресурса имат само органите на предварителното производство и следствието.


С малка стъпка към голямата крачка
Такъв е подходът на Иво Недялков и компания към банковото дело. Идеята за собствена банка не е чужда за шефа на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп. В отчетния доклад за дейността на холдинга за 1993 г. се посочва и необходимостта от стабилна банкова институция, която да поеме финансовото обслужване на холдинга и на неговите дъщерни фирми. Вярно е, че първоначално банковите проекти на Иво Недялков и компания са били далеч по-амбициозни, защото предвиждат създаване на Международна банка Изток-Запад. Провалът на мегаломанския проект е обяснен по удобен начин - с бюрократични проблеми, отложили изпълнението му за по-отдалечено бъдеще. А нарастващите нужди на холдинга налагат незабавното изграждане на собствена банка. Затова се възприема идеята за движение с малки крачки. И първата от тях е създаването на по-скромна по мащаби финансова институция, изцяло доминирана от Ийст-уест интернешънъл, която да послужи в бъдеще като база за създаване на международната банка Изток-Запад.


Сценарият преброяване на наивниците


Учредяването на Българска сконтова банка започна със силен рекламен шум и завърши толкова тихо и печално, че никой дори не разбра за края. Между тези две събития бе разигран за сетен път сценарият преброяване на наивниците, съпроводен с измами в особено големи размери. А в дъното на мизансцена бяха все същите нищо неподозиращи индивиди, повечето от които вече доверили парите си на злополучния холдинг срещу акции тип С-93 и Д-94.


Учредители на Българска сконтова банка са Ийст-уест интернешънъл холдинг груп и 100% дъщерната му структура - Финансова къща Темекс ЕООД. Днес се питаме защо бе обявена публична подписка за набирането на капитал. Причините са най-малко три. Създава се привидна законосъобразност и порядъчност поради привличането на пари от населението и фирмите. Втората е по-практична, защото е признание, че двамата учредители сами не могат да изпълнят изисквания от закона пълен уставен капитал от 200 млн. лева. Трето, с пускането на публична подписка негласно се признава и фактът, че УС на БНБ никога не би издал лиценз на кредитна институция, собственост на двама акционери, свързани изцяло по линия на преките си капиталови съучастия.


Има и четвърта причина - набирането на депозити не е лесна работа и масовото участие на много дребни и средни акционери в капитала на бъдещата банка й позволява сравнително точно да планира минималният бъдещ размер на депозитната си основа. Затова маркетинговата машина на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп заработва на пълни обороти, използвайки за първи път в България и методите на директния маркетинг. Освен публичната покана до неизвестен брой бъдещи акционери особено внимание се обръща на акционерите в Ийст-уест интернешънъл холдинг груп. Методът на измама и на натиск е пределно прост - изпращат се многократни лични писма с еднотипно съдържание.


Авторите на рекламната кампания правилно се преценили, че именно привилегированите акционери от Ийст-уест интернешънъл холдинг груп първи ще се притекат на помощ, за да налеят свои собствени пари в поредната авантюра на Иво Недялков. На тях дълго им се обяснява, че Българска сконтова банка ще извършва не само типичните за универсалното банкиране сделки в страната (вътрешен лиценз по терминологията на ЗБКД), но ще се концентрира преимущественото върху извършването на сконтови операции, (управлението на) клирингови и чекови сметки и изключително обслужване на акционерите и клиентите на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп и дъщерните му дружества. Така акцентът се поставя върху семействеността, върху ведомствения характер на бъдещата банка. А това, въпреки патриархалния привкус, е най-опасният вид търговско банкиране.


Техническите параметри на офертата


Собственият капитал на бъдещата банка е определен на 200 млн. лв., разпределени в 200 000 учредителски акции с право на глас с номинал 1000 лева всяка. Учредителите - Ийст-уест интернешънъл и дъщерната му финансова къща Темекс ЕООД, са записали близо 70% от тях. Следователно останалите акционери могат да разчитат най-много на 30% от акциите. Дял, който не им гарантира дори блокиращата квота от 34 на сто. Но Иво Недялков не допуска неговите овци за стригане да си задават подобни въпроси. За него лично и за приятелския му кръжец всеки лев, инвестиран в Ийст-уест интернешънъл холдинг груп или в дъщерните му дружества, е просто вот на доверие към холдинга и неговото ръководство. Буквално така пише в писмата, изпратени на привилегированите акционери на холдинга.


За външните акционери са запазени 60 000 акции с номинал 1000 лв. всяка и с емисионна цена 1800 лв., представляващи 30% от учредителния капитал на бъдещата банка. Но в писмата до акционерите на холдинга се сочи, че за всички притежатели на привилегировани акции от емисии С-93 и Д-94 на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп емисионната цена на учредителните книжа ще бъде само 1500 лева.


Веднага възникват резонни въпроси. Кому са били необходими толкова големи премии - до 80% над номинала на акциите, след като Българска сконтова банка дори не е учредена и не може да се похвали с пазарни успехи, оправдащи подобно ажио.


Мотивът, с който Иво Недялков и компания обясняват този факт, е наивен: банката възнамерява да закупи много компютри и софтуер за своята автоматизация и щяла да влезе в големи разходи. Но Търговският закон е категоричен: ажиото задължително се внася във фонд Резервен на акционерното дружество и не може да се използва за нищо друго освен за покриване на бъдещи загуби.


Възниква и съмнението дали учредителите - Ийст-уест интернешънъл холдинг груп и финансова къща Темекс, не са се готвели да заплатят значителна част от цената на записаните от тях акции именно с ажиото, натрупано от другите акционери? Това ще стане ясно, едва след като се разкрие истината за набирателната сметка в ХЕБРОСБАНК. Но подобен ход е напълно в стила на фараона, който е свикнал да плаща своите придобивки само с чужди пари. Така че възможността да се направи банка с пряк безплатен и невъзвръщаем кредит от останалите нищо неподозиращи акционери едва ли е бил за подценяване. А капиталът, получен от подобна операция, лесно може да се пресметне - между 500 и 800 лв. за всяка акция. При общо 60 000 акции, обект на публичното предлагане, той би възлязъл между 30 и 48 млн. лева.


Съмненията се засилват и от подхода при заплащане на публично предлаганите акции. Първоначално парите за тях са били внасяни само в ХЕБРОСБАНК АД, клон Витоша - София. По-късно, с ново писмо до акционерите на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп, Р. Каменова, изпълнителен директор на холдинга, посочва, че закупуването на ценните книжа може да става и директно в холдинга, както и в повечето банкови клонове в страната, стига изрично да се посочи крайната банкова сметка в ХЕБРОСБАНК. А това е сигурен сигнал, че към този момент платежоспособността на холдинга е започнала рязко да се влошава.


Измамата завърши с епистоларно наследство


На 27 юли 1994 г. изпълнителната директорка на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп Р. Каменова персонално известява акционерите на дружеството, че правото им на участие в уставния фонд на бъдещата банка не произтича пряко от статута им на акционери в холдинга, а е свързано със самия факт че са акционери. Твърде неясно, но повече обяснения никой не дава. Но това е първото признание за незадължителния характер на участие в капитала на сконтовата банка. Тогава остава открит въпросът защо са написани толкова много лични писма с призиви за покупка на банкови акции?


От епистоларното наследство личи, че шефовете на скандалната пирамида са въвели и един нов принцип при записване на акциите - първият по време е пръв по право. Така не само се подхвърля поредната въдица на лековерните, но и се формира ненужна конкуренция между тях, която, по мнението на Иво Недялков и компания, ще окаже благоприятно въздействие върху набирането на капитала. Проблемът е, че от цялата банка останаха само писмата със замаскирани призиви за по-бързо предоставяне на нови свежи пари в разпоредба на фараона.


С увеличението на капитала на застрахователно дружество Зодиак, собственост на Ийст-уест интернешънъл холдинг груп, чрез закупуване на привилегировани акции без право на глас на наивниците е подхвърлената поредната въдица. В поредната подписка могат да участват само акционери на холдинга, както и на несъществуващата Българска сконтова банка и на строителното и инвестиционно дружество България Билдинвест АД. За тях са били запазени 50 000 акции с номинал от 1000 лв. и емисионна стойност 1050 лева.


Показателно за мащабите и характера на измамата е, че акциите на застрахователното дружество, които се предлагат на акционерите, са със специална продажна цена под номинала - а това е изрично забранено от Търговския закон. Но щедрият на привилегии холдинг сам определя капиталовите параметри - за всяка привилегирована акция от Ийст-уест интернешънъл холдинг груп или от банката техните собственици могат да купят по три акции от застрахователното дружество на цена 945 лв. или с отстъпка 10% процента от емисионната им стойност и с 55 лв. от номинала.


Впрочем и тук не минава без маркетинг - правото да се закупят акции от застрахователното дружество не е резултат от някакво уставно право на съдружниците, а е по-скоро глас, доказващ тяхното доверие в холдинга и в неговото ръководство.


Последва фалитът на цялата клоунада... За да доизпише поредното предупреждение към лековерните, че няма лесни печалби и всеки сам носи отговорност за парите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във