Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЪЛГАРИЯ ОТВАРЯ СЪКРОВИЩНИЦИТЕ СИ

Добиването, преработването и сделките с благородни метали и скъпоценни камъни се извършват свободно, това пише в проекта за Валутен закон, който се подготвя от експерти в БНБ. Лицата, които ще извършват тези сделки по занятие, ще трябва да се регистрират в БНБ в четиринадесетдневен срок. При осъществяването на дейност, свързана с благородни метали и скъпоценни камъни, фирмите и гражданите трябва да спазват изискванията на наредбата на Министерството на финансите и на БНБ. Валутният закон ще постави изискването при пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни през граница стойността им да се декларира пред митническите органи. Единствената забрана е вносът и износът на благородни метали и скъпоценни камъни да става чрез ценни пратки. Това ограничение, разбира се, не засяга БНБ и търговските банки.


Благородните метали и скъпоценните камъни свободно ще


прескачат през границата


Ще бъде променена и Наредба N4 за износ и внос на валутни ценности. В нейния чл.4 отново ще бъде посочено, че износът и вносът на благородни метали в монети, слитъци в суров и преработен вид и скъпоценни камъни е свободен. Уточнява се, че може свободно да се изнесе злато с цел продажба, след като на митническите органи бъде представено писмо от БНБ, с което банката отказва да го изкупи по пазарни цени. Ограниченията за чужденците да внасят и изнасят злато, сребро, платина и скъпоценни камъни ще бъдат премахнати.


Сегашният режим


В момента вносът и износът на благородни метали и скъпоценни камъни е свързан с куп условности. Българските и чуждестранните граждани могат да ги внасят само в обичайните за лично и семейно ползване количества. Доста разтегливо понятие, като се има предвид, че по ръцете и по врата под формата на лични бижута могат да пренесат през границата и 10 грама, и 1 килограм злато- всичко зависи от дебелината на врата и на китките на приносителя. Митничарят трябва да прецени кое е обичайно за лично и семейно ползване и кое не е. И ако реши, че количеството е необичайно, притежателят му трябва да представи разрешение от Министерството на финансите.


Същите правила важат и за чужденците - с една добавка. Те могат да изнасят от страната внесените от тях преди това и декларирани благородни метали, монети и скъпоценни камъни. Към тях могат да прибавят и закупените в страната предмети от злато, платина и сребро, чиято стойност не надвишава стойността на валутата, която са декларирали и внесли в страната.


Забраните


В Наредба N4 ще останат ограниченията за износ на монети от благородни метали, които имат историческа, археологическа, нумизматична и художествена стойност, освен ако за това няма изрично разрешение на Министерството на културата. В тези разрешения трябва да има подробно описание на монетите, на тяхното тегло и стойност.


Неяснотите


В действащия в момента Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол има конкретни текстове, които уреждат добива на благородни метали и скъпоценни камъни и търговията с тях. В чл. 31 се посочва, че с добива и преработката им могат да се занимават български граждани и фирми по ред, определен в закона и в специална наредба на Министерството на финансите. Благородни метали и скъпоценни камъни могат да изкупуват само фирми, определени от Министерския съвет. В предпоследната редакция на действащия закон дори има текст, който уточнява, че продажбата на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни на физически лица може да се извършва само от държавни търговски предприятия. Той е отменен като противоконституционен на 26 септември 1996 година. На същата дата Конституционният съд обезсилва и текста, който забранява между граждани да се извършват покупко-продажби и каквито и да е други сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.


В момента освен със закон добивът, преработката и сделките със злато, сребро, платина, с изделия от тях и със скъпоценни камъни са регламентирани и с цял куп наредби, които утвърждават държавния монопол в тези дейности. В една от тях се казва, че благородни метали могат да се добиват само от фирми и граждани, които са лицензирани от Министерството на финансите. В същата тази наредба се посочва, че изработката, преработката и поправката на златни изделия се извършва от ДИП Златарска промишленост. Лицензираните от финансовото министерство предприятия могат да работят само на ишлеме - с благородни метали и скъпоценни камъни на клиенти. Съществуват специални наредби за контрол върху златните и сребърните изделия, за оползотворяване на отпадъците от благородни метали и други подобни.


Ще продължат ли да действат всичките тези нормативни документи и след приемането на новия Валутен закон? Засега в неговия текст не се споменава нищо за добива, преработката и търговските сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, освен че те ще се извършват свободно. Едва ли обаче държавата ще остави тази дейност без специален надзор. Вероятно трябва да се изясни как ще бъдат предоставени правата за добив на злато, сребро, платина и на скъпоценни камъни, дали те ще бъдат придобивани в съответствие със Закона за концесиите, или по друг начин. Ще трябва да бъдат регламентирани и презграничните търговски сделки с тези стоки, защото според вносно-износния режим на страната, който действа през за 1998 г., за тях се изисква разрешение. Не е изяснено как ще бъде уредена преработката и продажбата в страната на благородни метали и скъпоценни камъни. Все пак те трябва да отговарят на строго определени стандарти. Дали юридическите лица, които ще се занимават с тази дейност, ще бъдат специално лицензирани и от кого? Една от възможностите, които се коментират, е изискването за лиценз да отпадне, фирмите да бъдат задължени само да се регистрират в БНБ, а продукцията им да се маркира от определени специализирани лаборатории, които съвместно с фирмите да носят отговорността за качеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във