Банкеръ Weekly

Общество и политика

БНБ ЩЕ ОТПУСКА ЗАЕМИ ПРИ ЛИКВИДЕН РИСК

В ръцете на юристи и банкери
е предпоследният вариант на Наредба N6, която БНБ им изпрати за
мнение. Съгласно новия нормативен документ занапред Централната
банка ще финансира влагонабиращи институции, изпаднали във временна
ликвидна, криза в качеството си на кредитор от последна инстанция
при спазването на твърде много строги и предварително уговорени
ограничения.


Занапред прекият заемодател
ще бъде управление Банково, което поддържа специален
депозит в управление Емисионно на Народна банка. За
разлика от доскорошната практика, опорочила самото понятие банково
рефинансиране, занапред БНБ ще кредитира банките само в един случай
- при поява на ликвиден риск, засягащ стабилността на цялата банкова
система. Това ограничение е напълно в духа на Валутния борд и
за да затвърди това впечатление, Наредба 6 прави още една съществена
уговорка - кредити ще се предоставят само на платежоспособни банки
срещу залог на бързоликвидни активи.


Третото ограничение, наложено
от борда, засяга размера на самото рефинансиране. Централната
банка ще предоставя кредити само ако управление Банково
разполага с депозит при Емисионно управление. Търговските
банки издължават получените средства в срок до 90 дни след тяхното
получаване.


Проектонаредбата определя
и термина ликвиден риск: той е налице винаги, когато сумата на
наредените, но неплатени документи надхвърли 10 на сто от обема
на всички наредени плащания през последните два дни, и второ,
когато банка с ликвидни затруднения допусне забавяне на наредените
документи за повече от три дни и те представляват над 10% от обема
на междубанковите транзакции за деня. Ясно е, че след въвеждането
на Наредба N6 натискът върху българските банкери да плащат изправно
ще нарасне неимоверно.


Срещу отпуснатите кредити
БНБ ще изисква залог на монетарно злато, на щатски долари, германски
марки и швейцарски франкове, на налични или безналични ликвидни
ценни книжа, емитирани или гарантирани от Министерството на финансите,
както и на първокласни ценни книжа, емитирани от чужди правителства
и централни банки или гарантирани от тях. Общата сума на заложените
активи, оценени по пазарната им стойност, трябва да покриват разрешения
от БНБ кредит минимум на 125 процента.


Пазарната стойност на
заложените активи се определя поотделно за всеки от тях от служители
на управленията Банково, Емисионно и Фискални
услуги. В случай че пазарната цена на обезпечението падне
под 105% от размера на предоставения кредит и то не бъде допълнено
в срок от три дни, БНБ може да пристъпи към принудително събиране
на своето вземане, включително и чрез продажба на залога.


Наредба N6 описва и начина,
по който ще се определя максималният размер на кредита, предоставян
на банка. Той е равен на произведението от депозита на управление
Банково в управление Емисионно и процента,
който представлява двойния размер на депозитите на финансираната
банка в общата депозитна основа за последния месец.


Ако полученият резултат
е по-голям от депозита на управление Банково, размерът
на кредита се определя от БНБ.


Срещу полученото финансиране
търговската банка плаща на БНБ лихва - и наказателна лихва в случай
на забава по таблица, обявена от БНБ. При подаване на молба за
кредит пък се плаща еднократна такса 100 хил. лева.


Всяка търговска банка,
която търси кредит от БНБ, ще изпраща в Централната банка писмена
молба, подписана от лицата, овластени да управляват финансовата
институция. В нея се описват обстоятелствата, довели до нуждата
от ползване на кредит и неговият размер, срокът за погасяване
и подробно описание на активите, които се предлагат като обезпечение.
Описва се и текущото финансово състояние на търговската банка
- ликвидност, доходност, капиталова адекватност, структурата на
активите и пасивите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във