Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКОВАТА ЛИКВИДНОСТ ПАК Е НА ПРИЛИВИ И ОТЛИВИ

Парите на търговските
банки, съхранявани по разплащателни сметки и депозити в БНБ, рязко
и неочаквано паднаха между 10 и 16 януари - с цели 15.64 процента.
В абсолютно изражение банковите резерви за разглеждания период
намаляха със сумата от 137.349 млрд. лева. Същевременно спад в
размер на 41.789 млн. г. марки беше регистриран и в активите на
Валутния борд. Намалението от 0.94% е почти изцяло за сметка на
наличните парични средства (съхранявани на каса и по ностро сметки
в чуждестранни кореспонденти). Отчитайки лекото покачване на активите
в първокласни чуждестранни ценни книги (с 14.048 млрд. марки),
може да се твърди, че брутните продажби на германски марки от
страна на БНБ и през този период превишават купената от нея валута.
Подобна спонтанна реакция на пазарните субекти, предизвикана от
вградените защитни механизми на Валутния борд, прави възможно
изтеглянето от обращение на адекватно количество левова маса.
Напълно е възможно стихийните предпочитания на пазара в случая
да облекчат частично и временно инфлационния натиск в икономиката,
като компенсират липсата на традиционните инструменти на паричната
политика.


С нови 6.29%, или 103.099
млрд. лв. скочиха и депозитите на правителството и бюджетните
организации, отразени в пасива на управление Емисионно.
Общата сума на фискалния резерв достигна цифрата от 1.743 трлн.
лева. След окончателното превъртане на съвкупния държавен дълг,
емитиран през 1997 г., достатъчно мощните и стабилни в момента
бюджетни ресурси ще наложат промяна в емисионната политика и ще
свият драстично обемите на емитираните ДЦК.


Засега обаче обемите държавни
ценни книжа, които бюджетът потърси през изминалата седмица от
банки и нефинансови институции за финансиране на дефицита си,
останаха непроменени. Проведени бяха два аукциона за продажба
на безналични съкровищни бонове - тримесечна емисия N BG 3010798000/21.01.1998
г. с номинал 5 млрд. лв. и шестмесеченa N BG 3010898008/21.01.1998
г. с номинал 15 млрд. лева. Седемнадесет първични дилъри на ДЦК
(общият брой на одобрените е деветнадесет) пожелаха да инвестират
в тримесечните ценни книги, като направиха заявки със съвкупна
номинална стойност в размер на 11.270 млрд. лева. Банковата публика
регистрира по-голямо участие (125.4%) в сравнение с аукциона от
предишната седмица. Голямото търсене на ДЦК се формира основно
от държавни банки, натоварени с обслужването на държавни и общински
сметки, тъй като те са задължени да гарантират и регулират непрекъснато
привлечените от тях средства с емисии на ДЦК. Одобрената от министъра
цена беше вдигната с две стотни спрямо средната цена на получените
от банките поръчки - до 98.46 лв. при 100 лв. номинал. Това фиксира
годишната доходност на емисията на 6.27 процента.


По-малкият брой участници
в аукциона за шестмесечните съкровищни бонове позволи цената на
емисията да достигне 96.70 лв. при 100 лв. номинал и осигури на
всеки класиран в аукцион инвеститор проста годишна доходност от
6.84 процента.


Въпреки относително високата
ликвидност през последните месеци, резките колебания в равнището
на банковите резерви създадоха известно напрежение и на междубанковия
левов пазар. Цената на предоставения свободен левов ресурс се
колебаеше между 1.6-1.7% годишно за срокове до седем дни и 1.4%
за периоди от един до три дни. Източник на напрежение и причина
за засилено търсене в средата на седмицата бяха еднодневните чакащи
плащания, регистрирани от разплащателната система на БИСЕРА.

Facebook logo
Бъдете с нас и във