Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ И КЛИЕНТИТЕ ИМ НЯМА ДА ЗАГУБЯТ

Влиянието на деноминацията на националната валута върху банките ще се изрази преди всичко в намаляването на мащабите на техните баланси. Балансовите числа на кредитните институции ще се свият хиляда пъти. Паричният оборот ще бъде облекчен и разходите на банките, свързани с издръжката на паричното обращение, ще намалеят. Досега за бюджетните плащания - на заплати, пенсии и други социални разходи, се използваха огромен брой банкноти с малки купюри, тъй като се плащаше на много хора с ниски доходи. След деноминацията тези доходи ще се закръглят и количеството на банкнотите, с които се правят тези плащания, ще намалее. Това ще снижи разходите за разплащания, ще намали издръжката на банките и ще се отрази благоприятно на финансовите им резултати.


Деноминацията няма да намали паричните потоци, тъй като те зависят от активността в икономиката, а този акт е чисто технически и няма да има съществени ефекти върху нея.


Вероятно вследствие на деноминацията ще се наложат съответни промени във вътрешните правила на банките и в таксите и тарифите им, които са в абсолютни стойности. Трудно ми е да прогнозирам в момента дали тези такси и тарифи ще бъдат закръглявани нагоре или надолу. Възможно е да се сменят принципите, сиреч върху каква база се определя размерът на съответните такси и комисиони. Едва ли обаче банките биха могли да се възползват от този случай и да увеличат таксите, тъй като това ще повлияе на конкурентоспособността им.


Деноминацията може да се отрази върху размера на минималните суми, които банките изискват за депозит. В момента за повечето банки този минимум е между 1000 и 5000 лева. Ако се пренесе механично правилото на обявената деноминация, тези суми би трябвало да станат между 1 и 5 лева. Вярно е, че един лев минимален размер на депозитите сега звучи доста странно. Може би защото сме свикнали с други измерения. И в момента обаче никой няма изгода да открие сметка, за да държи в нея минимална сума. С деноминацията това ще стане съвсем неизгодно от гледна точка на таксите за обслужване на сметките. Те ще стимулират лицата, които ползват банковите услуги, да държат по сметките си по-големи авоари. Затова, според мен, и без вътрешноадминистративни мерки в банките депозитите няма да са по-ниски от 40-50 лв. нови пари.


Не очаквам деноминацията да се отрази негативно на привлечените средства в банките. Те са функция от развитието на икономиката и в условията на Валутен борд се увеличават само когато има ръст в производството и в доходите. Деноминацията не може да окаже никакво влияние върху лихвеното равнище, защото то е свързано преди всичко с риска и доходността, която се цели да бъде постигната.


Едва ли ще има проблем и при програмното осигуряване на разплащанията, защото и сега всички програмни продукти работят със стотинки, тъй като банковите счетоводства се водят по т. нар. финансов стандарт, който предполага най-малко два десетични знака след запетаята. Единственото, което трябва да се направи, е специализиран софтуеър - една програма, с която автоматично да се изчистят трите нули във всички банкови позиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във