Банкеръ Weekly

Общество и политика

АТБ ИСКА ЯСНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА


Проектозаконът за публичното предлагане на ценни
книжа все още не може да се пребори за влизане в пленарната зала
на парламента. Неговите текстове бяха многократно обсъждани по
инициатива на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, но
нови предложения явно ще правят и депутатите.


Свои предложения за корекции в проектозакона направи
и Асоциацията на търговските банки. Нейните представители искат
в обхвата на търговията с ценни книжа да се включи и публичната
продажба на акции на дружествата, обявени в несъстоятелност. Запазването
на досегашното положение би предизвикало проблеми за осъществяването
на сделките при прозрачна и справедлива пазарна цена поради
липсата на нормативна уредба. Банкерите предлагат борсата
да се задължи законово да осигурява на своите членове пряк и дистанционен
достъп до пазарната информация. Става въпрос не само за изрично
посочените в закона данни, но и за информация, влияеща на цените.
Проблемът обаче е твърде сложен, тъй като засяга възможността
за неправомерно използване на вътрешна информация при сключване
на сделки с ценни книжа.


Друг проблем, който особено силно вълнува търговските
банки, е уреждането на попечителството. В този смисъл АТБ предлага
при изброяването на правата на инвестиционните посредници в проектозакона
да се добави и управление на портфейли на институционални
инвеститори, когато такива портфейли включват ценни книжа и пари.


Особено внимание в парламента вероятно ще бъде обърнато
и на начина на провеждане на общите събрания на публичните дружества
и раздаването на дивидент. Предложението на АТБ е акционерите
да се събират в централата на дружествата не по-късно от шест
месеца след края на отчетната година. Освен това поканата за общо
събрание трябва да се публикува най-малко в един ежедневник и
да се изпраща и до комисията по ценните книжа, централния депозитар
и борсата.


Идеята на банкерите е изплащането на дивидент да
започва не по-късно от 21 дни след провеждането на общото събрание.
Борсата от своя страна пък ще е длъжна незабавно да оповести датата,
до която акциите ще се търгуват с правото на дивидент. По мнение
на банкерите е необходимо да се приемат и специални ограничения
за търговията в периода преди получаване на дивидента, за да може
той да се калкулира в борсовата цена.


Друга интересна позиция на АТБ е свързана с търговото
предложение - т.е. с процедурата, при която мажоритарният акционер
трябва да предложи на останалите да изкупи акциите им. Банкерите
смятат, че това следва да стане едва след като той е придобил
минимум 67 процента от капитала на дружеството. Във внесения в
парламента проектозакон става въпрос за 95 процента. Засега тази
процедура бе използвана само от Юнион Миниер, купувача
на МДК- Пирдоп, но не е изключено в бъдеще и други
нови собственици да поискат да затворят дружествата
си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във