Банкеръ Daily

Общество и политика

Бизнесът предлага удължаване на трудовия живот

Представители на браншовите камари на дървообработващата и мебелната промишленост, металургичната индустрия, машиностроенето, химическата промишленост, строителството, туризма, производителите на пиво и др. обсъдиха началото на проект за т.нар. активно стареене. Проектът се финансира с 1,7 млн. лв. от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и ще бъде изпълняван от Българската стопанска камара, в партньорство с КНСБ, през следващите две години.

Основните цели на проекта са преодоляване на недостига на работна сила и увеличаване на дела на заетите лица чрез насърчаване на по-дълъг трудов живот, създаване на предпоставки за развитие на т.нар. сребърна икономика, както и развитие на социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации. В рамките на проекта ще бъдат осъществени серия от проучвания, изследвания и анализи, ще бъдат разработени методически материали, секторни стратегии и политики за насърчаване и подпомагане на процесите, свързани с активното стареене и внедряване на междугенерационния подход.

Сред предвидените дейности са още разработване, тестване и апробиране на практически инструменти, вкл. наръчници за мениджъри и ментори (наставници) за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания. Също така внедряване на практическите инструменти и стратегически документи в практиката на предприятията, вкл. чрез обучения на мениджъри, специалисти "човешки ресурси" и представители на работниците и служителите, организиране на приемни в предприятията за информиране и консултиране. Фигурира и сключването на Национално рамково споразумение по прилагане на Автономното рамково споразумение на европейските социални партньори относно активното стареене и междугенерационния подход.

В изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани над 300 експерти от БСК и членуващи в нея браншови и регионални сдружения на работодателите, експерти от КНСБ, мениджъри и специалисти в сферата на човешките ресурси. Проектът ще предостави подкрепа на 10 икономически сектора, 120 предприятия и 2000 заети лица.

Според БСК и КНСБ насърчаването на по-дългия трудов живот е необходимо, тъй като средната продължителност на живота на населението в България се е увеличила със седем години. Прогнозите за следващите 30 години са, че средната продължителност на живота ще надхвърли 85 години. Те посочват, че около 1,5 млн. пенсионирали се български граждани разполагат с капацитет (опит, знания, мъдрост), за да продължат да допринасят за обществото, и трябва да им се даде възможност да останат на пазара на труда и да бъдат професионално активни за по-дълъг период. Възрастовата граница ще бъде около 70-75 години.

През 2010 г. средната възраст на работната сила е била 35-39 г., но съгласно прогнозите до 2030 г. тя ще стане 50-54 г. и според тях, ако тенденцията се запази, до 2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас ще бъде 60-64 години. Политиките по насърчаване на активното стареене и засилването на връзката между трудовите генерации е приоритет и за социалните партньори на европейско и национално равнище.

През 2017 г., в рамките на работната програма на социалните партньори на европейско ниво (2015-2017 г.) е подписано Рамково споразумение за активното стареене и междупоколенчески подход, чиито адресати са националните организации, членуващи в съответните европейски сдружения на работодателите и синдикатите. Като единствен член на BusinessEurope от България, Българската стопанска камара (БСК) е ангажирана в прилагането на рамковото споразумение в страната.

Същевременно в края на септември стана ясно, че в условията на недостиг на кадри са мобилизирани усилията на Агенцията по заетостта за активиране и регистрация в бюрата по труда на хора в пенсионна възраст. За периода януари-август тази година общо 1486 регистрирани, придобили право на пенсия, са постъпили на работа със съдействието на трудовите посредници. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на парламентарния контрол.

По данни от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на тази година заетите на възраст 65 и повече години са 97 700. Коефициентът на заетост за тази група е 6.6 процента, като ръстът в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. е 1.3 процентна, посочи Петков. Средно за Европейския съюз равнището на заетост на хората над 65 години е около 6 процента. В Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани посредническите услуги, които подпомагат пенсионерите да си намерят работа.

Хората, придобили право на пенсия, могат да се регистрират в бюрата по труда и да ползват информация за свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане. Наблюденията на експертите в Агенцията по заетостта показват, че все по-често решаващи за избора на работодателя са доказаните умения на кандидатите - както професионални, така и личностни, каза още ресорният министър.

Ангажираността, отговорността, дисциплината, навиците за труд се оценяват положително от работодателите, подчерта той и допълни, че все по-често работодателите приемат представените им профили на хора в пенсионна възраст

Facebook logo
Бъдете с нас и във