Банкеръ Weekly

Общество и политика

БСП подклажда разпад вляво

5 октомври, 2014- а. Лидерът на БСП Михаил Миков и говорителят Атанас Мерджанов влизат в Международния пресцентър в НДК, за да признаят погрома на партията си на изборите. Плътно зад тях вляво е сивият кардинал на столетницата Димитър Дъбов.

Вмес­то да по­тър­си ди­а­лог с дру­ги сход­ни пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни фор­ма­ции, БСП не спи­ра да обяс­ня­ва как на­ро­дът й е от­ре­дил да бъ­де в опо­зи­ция, как Ге­ор­ги Пър­ва­нов е го­ля­мо­то й ра­зо­ча­ро­ва­ние, а бун­та­ри­те на “По­зи­та­но” 20 ня­мат ли­дер­с­ки ка­чес­т­ва.

В мес­т­ни­те ор­га­ни­за­ции се на­ди­гат гла­со­ве цен­т­рал­но­то и об­щин­с­ки­те ръ­ко­вод­с­т­ва да не се сфор­ми­рат от пос­луш­ни­ци, съб­ра­ни от кол и въ­же, пар­ти­я­та да по­чис­ти соб­с­т­ве­на­та си къ­ща и да се тръг­не към съз­да­ва­не­то на обе­ди­не­на пар­ла­мен­тар­но и из­вън­пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­на ле­ви­ца. Обе­ща­но­то от пред­се­да­те­ля на сто­лет­ни­ца­та Ми­ха­ил Ми­ков об­нов­ле­ние на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро (ИБ) ед­ва ли ще е ре­во­лю­ци­он­но. В не­го по-ско­ро ще бъ­дат по­ка­не­ни ня­кои не­ус­пе­ли да се кла­си­рат за де­пу­та­ти во­да­чи на лис­ти, а близ­ки­те до бив­шия соц­ли­дер Сер­гей Ста­ни­шев ще за­па­зят по­зи­ци­и­те си в апа­ра­та на пар­ти­я­та.

За­що­то до то­зи мо­мент те не пред­с­тав­ля­ва­ха зап­ла­ха за ръ­ко­вод­с­т­во­то, ко­е­то и да е то. В цен­т­ра­ла­та на БСП и в мес­т­ни­те струк­ту­ри ра­бо­тят об­що око­ло 1500 ду­ши. Тех­ни­ят глас те­жи, ко­га­то се одоб­ря­ват пред­ло­же­ни­я­та на пред­се­да­те­ля в ИБ. Из­б­ра­ни на кон­г­ре­са хо­ра от тях са чле­но­ве на На­ци­о­нал­ния съ­вет и от тях в край­на смет­ка за­ви­сят ре­ше­ни­я­та на пле­ну­ми­те. А вис­ши­ят фо­рум (кон­г­ре­сът) из­би­ра ли­де­ра, след ка­то де­ле­га­ти­те са пре­циз­но под­б­ра­ни от еми­са­ри на ръ­ко­вод­с­т­во­то, пред­ва­ри­тел­но ко­ман­ди­ро­ва­ни из стра­на­та.

То­ва бе­ше и ос­нов­на­та при­чи­на, по­ра­ди ко­я­то ин­фар­к­т­ни­те за­се­да­ния на чер­ве­ни­те ви­на­ги са би­ли с пре­диз­вес­тен ре­зул­тат. Но от 27 юли на­сам, ко­га­то Ми­ков пое ща­фе­та­та от по­да­лия ос­тав­ка­та си Ста­ни­шев, не­ща­та сто­ят по друг на­чин. Но­ви­ят соц­ли­дер спе­че­ли на ба­ло­таж 377 гла­са, ка­то за­мес­т­ник-пред­се­да­те­лят Дра­го­мир Стой­нев взе 333. На пър­вия тур Ми­ков по­лу­чи под­к­ре­па­та на 167 от де­ле­га­ти­те, Стой­нев - на 126, Ни­но­ва - на 119, Яна­ки Сто­и­лов - на 109, Мая Ма­но­ло­ва - на 83, Ге­ор­ги Ка­ди­ев - на 29, и т. н. Кан­ди­да­ти­те бя­ха об­що де­вет, а 754 де­ле­га­ти гла­су­ва­ха в тъм­ни ста­ич­ки в 41 сек­ции.

Как­во оз­на­ча­ват чис­ла­та? На пър­во мяс­то, Ми­ков ще нап­ра­ви всич­ко, за да пре­дот­в­ра­ти нов кон­г­рес, на кой­то кар­ти­те мо­гат да бъ­дат раз­бър­ка­ни. За­що­то кан­ди­да­ти­те за пост но­мер ед­но на “По­зи­та­но” 20 ще се впус­нат и в след­ва­ща­та ли­дер­с­ка над­п­ре­ва­ра. А мла­до­ци­те в БСП, по ду­ми­те на т. нар. сив кар­ди­нал в чер­ве­ни­те ре­ди­ци Ди­ми­тър Дъ­бов, ис­кат да об­ла­да­ят пар­ти­я­та. Въп­ре­ки че ня­ма­ли та­ки­ва ка­чес­т­ва.

Не та­ка оба­че мис­лят на­ро­че­ни­те. Веч­ни­ят опо­зи­ци­о­нер Ки­рил Доб­рев нап­ри­мер те­зи дни обя­ви, че има ам­би­ци­я­та, си­ла­та и хо­ра­та да про­ме­ни пар­ти­я­та.  По ду­ми­те му “трич­лен­ка­та” в ръ­ко­вод­с­т­во­то на БСП (Ди­ми­тър Дъ­бов, Ев­ге­ни Узу­нов и Ка­тя Ни­ко­ло­ва) от го­ди­ни ре­ша­ва кой ще прог­ре­си­ра и кой ще бъ­де смач­кан в пар­тий­ни­те ре­ди­ци.

Лю­бо­пит­но­то в слу­чая е, че и Доб­рев, и Ге­ор­ги Ка­ди­ев се обя­ви­ха за съз­да­ва­не на ста­бил­но пра­ви­тел­с­т­во, а от “По­зи­та­но” 20 ги за­по­доз­ря­ха в зад­ку­лис­ни до­го­вор­ки с ли­де­ра на ГЕРБ Бой­ко Бо­ри­сов.

“Не, ня­ма мно­го си­лен вът­ре­шен на­тиск от Ка­ди­ев да се да­де под­к­ре­па на ГЕРБ. Хай­де не се крий­те зад мен при соб­с­т­ве­ни­те си пре­го­во­ри”, от­го­во­ри на сво­и­те чрез Фейс­бук бив­ши­ят за­мес­т­ник фи­нан­сов ми­нис­тър в ка­би­не­та “Ста­ни­шев”.

И уточ­ни, че пред­ла­га прог­рам­но пра­ви­тел­с­т­во меж­ду ГЕРБ, БСП, ДПС и РБ. “Рав­но от­да­ле­че­но, с ман­дат от го­ди­на-две и без по­ли­ти­чес­ки ли­де­ри в не­го, т.е. без Бо­ри­сов да е пре­ми­ер. От та­ко­ва пра­ви­тел­с­т­во ни­то ед­на пар­тия не би би­ла до­вол­на, но би има­ло кон­с­ти­ту­ци­он­но мно­зин­с­т­во и би би­ло мно­го ста­бил­но”, уточ­ни по­зи­ци­я­та си Ка­ди­ев. А не­го­ви­ят съ­миш­ле­ник от сто­лич­на­та БСП обя­ви, че “кръ­же­цът от кад­ри в БСП пре­вър­на пар­ти­я­та в ак­ци­о­нер­но дру­жес­т­во, в тях­на соб­с­т­ве­ност и по­не­же са ло­ши сто­па­ни, те ще до­ка­рат та­зи тях­на фир­ма до фа­лит.”

За фа­ли­та на БСП по­не на то­зи етап не мо­же да се го­во­ри. Но ис­ти­на­та е, че на из­бо­ри­те на 5 ок­том­в­ри соц­пар­ти­я­та за­гу­би 400 000 гла­са в срав­не­ние с ре­зул­та­та си от 2013 го­ди­на. И се­га не е вре­ме за вът­реш­ни раз­п­ри. Ми­ков не е при­вър­же­ник на рез­ки­те и не­об­мис­ле­ни ре­ше­ния. От не­го за­ви­си да­ли в край­на смет­ка ще ус­пее да удов­лет­во­ри ме­ра­ци­те на не­до­вол­ни­те. На то­зи етап пред­се­да­те­лят има за­да­ча­та да убе­ди сво­и­те на пле­нум през уи­кен­да, че не е не­об­хо­ди­ма ко­а­ли­ция с ГЕРБ. Но то­ва ед­ва ли ще сва­ли нап­ре­же­ни­е­то в пар­ти­я­та.

Уда­ри­те под кръс­та от­вът­ре вър­вят през ме­ди­и­те. В съ­що­то вре­ме об­щин­с­ки­ят съ­вет на БСП в Раз­г­рад нас­то­я­ва за из­вън­ре­ден кон­г­рес на пар­ти­я­та и от­с­т­ра­ня­ва­не­то на Ди­ми­тър Дъ­бов, Ан­тон Ку­тев, Ка­тя Ни­ко­ло­ва и Ев­ге­ний Узу­нов от ръ­ко­вод­с­т­во­то. За­ра­ди нес­пе­чел­ва­не­то на ни­то един ман­дат в ре­ги­о­на. В мре­жа­та се по­я­ви­ха ин­фор­ма­ции, че три­ма­та ще бъ­дат дет­ро­ни­ра­ни още на пле­ну­ма в не­де­ля. От свои из­точ­ни­ци оба­че “БАН­КЕ­РЪ” на­у­чи, че на то­зи фо­рум до про­ме­ни в ИБ ня­ма да се стиг­не.

Опо­зи­ци­о­не­ри­те обя­ви­ха, че очак­ват ком­п­ро­мат­на вой­на сре­щу тях. Дъ­бов при­пом­ни за енер­гий­ния биз­нес на Ка­ди­ев, за ве­цо­ве­те на Ки­рил Доб­рев в Шу­мен­с­ко и Ро­до­пи­те, за биз­не­са на Стра­хил Ан­ге­лов в стро­и­тел­с­т­во­то, кой­то уп­рав­ля­вал вод­ния сек­тор в Шу­мен с по­ръч­ки за око­ло ми­ли­он ле­ва. И иг­ра­та за пред елек­то­ра­та заг­ру­бя. Как да им по­вяр­ват хо­ра­та, че и те ка­то тях ще се бо­рят за спра­вед­ли­ва и со­ци­ал­на Бъл­га­рия?

То­ва е го­ле­ми­ят въп­рос пред со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия. На след­ва­щи­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри (ко­га­то и да са те) има ре­ал­на опас­ност от ря­зък спад в ре­зул­та­та им. Що се от­на­ся до бун­та­ри­те, по­не за­се­га е яс­но, че ня­ма да оти­дат под кри­ло­то на Бой­ко Бо­ри­сов. Ед­ва ли и ще ги из­к­лю­чат от БСП. За­що­то стиг­не ли се до­там - АБВ и “Дви­же­ние 21” ще ги при­поз­на­ят за свои.

Но ис­ти­на­та е, че раз­па­дът вля­во, тръг­нал ряз­ко след из­к­люч­ва­не­то на аз­бу­ка­ри­те, е не­за­о­би­ко­лим. Ста­ни­шев из­б­ра Брюк­сел и ос­та­ви ця­ла­та от­го­вор­ност на дру­га­ри­те си, по­ве­че­то от ко­и­то, мъл­ча­ли­во или не, под­к­ре­пя­ха во­де­на­та от не­го по­ли­ти­ка в про­дъл­же­ние на бли­зо 13 го­ди­ни.

Се­га ве­че на ход са те.

Facebook logo
Бъдете с нас и във