Банкеръ Daily

Общество и политика

Близо 15% от безработните у нас са с висше образование

През третото тримесечие на 2019 година броят на безработните лица в България достигна 125.4 хиляди, като по-голямата част от тях са мъже. От всички безработни 14.8% са с висше образование, а 17.8% никога не са работили. Това показват данните на Националния статистически институт.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 74.2%, като в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 1.7 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 71.4%.

Коефициентът на безработица е 3.7%, или с 1.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2018 година. Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 61.4 хил., или 5.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 299.2 хил., от които 1 771.3 хил. мъже и 1 527.9 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.3%, като при мъжете този дял е 61.9%, а при жените - 49.2%.

В периода юли-септември тази година преобладаващата част от заетите лица - 2 079.2 хил. души, или 63.0%, работят в сектора на услугите, 989.8 хил. (30.0%) работят в индустрията и 230.3 хил. (7.0%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.6% (118.3 хил.) са работодатели, 6.4% (210.1 хил.) -самостоятелно заети лица (без наети), 89.5% (2 953.3 хил.) - наети лица, и 0.5% (17.5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 262.3 хил. (76.6%) работят в частния сектор, а 690.9 хил. (23.4%) - в обществения.

Броят на наетите лица с временна работа нараства с 14.5% в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достига 159.7 хил., или 5.4% от всички наети лица.

През третото тримесечие на 2019 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 194.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.4% (75.7% за мъжете и 67.1% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 44.1% (49.2% за мъжете и 38.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76.3%, съответно 80.9% за мъжете и 71.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) е по-висок с 2.8 процентни пункта, като увеличението при мъжете e с 3.3 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 620.9 хил., или 65.1% от населението в същата възрастова група (70.1% от мъжете и 60.4% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 3.4 процентни пункта.

Безработица

През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 125.4 хил., от които 70.9 хил. (56.5%) са мъже и 54.5 хил. (43.5%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.7% и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 3.8%, а за жените – 3.4%.

От всички безработни лица 14.8% са с висше образование, 44.7% - със средно, и 40.5% - с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 1.8% за висше образование, 2.9% за средно образование и 10.8% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 78.4 хил., или 62.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3% - 2.5% за мъжете и 2.1% за жените. От общия брой на безработните лица 22.3 хил., или 17.8%, търсят първа работа.

В периода юли-септември тази година коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.1% - с 2.1 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. За посочения период коефициентът на безработица за мъжете (15 - 29 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта, а за жените - с 2.3 процентни пункта, като достигат съответно 7.0 и 4.9%.

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 538.6 хил., от които 1 017.2 хил. (40.1%) са мъже и 1 521.4 хил. (59.9%) са жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 153.6 хил., или 25.8% от населението в същата възрастова група. От тях 34.3% не работят и не търсят работа поради участие в образование и обучение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във