Банкеръ Daily

Общество и политика

Брюксел приема нов регламент за управление на земите и горите

В понеделник Съветът  на министрите на околната среда от ЕС приеха регламент, с който се въвежда рамка за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство  в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Този законодателен акт ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в периода 2021—2030 г. чрез по-добра защита и управление на земите и горите в Съюза. В новия регламент е предвидена рамка, която да гарантира, че се отчитат емисиите и поглъщанията, генерирани от този сектор. Това ще даде възможност на ЕС да постигне поетата по Парижкото споразумение цел за намаляване на емисиите с поне 40% до 2030 г.

"Днес достигнахме важен етап, на който беше призната важната роля, която нашите зелени ресурси: горите, насажденията, пасищата и влажните зони, могат да играят за постигането на дългосрочните цели на политиката в областта на околната среда. Движим се уверено към изпълнение на ангажиментите ни във връзка със Споразумението от Париж", каза министър Нено Димов.

Новите правила ще дадат стимул на държавите членки да прилагат благоприятно за климата земеползване, без да се създадат нови ограничения или бюрокрация. С регламента не се въвеждат никакви задължения за частните земеделски или горски стопани.

В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет пое ясен ангажимент — всички сектори, включително земеползването и горското стопанство, да допринесат за целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 40% спрямо равнищата от 1990 г., в срок до 2030 г. 

Земеползването и горското стопанство включват използването на почвите, дърветата, растенията, биомасата и дървесината и имат уникалната възможност да допринесат за силна политика за климата. Причината за това е, че секторът не само изпуска парникови емисии, но може и да поглъща CO2 от атмосферата. Горите в ЕС поемат еквивалента на почти 10% от всички емисии на парникови газове в ЕС на година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във