Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАЕЗ ЗАСТРАХОВА БАНКОВИ КРЕДИТНИ ЛИНИИ

Финансови загуби заради некоректни чуждестранни длъжници понасят близо две трети от българските фирми. Един от основните проблеми, с които се сблъскват българските износители, са оскъдните оборотни средства. Около 90% от анкетираните смятат, че ако ги имат, могат да увеличат своя износ. Това сочи маркетинговото проучване на Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и KPMG. Основната дейност на БАЕЗ е да покрива именно такива рискове.

Агенцията сключи първата си полица за застраховане на банкова кредитна линия тази седмицата (10 октомври) с клона на ИНГБанк в София. По принцип идеята на тази застраховка е да се даде възможност на фирмите да получават оборотен капитал за производството на продукция, договорена за износ. Именно с тази цел преди около два месеца БАЕЗ разработи и предложи на застрахователния пазар Застраховка на банкова кредитна линия за предекспортно финансиране, при която рискът е за сметка на държавата. Съгласно подписания застрахователен договор експортната агенция осигурява покритие на кредитна линия в размер на 1 000 000 лв. с валидност на полицата тринайсет месеца. Първият застрахован кредит, отпуснат от банката в рамките на тази кредитна линия, е 300 000 лева. От експортната агенция обаче отказаха да съобщят името на клиента си. Със сключения през седмицата застрахователен договор броят на продадените от БАЕЗ полици стана шестнайсет. Всички застраховки до момента са срещу краткосрочен търговски риск, а последната е за банкова кредитна линия. Застрахователната агенция предлага застраховане на политически риск, но досега само две търговски дружества са поискали подобна услуга, заяви пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на БАЕЗ Соня Софронова.


Застраховка на банкова кредитна линия за предекспортно финансиране е създадена, за да улесни българските износители при получаването на банкови кредити, необходими за оборотни средства. Въпросната застраховка донякъде замества неотменяемия банков акредитив, който изискват банките при предекспортното кредитиране. Застрахована може да бъде всяка лицензирана от БНБ банка, която се наема да кредитира производство на стоки за износ. Необходимо условие е кредитоискателят да е подписал договор за износ.


Съгласно клаузите на въпросната застрахователна полица БАЕЗ обезщетява банката кредитор, в случай че получателят на заема забави плащане по главницата на кредита, възпрепятстван от някое от включените в полицата обстоятелства. Между тях са неплатежоспособност или обявяване в несъстоятелност на заемополучателя или на чуждестранния купувач, едностранно прекратяване на договора за износ от страна на чуждестранния купувач или отказ да приеме стоките, без да има правно основание за това. Застрахователната полица покрива също така и политическите рискове.


Застрахова се главницата на отпуснатия банков кредит плюс начислената върху нея лихва. При застраховане на банкова кредитна линия банката оценява кредитоспособността на българската фирма износител. БАЕЗ от своя страна оценява надеждността на чуждестранната фирма. Естествено всички обезпечения, които е направил кредитополучателят след евентуалното изплащане на обезщетение, се прехвърлят на БАЕЗ. Желателно е обезпечението на кредита да е поне 100-120%, уточняват експерти на застрахователната агенция.


Носенето на риска се разпределя между БАЕЗ и застрахованата банка, като максималният процент на застрахователното обезщетение не може да надвишава 85 от размера на съответния кредит.


По принцип срокът на валидност на въпросните застрахователни полици е от една до пет години. Идеята е, че един клиент може да ползва одобрения ме кредит на траншове според нуждите си. Затова банката застрахова както целия предекспортен заем, така и след това за всяка конкретна сума в рамките на кредитната линия подава документи за одобряване. Банковата кредитна линия се одобрява от междуведомствен съвет, а отделните кредити се одобряват от съвета на директорите на БАЕЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във