Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА БОРСАТА НАЙ-РАНО СЛЕД ТРИ-ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

Предстои едно от най-драматичните
действие в структурната реформа - приватизацията на ЕКСПРЕСБАНК,
ХЕБРОСБАНК и БУЛБАНК чрез фондовата борса. Засега обаче не са
ясни основните параметри на тези сделки. Съветът на директорите
на БКК, която е собственик на държавната капиталова квота в трите
кредитни институции, все още не е обявил както метода на продажба
- акции от съществуващото дялово участие на държавата, или по-разумния,
според Красимир Ангарски, икономически секретар на президента,
подход - разпродажба на книжата от бъдещо увеличение на капитала.


Но и двете схеми за продажба
поставят много принципни въпроси, които, ако не бъдат решени,
ще доведат до провал на отдавна чаканата публична продажба на
акции от финансовите бутици на държавата.


Според г-н Виктор Папазов,
изпълнителен директор на БФБ, първият проблем, който БКК трябва
незабавно да реши, е особено главоболен и бавен - да подготви
трите институции така, че те да отговорят на изискванията, предявени
към корпорациите, желаещи да се листират на официалния пазар.


На първо място, банките
трябва да приведат своите устави в съответствие с изискванията
за борсова търговия и най-вече техните книжа не бива да са винкулирани.


Второ, за да стартира
нормално предлагане на акции от такъв размер, е редно акциите
на приватизиращите се банки да станат безналични. По цял
свят акционерните дружества правят усилия да дематериализират
ценните си книжа и това е част от един по-глобален процес - повсеместното
преминаване към разплащане чрез електронни пари, подчерта
за БАНКЕРЪ г-н Папазов. Защото едва ли ще се намери
нормален човек в чужбина, който да ходи на пазар с бели пари,
както е при нас.


Според повечето борсови
брокери хартиените акции са много скъпи, а тяхното отпечатване
е бавен и трудоемък процес. Нещо повече, при емитирането им се
разкриват и огромни възможности за фалшификации.


Вторият съществен въпрос,
който пряко влияе върху бъдещата цена на предлаганите книжа, е
оповестяването на реалните финансови резултати на БУЛБАНК, ЕКСПРЕСБАНК
и ХЕБРОСБАНК. Ако и тук се спази законът, инвеститорите ще разберат
дали следва да инвестират в акциите, които им се предлагат. Но
за това БКК трябва да разпореди на своите директори в банките
за приватизация провеждането на одити по международните счетоводни
стандарти.


Не са ясни и намеренията
на БКК, който все още не е обявил първоначалните параметри на
бъдещите сделки - колко акции ще бъдат пуснати за борсова продажба,
какъв дял от капитала те представляват, колко акции ще бъдат включени
в отделните пакети, при какви първоначални емисионни цени ще стартира
търговията.


Досега е имало само една
работна среща между изпълнителните директори на БФБ и БКК, на
която са били очертани основните кръгове от проблеми и е било
постигнато съгласие, че тепърва предстои много работа, преди да
се заговори за борсова търговия с банкови активи. Петър Жотев,
шефът на БКК, е признал, че минималният срок, през който банкерите
могат да решат тези въпроси, е няколко месеца. Той включва и подготовката
на проспектите, които трябва да се одобрят и от КЦКФБ, независимо
че по света проспекти се пишат само при първоначално предлагане
на акции, а при вторична търговия те са вече ненужни.


Съществен проблем е и
кой ще продава банковите акции. Според борсови брокери пласментът
на подобни големи пакети следва да се повери на двама-трима външни
инвестиционни посредници.


Това е много интересен
казус - подчерта Виктор Папазов - защото търговските банки са
и инвестиционни посредници, и поне формално могат напълно самостоятелно
да пласират своите акции. Не мисля обаче, че това е редно, защото
възниква остър психологически конфликт. Всяка банка, продавач
на собствени книжа, е податлива на естествения стремеж да търси
на всяка цена по-високи котировки. Причината за този апетит
не се крие само в печалбите от ажио - премията, формирана между
номинала на ценната книга и нейната продажна цена, която отива
във фонд Резервен на кредитните институции. Високата
цена означава и по-висок пазарен авторитет в бъдеще, повече депозити
от населението, по-големи изисквания към кредитополучателите,
съответно и по-ниска рискова експозиция. Затова съществуват основателни
опасения, че ако пазарът не се съгласи с исканата цена и котировките
тръгнат надолу, банката, пласираща сама своите акции, ще прибегне
до временно спиране на продажбите, за да не допусне по-дълбок
ценови срив.


Затова пък пласментът
на акции чрез външни поематели на емисия ограничава възможността
за кросови измами с цел поддържане на една изкуствена цена.


Последният въпрос, който
неизбежно възниква при борсова търговия с акции на търговски банки,
визира очакванията за поява на чуждестранен инвеститор. Затова
банкери и брокери трябва да преодолеят общопризнатата неадекватност
на българското счетоводство и традиционните слабости при разкриване
на информация. Според г-н Папазов ще бъде добре, ако финансовите
институции, чиито акции ще се продават на борсата, преминат през
одит по международните стандарти. За чуждестранните инвеститори
това е един насърчаващ плюс, защото те не четат българските счетоводни
документи. Нещо повече, дори смятат нашите счетоводни стандарти
за подвеждащи, защото въпреки многото си усъвършенствания те остават
по-близо до старото социалистическо счетоводство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във