Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСОВИЯТ ПРАВИЛНИК ЧАКА РЕЦЕНЗИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ


На 4 декември съветът на директорите на Българска
фондова борса-София одобри проектоправилника за борсовата търговия
и от седмица насам той е на разположение на инвестиционните посредници,
банките и на Комисията по ценните книжа и фондовите борси за обсъждане
и предложения.


Експертите на БФБ-София работиха върху него няколко
месеца. Предварителен текст на проекта беше разпространен сред
играчите на пазара още в началото на октомври и последваха няколко
неформални дискусии по текста.


Едва след като по него се изкажат мненията на участниците
в този пазар, правилникът ще бъде окончателно одобрен и ще влезе
в сила. Желанието на шефовете на БФБ-София е обсъждането да завърши
до края на месец януари следващата година.


Но част от промените, приети от съвета на директорите
в началото на декември, вече са в сила. Те засягат основно възможностите
за манипулиране на пазара, кросовите и блоковите сделки, както
и налагането на ограничения за промените на цените на официалния
и свободния пазар. За тези промени в.БАНКЕРЪ подробно
(бр.49/1998 г., стр. 20) информира в предишния си брой.


В правилника на борсата са залегнали основните положения,
засягащи дейността на тържището, търговията на официалния и на
свободния пазар и са определени таксите за различните услуги.


Основните принципи, на които ще се подчинява дейността
на борсата, са тя да осигурява равни условия за участие на своите
членове, равен достъп до пазарна информация, унифицирани правила
за търговия, необратимост на сделките, пълна прозрачност при формирането
на цените и незабавно оповестяване на сделките. Тези принципи
стриктно се спазваха и досега, като корпоративната информация
и данните за търговията всекидневно се публикуват в борсовия бюлетин.
При откриването на БФБ през октомври миналата година информационната
система бе доста примитивна и мнозина от брокерите недоволстваха
от факта, че търговията се извършваше само чрез два компютъра.
Когато търговията бе по-оживена, пред двата терминала се извиваше
живописна опашка. След направената реконструкция на търговската
зала през юни в залата вече има 23 терминала за брокери и два
сървъра, които са напълно достатъчни за осъществяване на нормална
търговска дейност. Преди около месец бяха направени и първите
тестове на системата за неприсъствена търговия, чрез която се
предвижда да се извършват сделките на свободния пазар.


Според новия правилник основните решения ще продължат
да се вземат от съвета на директорите, но те ще се консултират
по отношение на официалния пазар със специална комисия. Тя ще
се състои от пет членове - един от тях ще предлага общото събрание
на борсата, един ще представлява членовете на борсата, третият
член ще представлява борсовите посредници, ще има един представител
на съвета на директорите. Емитентите също ще бъдат представени
в комисията от един човек, който Комисията по ценните книжа ще
определи по молба на съвета на директорите на борсата. Комисията
ще подпомага координацията на решенията между двата органа, засягащи
приемането за продажба или спирането на търговията с определени
ценни книжа, с приемането или отстраняването на борсови членове
и с налагането на различни санкции. Мандатът на комисията ще бъде
една година, но няма ограничения за тяхното преизбиране.


С новия правилник се създава и Комитет по непосредственото
управление и контрол върху свободния пазар. Той ще се състои от
девет членове, които също ще бъдат избирани за една година. В
комитета най-голяма квота ще има съветът на директорите на борсата,
който ще предлага трима членове, двама представители ще има Българската
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), двама
ще бъдат и представителите на Асоциацията на търговските банки.
С по един член ще участват в комитета Централният депозитар и
БАНКСЕРВИЗ.


Новият правилник дава на брокерите правото да откажат
на свой клиент сключването на сделка, ако констатират, че той
злоупотребява с вътрешна информация. Посредниците трябва да водят
отчетност за такива сделки и да информират борсата при разпространяване
на непотвърдени информации. Брокерите трябва да предоставят периодично
и информация за сделките, сключвани от т.нар. вътрешни лица -
акционери, притежаващи над 10% от капитала на дадено дружество
и членове на управителни или надзорни съвети на съответните дружества.
В развитите капиталови пазари тази информация обикновено е публична
и представлява важен източник за финансовите аналитици.


В бъдеще съветът на директорите на борсата ще определя
пазарна партида за всяка емисия ценни книжа. Така няма да има
възможност да се сключват сделки с 1-2 акции, а този, който го
прави, ще трябва да плаща допълнителна такса. Не се предвиждат
промени в изискванията за допускане на ценни книжа до сегментите
на официалния пазар. Нови са само изискванията към облигационния
пазар, който все още не работи поради липсата на корпоративни
и общински облигации. Емитентът на облигации ще трябва да е работил
минимум три пълни финансови години, номиналът на емисията трябва
да е не по-малък от 100 млн. лв., а времето, оставащо до падежа
й - не по-малко от шест месеца след момента, когато се подава
заявлението за допускане до търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във