Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ ПОСТИГНАХА ЦЕЛТА СИ ЗА 1997 ГОДИНА - ДО ЕДНА ОЦЕЛЯХА

Целта на 25-те български банки през миналата година бе да оцелеят. И те я постигнаха - къде с по-големи, къде с по-малки усилия, като коренно трансформираха балансовите си активи. В края на годината над 70% от активите на банковата система са съсредоточени в бързоликвидни активи - пари на каса, по сметки и в държавни ценни книжа. Това отчита управление Банков надзор в своя анализ, който е част от доклада на БНБ за дейността й през 1997 година. Според експертите на Централната банка годината може да бъде разделена на два периода. Първият - до въвеждане на Валутния борд в страната, се характеризира с макроикономическа нестабилност - рязко обезценяване на националната валута, хиперинфлация и спад на производството. През втория, след 1 юли 1997 г., започва постепенна стабилизация на монетарните параметри на икономиката и затягане на финансовата дисциплина.


През първите шест месеца на миналата година повечето от действащите търговски банки подобриха значително капиталовата си адекватност и провизираха голяма част от трудносъбираемите вземания. В отчета се подчертава, че кредитните институции успяха да покрият рисковите си експозиции благодарение на високите нетни приходи от курсови разлики, получени от обезценяването на лева. Ограниченията при отпускането на кредити, съчетани с рязкото обезценяване на задълженията на банките в началото на годината, пряко повлияха за подобряване на ликвидността на банковия сектор през юни-юли. Високата ликвидност, заедно с повишените кредитни изисквания на банките (малка част от кредитоискателите отговарят на определените от банките условия отпускане на кредити) и на закона (по-високи отговорности при отпускането на кредит и по-стриктни критерии за добри обезпечения) при относително малката потребност на фиска от вътрешен кредит, е в основата за ниските лихви през второто полугодие. Това, съчетано с фиксирането на валутния курс, създава благоприятни условия за активизиране на дългосрочното кредитиране.


Крайният резултат за банковата система за 1997 г. е печалба от 369 млн. лв., капиталова адекватност от 28.94% и 70% ликвидност.


В най-добро положение са седемте големи кредитни институции, които държат 75.35% от общия размер на активите на банковата система. Това са БУЛБАНК, ОББ, БИОХИМ, ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК, Пощенска банка и ДСК. Тяхната печалба достигна 374.8 млрд. лв., капиталовата им адекватност е 31.41%, а степента на възвръщаемост на основния капитал 303.08 процента. Основната част от печалбата за 1997 г., разбира се, дойде от курсовите разлики. Но банките от тази група имат и значителни чисти приходи - 220.3 млрд. лв. от лихви и от такси и комисиони, които надвишават с 27.08% разходите им за издръжка през изминалата година. Освен това те чувствително са подобрили качеството на кредитния си портфейл. В края на 1996 г. общият размер на отпуснатите от тях заеми са над 1 трлн. лв., от които 53.62% редовно са се обслужвали. Година по-късно от предоставени около 4 трлн. лв. без проблеми вече се обслужват 82.66 процента. Като цяло това е много добра база за по-нататъшното развитие на тези седемте най-големи търговски банки. Те разполагат с огромен ресурс - 4.1 трлн. лв., който в момента е инвестиран в ликвидни активи - пари на каса, по сметки и в държавни ценни книжа, които обаче носят сравнително нисък доход. Тези средства постепенно могат да бъдат насочени в кредитирането на реалния сектор. Това, от една страна, ще стимулира икономиката на страната, а от друга - ще позволи на тези банки да увеличат приходите си и в края и на 1998 г. да излязат на значителни печалби. За подобно събуждане на кредитирането някои от седемте институции вече създадоха необходимите капиталови предпоставки. ОББ и БУЛБАНК имат значителен капитал, който ще им даде възможност по-свободно да отговарят на исканията за кредит на своите клиенти. Групата на седемте още дълго време ще държи преобладаващата част от финансовия пазар у нас и от нейната политика до голяма степен ще зависи икономиката на страната.


Малко по-различна в края на 1997 г. е картината във втората и най-многочислена като състав група от кредитни институции. В нея влизат 18 частни банки, чийто годишен финансов резултат е загуба за над 5.2 млрд. лева. В тази група има банки със солидна печалба и такива, които са на загуба, предизвикана от големите (за размерите на отделните институции) провизии, които те трябваше да заделят, като и от значителните разходи за издръжка. Чистият финансов приход за 1997 г. на осемнайсетте покрива само 75% от разходите за издръжка. На практика това е показател, върху който всяка банка, която не е на печалба, трябва да се замисли, ако иска да остане на българския пазар. Все пак през тази година едва ли ще се стигне до потъване на някоя от институциите в тази група. Общата капиталова адекватност на 18-те банки е доста висока - 23.66%, а 83.42% от общия размер на кредитите - над 719 млрд. лв., се обслужват редовно. Все пак липсата на положителен финансов резултат през 1997 г. вече изправя някои от частните кредитни институции пред проблеми с набирането на минимално изискуемия от БНБ капитал от 10 млрд. лева. В Централната банка разработват варианти на мерките, които ще бъдат предприети спрямо кредитните институции, които до края на юни не успеят да наберат необходимия капитал. Вероятно БНБ ще им препоръча да се обединят и по този начин да отговарят на изискванията на Банков надзор.


На българския финансов пазар оперира и една трета група от банкови институции. Тя се състои от осем чуждестранни банки, като лидерските позиции в нея безспорно са клонът на ИНГ Банк в София, Райфайзенбанк (България) и БНП-Дрезднербанк, България. Благодарение на своята агресивност и безрезервна подкрепа на западните банки майки, влиянието на осемте на българските пазари все повече се увеличава. В края на 1997 г. чужденците излизат на печалба от 374.5 млн. лв., капиталовата им адекватност е 18.55%, а чистите им приходи от лихви и от такси и комисиони надвишават с 6.31% разходите за издръжка. В сравнение с 1996 г. през миналата година чужденците са удвоили и размера на кредитите. Общият им размер е надхвърлил 544 млрд. лв., като 87.52% от тези вземания се обслужват редовно. Все пак, колкото и да са агресивни, осемте чуждестранни банки, които се очаква да станат девет след откриване на клон на банка Зираат у нас, не могат да разклатят хегемонията на големите седем от първата група. Чужденците обаче имат всички условия до края на тази година да застигнат и дори да изпреварят втората група, която сега се състои от 18 частни банки и като размер на предоставените кредити, и като брой на обслужваните клиенти, и като обем на извършените операции.


Капиталова адекватност на търговските банки към 31 декември 1997 г.


Първа група (основни банки)


Показатели Код ХII.1997 г.


Капиталова база (хил. лв.) 1000 495 652 810


Първичен капитал (хил. лв.) 1100 364 143 133


Сума на активите (2000.2) в хил. лв. 5000 6 076 768 190


Общ рисков компонент (2000.2+3000.2+4000.2) в хил. лв. 5100 1 578 208 830


Обща капиталова адекватност (1000/5100) в % 5200 31.41


Адекватност на първичния капитал (1100/5100) в % 5210 23.07


Степен на риск на активите (5100/5000) в % 5300 25.97


Степен на покритие на активите (1000/5000) в % 5400 8.16


Втора група (малки и средни банки)


Показатели Код ХII.1997 г.


Капиталова база (хил. лв.) 1000 110 643 840


Първичен капитал (хил. лв.) 1100 79 356 376


Сума на активите (2000.2) в хил. лв. 5000 1 191 470 640


Общ рисков компонент (2000.2+3000.2+4000.2) в хил. лв. 467 593 301


Обща капиталова адекватност (1000/5100) в % 5200 23.66


Адекватност на първичния капитал (1100/5100) в % 5210 16.97


Степен на риск на активите (5100/5000) в % 5300 39.25


Степен на покритие на активите (1000/5000) в % 5400 9.29


Трета група


Показатели Код ХII.1997 г.


Капиталова база (хил. лв.) 1000 25 281 363


Първичен капитал (хил. лв.) 1100 23 062 853


Сума на активите (2000.2) в хил. лв. 5000 297 091 245


Общ рисков компонент (2000.2+3000.2+4000.2) в хил. лв. 5100 136 297 005


Обща капиталова адекватност (1000/5100) в % 5200 18.55


Адекватност на първичния капитал (1100/5100) в % 5210 16.92


Степен на риск на активите (5100/5000) в % 5300 45.88


Степен на покритие на активите (1000/5000) в % 5400 8.51


Общо


Показатели Код ХII.1997 г.


Капиталова база (хил. лв.) 1000 631 578 013


Първичен капитал (хил. лв.) 1100 466 562 362


Сума на активите (2000.2) в хил. лв. 5000 7 565 330 075


Общ рисков компонент (2000.2+3000.2+4000.2) в хил. лв. 5100 2 182 099 136


Обща капиталова адекватност (1000/5100) в % 5200 28.94


Адекватност на първичния капитал (1100/5100) в % 5210 21.38


Степен на риск на активите (5100/5000) в % 5300 28.84


Степен на покритие на активите (1000/5000) в % 5400 8.35

Facebook logo
Бъдете с нас и във