Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЕЗ ДОСТАТЪЧНО ЦЕННИ КНИЖА НЯМА ДА ИМА РЕАЛЕН ПАЗАР

Доцент Радослав Цончев- председател на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, пред в.БАНКЕРЪ


Г-н Цончев, според вас как трябва да бъде структуриран капиталовият пазар у нас и какво е мястото на борсата и на извънборсовия пазар?


- В общи линии структурата на пазара е ясна - имаме борса, имаме депозитар, имаме евентуално клирингови къщи или банки и играчите на пазара. Основните неща обаче са свързани с тези, които емитират ценните книжа - трябва да имаме ценните книжа - били те акции, или облигации, за да имаме реално съществуващ пазар. Оттам нататък въпросът е дали да има отделно борсов пазар, който се подчинява на специални изисквания за достъп - на участниците и на ценните книжа. Така се гарантира инвестицията. Друг въпрос е дали трябва да има извънборсов пазар, в който инвестицията е значително по-рискова, защото няма толкова подробна информация като тази, която се дава на борсата. Всички останали елементи обаче като сигурност на сделката, възможност да се върне назад лентата и да се провери евентуално манипулирането на пазара трябва да бъдат налице и при извънборсовия пазар.
Ще има ли сегмент извън тези два пазара, който да бъде абсолютно свободен и лишен от регулация?


- Мисля, че в нашата страна в процеса на изграждане на капиталовия пазар такава възможност би трябвало да се изключи.


Според вас къде ще има по-голям оборот - на борсата или на извънборсовия пазар?


- На пръв поглед изглежда, че на извънборсовия пазар ще има по-голям оборот заради това, че акционерните дружества, чиито книжа ще се търгуват там, няма да имат тези високи качества както тези на борсата поради икономическото състояние на предприятията.


Забелязва ли се интерес от страна на частни дружества да емитират акции или облигации?


- Не бих казал, че има интерес от страна на частни дружества, но известно движение се забелязва в увеличаването на капитала чрез нови емисии. Очакваме някъде през втората половина на годината да имаме значително повече емитенти. Причината би трябвало да бъде чисто икономическа - икономиката има нужда от свеж ресурс и една от възможностите за това е увеличението на капитала на дружествата или получаването на кредит чрез облигации.


Има ли пазарът потенциал да поеме големи емисии от облигации?


- Мисля, че да. Такава перспектива има, особено ако банковата система продължава да има рестриктивна политика при даването на кредити. Но издаването на облигации е един акт, който трябва да бъде обоснован много внимателно. Всеки издател на облигации би трябвало много добре да защити инвеститора. Ние ще следим стриктно за това, доколко паричните потоци на предприятието ще осигуряват изплащането на обещаните лихви.


Как новият закон за ценните книжа ще промени отговорностите на комисията?


- Целта на закона е да се изгради инфраструктурата на един дисциплиниран капиталов пазар. В някои моменти, което личи и от редица становища, които сме получили вече, правомощията на комисията изглеждат на пръв поглед завишени. Аз мисля, че е по-добре да създадем един дисциплиниран пазар и след това да премахваме една по една пречките, които биха се появили пред бизнеса. Ние се мъчим да разгледаме всички казуси, възниквали в подобните нам страни, и естествено - да проучим опита на развитите пазари в западните страни, за да не допуснем сривове на капиталовия пазар. Едва ли е възможно всичко да бъде предвидено, но искаме да отразим в този закон поне основните изводи от проучването на тази практика. Работата на комисията и след влезлите току-що в сила изменения на закона, и при влизането в сила на новия закон съществено се разраства.


Как ще се осъществява според новия закон взаимодействието между комисията и съдебната власт?


- Комисията взе някои мерки в това отношение, като предизвика няколко срещи с органите на съдебната власт, за я запознаем както с процесите, които се развиват на капиталовия пазар, така и с нашите идеи, които влагаме в новия закон. Въпросът е съществен просто защото ако допуснем неконтролирани емисии без одобрени проспекти и без да бъде информирана комисията, респективно обществеността, това ще бъде предпоставка да възникнат нов тип пирамидални структури.


Има ли вероятност в сегашната обстановка някой да се опита да изгради такава структура?


- Разбира се. Напълно е възможно - обявява се една публична емисия, съгласно закона се поставят 25% от сумата на емисията в набирателна сметка и докато комисията разбере, че в нея се набират средства, сметката вече е набъбнала. Оттук нататък вече има различни трикове, чрез които би могъл да изчезне емитентът.


Новият закон ще ви даде ли възможност да се намесвате на пазара винаги, когато установите, че се нарушават правилата?


- Ако става въпрос за манипулирането на пазара, според мен има какво да бъда допълнено към закона. Там все още не е записано ясно, че манипулациите на пазара се инкриминират. Добре е съвместно със специалисти от магистратурата да консултираме този въпрос и да запишем в нашия закон коректна, работеща формулировка, тъй като неминуемо ще се сблъскаме с тези явления. Тяхното ограничаване е и въпрос на добра техническа обезпеченост на комисията, за да имаме пряка връзка с борсата, която от своя страна да ни представя достатъчен обем информация. Тогава няма да е трудно да се проследят съответни закономерности и своевременно да бъдат сезирани органите, които се занимават с този род престъпления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във