Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ СЕ РАДВАТ НА ДОБРА ЛИКВИДНОСТ

Брутните валутни резерви на управление Емисионно на БНБ към 10 януари 1998 г. достигнаха максималната си стойност от 4 425 428 млн. г. марки. Увеличението спрямо края на миналата година е незначително - 0.31%, или 13 518 млн. марки. В пасива на баланса обаче динамиката на перото Банкноти и монети в обращение е с обратна посока - нивото му за разглеждания период рязко спадна с 5.11 процента. Това предполага, че за периода, вследствие нетните продажби на германски марки от БНБ, от обращение са изтеглени 72 550 млрд. лева.


В пасива на баланса на управление Емисионно от 10 януари 1998 г. средствата на Държавния фонд за реконструкция и развитие вече се третират като депозити на правителството и ще се показват в обобщеното перо Депозити на правителството и бюджетните организации. След консолидацията на двете сметки паричните ресурси на бюджета вече възлизат на 1 640 141 млрд. лева. Новото, по-високо равнище на бюджетния депозит (дори и формирано по чисто счетоводен начин) ще предостави на правителството възможност за значително по-голяма гъвкавост при определяне интензитета и посоката на бъдещата си емисионна и фискална политика.


Между 5 и 10 януари продължи да нараства и общата ликвидност в банковата система. Измерено чрез нивото на банковите резерви (наличност по разплащателни сметки и блокирани минимални задължителни резерви в БНБ), увеличението спрямо 31 декември 1997 г. е в размер на 2.35%, или 20 186 млрд. лева. Достигнатата степен на ликвидност е достатъчно висока, за да покрие всеки недостиг на левов ресурс. Показателен за това е фактът, че през миналата седмица междубанковият левов пазар не регистрира дори традиционното засилено търсене на левови депозити в дните около 15-о число на месеца. Това е датата, когато банките са длъжни да покрият среднодневния недостиг за периода (ако са ползвали системно част от блокираните средства по сметката си и не са ги компенсирали до 15-о число) и същевременно да регулират минималните си задължителни резерви за изминалия месец. Цената на свободния левов ресурс се колебаеше в границите между 1.4-1.5% на годишна база, като сроковете на ползване се разшириха в интервала от един до седем дни. Приблизително на същата цена се сключваха и репосделките, като по-голямата част от банките депозанти не изискваха обезпечение от длъжниците си.


Трябва да се отбележи, че съгласно седмичната статистическа информация на БНБ месечният прираст на срочните депозити на населението за декември 1997 г. е в размер на 2.8 процента. Това е най-голямото номинално увеличение на депозитната база от август миналата година. То закономерно ще предизвика и ново покачване на банковите резерви след извършената към 15 януари регулация на минималните задължителни резерви.


Търсенето на ДЦК на първичните аукциони отрази адекватно състоянието на банковата система. За предложените от Министерството на финансите две емисии - тримесечна за 5 млрд. лв. и едногодишна за 15 млрд. лв., постъпиха заявки със съвкупна номинална стойност в размер на 64 807 млрд. лева. Търсенето на правителствени ценни книжа от финансовата публика превиши драстично нуждите на бюджета - съответно с 95 и 267 процента. Средната продажна цена на тримесечната сконтова емисия беше свалена с две стотни до 98.43 лв. на сто лева номинал и осигурява годишна доходност от 6.40 процента. Одобрената от министъра на финансите цена за едногодишните бонове беше фиксирана на 91.93 лв. на сто лева номинал при годишна доходност в размер на 8.80 процента. Веднага след осчетоводяването на придобитите ДЦК някои от класираните първични дилъри предложиха двете нови емисии за вторична продажба на фирми, граждани и нефинансови институции. Цените продава обаче (за едногодишните бонове) варираха в много широк диапазон от 92.50 до 95.20 лв. на сто лева номинал и проста годишна доходност от 8.20 до 5.07 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във