Банкеръ Weekly

Общество и политика

БРИБ ПРОМЕНИ УПРАВЛЕНИЕТО СИ

Миналата събота Българо-руската инвестиционна банка

АД проведе извънредно общо събрание на акционерите си. Повод за

неговото свикване са драматичните промени в нормативната уредба,

настъпили, след като парламентът прие Закона за БНБ и Закона за

банките. Така БРИБ се нареди сред първите влогонабиращи институции,

които извършват промени на досегашната си управленска и капиталова

структура, привеждайки я към новите правни норми.

В проекта за дневен ред на събранието, единодушно

приет от акционерите, съветът на директорите предложи две точки:

изменение и допълнение на устава на банката и избор на членове

на надзорния съвет.

БРИБ премина към двустепенна система на управление

- с надзорен и с управителен съвет. С пълно мнозинство от гласовете

на присъстващите на събранието акционери за членове на надзорния

съвет бяха избрани три юридически лица: Контракт холдинг

къмпани ООД, контролирана от Емил Кюлев, БОСТ

АД, чийто председател на СД е Светослав Божилов, и КАП

ООД. Отбелязано бе, че физическите лица, които ще представляват

посочените фирми в надзорния съвет, отговарят на всички изисквания,

формулирани със Закона за банките. Те са и изтъкнати специалисти

в областта на икономиката и правото.

Променени бяха и изискванията към структурата на

ценните книжа, които банката емитира. Занапред БРИБ ще издава

единствено поименни акции с право на глас.

Извън предварително обявения дневен ред членовете

на досегашния съвет на директорите докладваха за полугодишните

финансови резултати на банката през 1997 г., свързани с основната

й дейност.

Бе подчертан фактът, че благодарение на успешното

управление на собствения капитал и осъществяването на печеливши

активни операции, банката отчита положителни финансови резултати

и стабилно присъствие на паричните и капиталовите пазари.

Печалбата, реализирана от активни операции през първото

полугодие на 1997 г., изцяло се заделя за законови провизии. Като

индикатор за стабилното състояние на БРИб бе посочен фактът, че

в момента финансовата институция разполага с провизии, които десеткратно

надминават техния обем в края на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във