Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЮДЖЕТЪТ ДАВИ БАНКИТЕ С ЛЕВОВЕ


С изобилие от левов ресурс разполагаше банковата
система и през изминалата седмица. То се дължеше най-вече на постъпилите
във финансовата система средства за изплащане на пенсии и заплати.
Своя дан за създалата се ситуация даде и фактът, че в сряда Министерството
на финансите преведе по сметките на първичните дилъри в БНБ с
30 млрд. лв. за купените от тях ДЦК от редовните емисии, а в същото
време им продаде нови ценни книжа само за 15 млрд. лв. номинал.
На практика банките разполагаха с много повече левов ресурс по
сметките си в Централната банка, отколкото им беше необходим,
за да поддържат салдата по тях на нивото, на което трябва да се
поддържат задължителните минимални резерви.


Предлагането на левов ресурс определено надвишаваше
търсенето. В резултат на лихвените нива, при които банките си
предоставяха левове на депозити и репо-сделки, се запазиха същите
както предишната седмица. Левов ресурс за срокове до два дни се
предоставяше на нива от 2 до 2.3% на годишна база. Ресурс с дата
на възстановяване до една седмица се продаваше срещу 2.4 и 2.8
процента. Сключваните сделки бяха предимно за срокове от две седмици
при лихвени нива от 3 до 3.4 процента. Малкият брой и обем на
регистрираните от БНБ репо-сделки, сключени при сравнително ниски
лихвени нива, са ясен барометър, че междубанковият пазар е наситен
със свободен левов ресурс.


През седмицата БНБ проведе три аукциона за продажба
на ДЦК. Два от тях се състояха в понеделник (23 ноември). Те бяха
за продажба на краткосрочни ценни книжа със срочност от 3 и 12
месеца. Обявеното общо количество от 15 млрд. лв. беше разпределено,
както следва: 5 млрд. лв. за тримесечните, и 10 млрд. лв. номинална
стойност - за едногодишните книжа.


За покупката на тримесечните ДЦК се състезаваха 9.35
млрд. лева. В резултат на големия интерес към тях минималната,
средната и максималната им цена се повишиха спрямо цените от предишния
аукцион. Тогава те бяха 98.71, 98.73 и 98.74 лв. за 100 лв. номинал,
а миналата седмица минималната цена бе 98.73, средната - 98.74,
и максималната - 98.75 лв. за 100 лв. номинал. Среднодостигнатата
проста годишна доходност се понижи от 5.16 на 5.12 процента. Това
е новата стойност на ОЛП, определян на база достигнатата проста
годишна доходност от първична продажба на ДЦК с такава срочност
и ще бъде в сила от 25 ноември до 2 декември.


Над 28 млрд. лв. се състезаваха за придобиването
на обявените за продажба едногодишни книжа с общ номинал 10 млрд.
лева. Достигнатите минимална, средна и максимална продажна цена
от този аукцион сочат значително повишаване спрямо предишния търг.
Повишението на минималната цена е с 20 стотинки (от 93.35 на 93.55
лв.) за 100 лв. номинал. Средната цена се покачи от 93.45 на 93.62
лв. за 100 лв. номинал, или със 17 стотинки. Максималната цена,
на която участник в аукциона е придобил книжата, е 93.74 лв. за
100 лв. номинал. Това е и една от най-скъпите покупки на книжа
с такава срочност за цялата 1998 година. Единствено през юни в
два поредни аукциона, тя е достигала 93.75 лева. Годишните доходности,
които съответстват на достигнатите цени от последния аукцион,
са 6.91, 6.83 и 6.7 процента.


Третият аукцион беше проведен в петък, 27 ноември.
На него бяха предложени за продажба тригодишни ДЦК с равни шестмесечни
купонни плащания от 9 процента. На падежа им на 29 ноември 2001
г. с последното лихвено плащане Министерството на финансите ще
изплати и номинала. За покупката на обявените за продажба общо
500 млн. лв. номинална стойност се състезаваха 1.25 млрд. лева.
Достигнатите минимална, средна и максимална цена ще осигурят на
купувачите ефективна годишна доходност, както следва: 11.74, 11.07
и 10.75 процента.


В последния ден на ноември БНБ провежда два аукциона
за продажба на ДЦК. Единият от тях е за пласирането на тримесечни
сконтови книжа с обща номинална стойност 5 млрд. лева. На другия
са предложени за продажба шестмесечни сконтови ДЦК с обща номинална
стойност 10 млрд. лева.


Цената на валутните облигации, емитирани по ЗУНК,
отбелязаха известно колебание в цените си през миналата седмица.
Следвайки, но вече с известна дистанция движението на цената на
българските IAB по международните дългови пазари, на междубанковия
пазар цената продава на ЗУНК-облигациите през седмицата
се движеше в границите между 61.8 и 63.8 щ. долара за 100 щ. долара
номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във