Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОРСОВА ТЪРГОВИЯ СМЕНЯ ПРАВИЛАТА

В четвъртък миналата седмица ръководството на БФБ-София разпрати за съгласуване на Българската асоциация на инвестиционните посредници (БАЛИП), Асоциацията на търговските банки, Комисията по ценните книжа и фондовите борси и Асоциацията на фондовите брокери новия проект за борсов правилник. Приемането на изцяло нов текст на тези разпоредби се дължи на необходимостта да се отрази натрупаният опит през годината, изминала от началото на търговията на 21 октомври миналата година. От конкретна уредба се нуждае и свободният пазар. Новият текст, естествено след като бъде обсъден, ще трябва да бъде одобрен от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, защото той е част от лиценза на БФБ-София.


На свободния пазар търговията ще се осъществява дистанционно с помощта на електронна система. Тя ще трябва да има електронна връзка и с Централния депозитар, за да се извършва разплащането и промяната на собствеността. Начинът на търговия ще бъде непрекъснат аукцион по различни цени. Допустимите отклонения в цените на дадена емисия, постигнати в хода на една търговска сесия, са до 10% от регистрираната на предишната сесия цена.


Създава се Комитет по непосредствено управление и контрол върху свободния пазар. Това ще бъде помощен специализиран орган на съвета на директорите, който ще се занимава с промените в правилата на търговия, ще регистрира емисиите за търговия и инвестиционните посредници и ще управлява гаранционен фонд. Комитетът ще организира курсове и изпити за брокерите, които ще работят с електронната система за търговия. Всеки посредник ще трябва да има поне двама успешно положили изпита брокери и да притежава нужното техническо оборудване. Комитетът за непосредствен контрол върху търговията на свободния пазар ще се състои от 9 членове. Трима ще бъдат предложени от съвета на директорите на БФБ-София, по двама ще бъдат представителите на АТБ и БАЛИП и по един член ще предложат Централният депозитар и БАНКСЕРВИЗ. Съветът на директорите ще може по всяко време да освобождава членовете на комитета и институцията, чийто представител е освободен, ще трябва да предложи неговия приемник.


Правилникът предвижда и промени в сегментите на борсата. На официалния пазар ще има сегмент А, на който ще се търгуват емисии с капитализация над 100 млн. лв., дружеството-емитент обединява най-малко 250 акционери и са предложени публично най-малко 10% от цялата емисия. В допълнение се изисква дружеството да има само една завършена финансова година. Облекчаването на някои от нормите категорично говори за желанието на ръководството на борсата да привлече максимално голям брой компании на официалния пазар.


Вторият сегмент на официалния пазар ще бъде В и на него ще се търгуват корпоративни облигации и държавни ценни книжа. Правилникът на борсата съдържа и специални правила за търговия с ДЦК. Когато в три последователни сесии цените постигнат максималното допустимо отклонение - 10% за свободния пазар и 5% за официалния, задължително се прави проверка, която трябва да установи причината за движението на цените.


Поръчките на борсата по отношение на цените могат да бъдат лимитирани - с максимална цена за покупка и минимална при продажба или поръчка за сделка по пазарна цена. Според валидността поръчките могат да бъдат за една сесия или валидни до отменяне. По отношение на количеството поръчките са всичко или нищо или такива, които могат да бъдат удовлетворявани и частично. Но все още не е сигурно дали поръчката всичко или нищо ще остане като възможност в текста на правилника. Според изявлението на председателя на съвета на директорите на БФБ-София Георги Прохаски се обсъжда тя да отпадне.


Посредниците могат да бъдат санкционирани, ако манипулират пазара и са задължени да водят отчетност за сделки, които може да са сключени при използване на вътрешна информация. Наказанията започват с предупреждение, преминават през парична санкция и в особено тежки случаи може да се стигне до временно или окончателно отстраняване от пазара, което означава и автоматична загуба на лиценза.


Кросовите сделки не се отменят, както се очакваше, а се уточнява, че те не са разрешени, ако има по-добра насрещна оферта. В текста като манипулативни са определени размени, които целят или имат като краен резултат сделки, които не отразяват действителното състояние и перспективите на съответната фирма. Тази дефиниция сигурно ще стане обект на задълбочени анализи, защото напоследък по-голяма част от акциите се търгуват на цени под стойността на активите.


В правилника за първи път се говори за партида от акции - т.е. съветът на директорите вече ще определя минималното количество акции, които могат да бъдат обект на борсова сделка. Това количество ще бъде различно за различните емисии.


Друг сериозен проблем, който решава новият правилник, е липсата на информация за това дали дадени акции се продават със или без дивидент. В момента инвестиционните посредници са принудени да правят всекидневни проверки, за да установят дали дивидента е получен, или не. Сега за всяка емисия ще се определя дата, до която заедно с акцията се купува и дивидентът.


Първично публично предлагане както на официалния, така и на свободния пазар ще се извършва само след като инвестиционният посредник е поел емисията - т.е. изкупил я е от емитента цялата по емисионната й стойност. Това ще ни приближи до развитите пазари, където практиката е същата и след поемането на книжата посредникът се опитва да повиши цената им и печалбата му идва от разликата между емисионната и реалната пазарна цена, по която са продадени книжата. В досегашната практика на Министерството на промишлеността посредниците служеха само като трансферни агенти и не поемаха никакъв риск. Не трябва да се забравя, че пазарната цена може да надвиши емисионната, но може да падне и под нея - тогава губи само посредникът.


Новият правилник и новият проектозакон за публичното предлагане на ценни книжа остават основна тема за обсъждане между участниците на пазара, след като търговията през последните седмици съвсем замря.

Facebook logo
Бъдете с нас и във