Банкеръ Weekly

Общество и политика

БОНОВОТО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НАПУСКА РЕАНИМАЦИЯТА

Съвсем не беше лесно за играчите в първия етап на боновото раздържавяване да изработят стратегия за участие в централизираните търгове. Тогавашната Тръжна комисия, водена от доцент Йосиф Илиев, предложи една доста сложна методика за определяне на минимална цена на акциите от боновия списък. И докато приватизационните фондове се опитаха да играят интелигентно, повечето от индивидуалните инвеститори в крайна сметка пуснаха заявките си на късмет. Кабинетът вече подготви нова наредба за участие във втория етап на боновото раздържавяване. Тя безспорно ще изправи масовите инвеститори пред нови главоблъсканици.


Първата предпоставка за объркване създава


липсата на предварително обявен списък


от предприятия, чиито акции ще се продават на централизирани търгове. Засега е известно само, че общият номинал на книжата ще бъде приблизително равен на 5% от капитала на държавните предприятия. Емисията от нови приватизационни бонове отговаря на 8-9% от капитала на тези дружества, но се очаква разликата да бъде вложена в работническо-мениджърска приватизация или в пряка покупка на държавни активи. Всеки месец ще се публикува списък на акции от дружества, които ще се предлагат на поредния публичен търг. Заедно с него Центърът за масова приватизация ще разпространява бюлетин с данни за финансовото състояние на предприятията. И индивидуалните инвеститори, и пенсионните фондове, и упълномощените инвестиционни посредници ще имат избор дали да играят на търга, или да изчакат следващия. Този избор е особено труден за пенсионните дружества - те трябва да формират портфейли и за брокерските къщи, от които доверителите ще очакват най-добри съвети.


Няма да е лесно да се изработи и


ценова стратегия за участие в търга


Правителството предлага тръжни правила, които са коренно различни от използваните при първия кръг на боновото раздържавяване. Няма да се обявява минимална цена на акциите. В бюлетините на ЦМП ще се отбелязва препоръчителна цена, изчислена по някой от традиционните методи за оценка на акции на предприятия от реалния сектор. Според експерти един от добрите методи за нашите условия е изчисляване на чистата стойност на капитала. Тя се получава, когато от сумата на активите на дружеството се извадят неговите задължения. След като полученото число се раздели на броя на акциите, се получава счетоводната стойност на една акция.


На няколко предварително обявени дати преди началото на поредния месечен търг играчите ще могат да подадат своите заявки в регистрационните бюра на ЦМП. След това центърът ще прави класиране. За разлика от първия кръг на масовата приватизация едно лице ще може да подава само една заявка за определено предприятие. Това изключва прилагането на т.нар. мрежа от цени, когато се подават няколко заявки с различни цени, изчислени по специални статистически формули. Тази стратегия бе особено удобна за лица, които се разпореждат с големи количества чужди бонове. Класирането на заявките завършва с определяне на среднопретеглена цена на дадени акции. При нейното пресмятане не се вземат предвид заявките за 10% от акциите с най-високи цени и тези за 10% от акциите с най-ниски цени.


Ако броят на заявените акции е по-малък от броя на предлаганите за продажба, всички заявки се удовлетворяват по среднопретеглена цена. Ако обаче търсенето е по-голямо от предлагането, заявките се удовлетворяват по низходящ ред на оферираните цени до изчерпването на книжата. Именно това дава известна гаранция, че ще се избегне ситуацията няколко лица да играят съгласувано на прекалено ниска цена (например 1 лв. на акция), защото рискуват да бъдат декласирани. Тази стратегия може да успее само ако предварително е известно, че акциите на дружеството не се радват на голямо търсене.


Според експерти от Министерския съвет новата методика цели избягване на хазартния елемент при търговете и по-справедливо отношение към дребните инвеститори, които обикновено нямат представа за реалната цена на акциите на едно предприятие. На практика може да се очаква, че среднопретеглената цена ще е близка до офертите на най-опитните групови играчи - инвестиционните посредници и пенсионните фондове.


Все пак новата схема за боново раздържавяване създава известна


неравнопоставеност между различните инвеститори


На централизираните търгове акции ще могат да се купят не само с инвестиционни бонове, но и с левове. Очаква се, че основните левови инвеститори ще бъдат лица, които искат да закупят остатъчни пакети от първия етап на масовата приватизация, за да увеличат влиянието си в дадени предприятия. Но вече е ясно, че инвестиционните бонове се считат за евтин ресурс и тези, които плащат с живи пари, ще трябва да вдигнат доста цените на офертите си.


Пенсионните фондове ще бъдат значително облагодетелствани в сравнение с другите играчи. Тези дружества ще могат да придобиват акции, примерно за два лева срещу един инвестиционен бон. От проектонаредбата за търговете обаче не става съвсем ясно как ще се определя среднопретеглена цена и как ще се извършва класирането, ако за дадено предприятие играят и пенсионни фондове, и други инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във