Банкеръ Daily

Общество и политика

Бонуси за милиони за директори на училища и детски градини

Правителството отпусна над 5 милиона за допълнителни възнаграждения на директори на детски градини, училища и центрове за специална образователна подкрепа.

От тях 2 550 000 лв. са за 1700 директори на детски градини, 2 966 965 лв. - за 1969 директори на училища, 174 413 лв. - за 119 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 376 лв. са за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения на директорите се определят в зависимост от получения брой точки при оценяването им по определени критерии, които включват постигнати високи резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализиране на план-приема, въвеждане на иновативни практики в обучението, провеждане на занимания по интереси, получени награди, добро взаимодействие със социалните партньори и др.

Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Министерският съвет одобри 388 472 лв. за разпределяне по бюджетите на общините, с които се осигуряват 368 722 лв. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и за такива, с очакван недостиг от кадри на пазара на труда.

Средствата се отпускат за 2020 г. и се отнасят за новоприетите ученици в VIII клас на учебната 2020/2021 година. С тях ще се финансира обучението на 1 956 осмокласници - 248 от които се обучават в 25 паралелки на 21 училища в защитени специалности, а 1 708 ученици - в 128 паралелки на 80 училища в специалности с очакван недостиг.

Останалите 19 750 лв. са за финансиране на обучението на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за месеците ноември и декември на 2020 г. Те са предвидени за обучението на 353 деца от седем общини, които към момента имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на тези деца.

С предоставянето на допълнителните средства на първостепенните разпоредители ще се осигури необходимият финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика, както и финансирането на обучението на 4-годишните деца, записани в задължително предучилищно образование през 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във