Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАЛКАНБАНК ТЪРСИ СПРАВЕДЛИВОСТ

Сградата на бул. Витоша
N18, където се помещава централният офис на БАЛКАНБАНК, представлява
имущество, иззето от държавата от Отечествения фронт.
На основание ПМС N169 от 31 август 1992 г. имущество от този вид,
непредадено на държавни и общински органи за стопанисване, се
управлява и използва по начин, постановен от областния управител.
Разбира се, не без благословията на министъра на финансите.


С решение от 31 май 1993
г. Министерският съвет одобрява проект за договор между Министерството
на финансите и БАЛКАНБАНК за прехвърляне на собствеността. От
текста на сключения на 15 юни 1993 г. договор става ясно, че държавата,
представлявана от министъра на финансите, се е задължила да предостави
на БАЛКАНБАНК безвъзмездно и безсрочно право на ползване на сградата.


Със заповед на кмета на
София от 4 август 1993 г. на БАЛКАНБАНК е отстъпено правото да
ползва сградата на бул. Витоша N18 в София. Условията
за продажбата на това право са уредени в договор от 4 август 1993
г., сключен между кмета на София и бившите управители на БАЛКАНБАНК.
Правото на ползване е учредено възмездно и безсрочно. Но от Столична
голяма община обещават да прехвърлят правото на собственост на
банката едва при създаване на нормативна уредба за продажби
на сгради по административен ред.


Цената, в размер на 54.140
млн. лв., е заплатена от БАЛКАНБАНК по извънбюджетна сметка на
МФ. С параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавната собственост безсрочното право на ползване
бе трансформирано в срочно, и то за не повече от 10 години, считано
от датата на учредяването. Следователно правото на ползване за
БАЛКАНБАНК следва да се счита учредено до 4 март 2003 година.
И тъй като БАЛКАНБАНК е в производство по несъстоятелност, то
ще се счита за учредено до прекратяване на юридическото лице.


За придобиването на сградата
съществува и още една опция - с цел запазване на имуществените
интереси на България в Белгия с договора от 15 юни 1993
г. БАЛКАНБАНК поема от държавата пасивите на белгийското дружество
Елиман. На практика този договор съдържа писменото
признание на МФ, че пасивите на белгийското дружество надхвърлят
активите, придобити от банката. За тези активи БАЛКАНБАНК е платила
на държавата още 200 000 щ. долара във вид на кредит, който се
погасява с подписването на договора. Това е послужило за основание
на представителя на държавата да се съгласи на компенсация
в полза на банката чрез учредяване на право на ползване в столичната
сграда. Както се разбра обаче, правото на ползване е прехвърлено
възмездно.


Изводът, който може да
се направи, е, че за ползването на сградата на бул. Витоша
N18 банката е заплатила пряко на държавата 200 000 щ. долара,
54.140 млн. лв. (над 1.8 млн. щ. долара) и е поела нейни задължения
към трети лица за повече от 13 млн. белг. франка.


Отделно следва да се изчисляват
сумите за направените подобрения, както и за наемите и консумативните
разноски на лица (политически партии, радио Свободна Европа,
фондации и др.), които ползват и досега части от сградата на основание
актове на МС и договор с областната управа. Всъщност съгласно
договора БАЛКАНБАНК е трябвало да ползва (съответно да получава
приходите) от цялата сграда от 1993 г., но това и досега не се
е случило. По-любопитното е, че всички консумативи на т.нар. наематели
са били за сметка... на БАЛКАНБАНК! Интересно е да се знае обаче
защо всички бивши управители на кредитната институция са си затваряли
очите пред този факт.


През декември миналата
година синдиците на БАЛКАНБАНК - Снежана Башева и доц. Стоян Стоянов,
са поискали от областния управител на София да им съдейства за
опразването на централната сграда от наематели, които не желаят
да заплащат консумативните си разноски.


Снежана Башева, синдик
на БАЛКАНБАНК:


Банката е в производство
по несъстоятелност и това обстоятелство прави особено наложително
ползването на достатъчно помещения за събирането на архива от
всички клонове, както и за работата по установяване на масата
на несъстоятелността и събиране на вземанията. Разходите на банката
по този процес са значителни. Те обаче би следвало да се покриват
от приходи от наеми, а не да са за сметка на събрани кредити.
Тази задача е основна за синдиците. Една банка в несъстоятелност
не може да получава приходи от дейност, но до приключване на производството
тя трябва да управлява по най-изгоден начин наличното си имущество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във